พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด
  ข่าวทั้งหมด
20 มีนาคม 2554

      

นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพมหานคร

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรของกิจกรรมยุวกาชาดที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ควรจะเน้นสร้างกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ โดยคำนึงถึงหลักการของกิจกรรมยุวกาชาดโดยนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมที่สร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกาย จิตใจที่มุ่งสาธารณะ สร้างประโยชน์ต่อสังคมและการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ ครูผู้สอนควรสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนมากกว่าการเน้นสอนสาระการเรียนรู้ในหนังสือเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นต้องนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมาพัฒนาเป็นกิจกรรม และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เช่นเดียวกับ กิจกรรมของลูกเสือ ซึ่งจัดตั้งกองลูกเสือประชาธิปไตย ลูกเสือคุณธรรม และลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม โดยถือเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและนำไปสู่การสะสมทักษะชีวิตที่เกิดจากการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะนำความรู้นั้นไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตต่อไป

                สำหรับการพัฒนาหลักสูตรของกิจกรรมยุวกาชาด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สถานศึกษา ครูผู้สอน สมาชิกยุวกาชาด บุคลากรทางด้านยุวกาชาด และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ได้มีหลักสูตรเพื่อจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา การฝึกอบรม และส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาดอย่างมีประสิทธิผล โดยมีครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมยุวกาชาดเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔

ธมกร/ข่าว

วิชัย/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
1078 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์