ระบบทวิภาคี
  ข่าวทั้งหมด
10 พฤษภาคม 2554

      

 

ความร่วมมือระบบทวิภาคี : ดร. ศศิธารา   พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายอลิสเตอร์  เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4โปรแกรม สร้างทักษะความรู้วิชาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน และมีโอกาสได้เข้าทำงานร่วมกับ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการนำร่อง 15 แห่ง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

สอศ. จับมือ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ปั้นเด็กอาชีวะให้มีทักษะความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสร้างรายได้ระหว่างเรียน

 

        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท็อปส์ ซูเปอร์มาเก็ต) ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถานศึกษานำร่อง 15 แห่ง เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสร้างรายได้ระหว่างเรียนใน ๔ โปรแกรม ระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี

        ดร. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการความร่วมมือในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานรัฐที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ที่มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความพร้อมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะด้านวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยเฉพาะสาขาธุรกิจค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการบริการ รวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เปิดรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และเปิดโอกาสสร้างงานสร้างรายได้ระหว่างเรียนจากการทำงานชั่วคราวช่วงเทศกาลต่างๆ

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการสนับสนุนและจัดส่งนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมโครงการ จัดทำแผน     การเรียนและการฝึกอาชีพร่วมกับบริษัทฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และติดตามประเมินผล  การฝึกปฏิบัติงาน โดยมีสถานศึกษานำร่อง 15 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนภิเษกหนองจอก วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ   การท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง และวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ซึ่งมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 – พฤษภาคม 2557)

        ด้านนายอลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี มากว่า 15 ปี โดยในปีการศึกษานี้ มุ่งมั่นพัฒนาความสามารถของนักเรียน นักศึกษาให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อเข้าสู่การทำงานในธุรกิจค้าปลีกอย่างจริงจัง ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สามารถผลิตบุคลากรระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เน้นการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากตำราเรียน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

        ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ 4 โปรแกรม ดังนี้

1. โปรแกรมการฝึกงานประจำโครงการกระเช้าปีใหม่ โดยรับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส.  ทุกสาขาวิชาเข้าฝึกงาน ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี เป็นระยะเวลาประมาณ 10 สัปดาห์

2. โปรแกรมการฝึกงานประจำสาขาในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยรับนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาเข้าฝึกงาน ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคมของทุกปี โดยนำผลการทำงานมาคิดเป็นผลการเรียนหรือชั่วโมงฝึกงาน

3. โปรแกรมการฝึกงานต่อเนื่อง 1 ปี โดยรับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชาเข้าฝึกงานต่อเนื่องตลอดปี โดยนำผลการทำงานมาคิดเป็นผลการเรียนหรือชั่วโมงฝึกงาน

4. โปรแกรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยรับนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และปวส. ประเภทวิชาพาณิชกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยคาดว่าจะสามารถรองรับนักเรียน นักศึกษา ได้มากกว่า 600 คน เข้ามาเรียนรู้งานค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ต ได้รับความรู้จากเทรนเนอร์ประจำโครงการในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การอบรมพื้นฐานทางธุรกิจ จริยธรรมในการทำงาน มาตรฐานการบริการ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การตลาด การทำโครงการ และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจค้าปลีก ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 250 บาท ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และเครื่องแบบพนักงาน รวมทั้งมีโอกาสได้เข้าทำงานกับบริษัทฯ อีกด้วย

 

........................................................................................

 

       

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

10 พฤษภาคม 2554


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
511 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.56  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์