พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด
  ข่าวทั้งหมด
20 มีนาคม 2554

      

นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพมหานคร

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรของกิจกรรมยุวกาชาดที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ควรจะเน้นสร้างกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ โดยคำนึงถึงหลักการของกิจกรรมยุวกาชาดโดยนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมที่สร้างความแข็งแรงทางด้านร่างกาย จิตใจที่มุ่งสาธารณะ สร้างประโยชน์ต่อสังคมและการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ ครูผู้สอนควรสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนมากกว่าการเน้นสอนสาระการเรียนรู้ในหนังสือเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นต้องนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมาพัฒนาเป็นกิจกรรม และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เช่นเดียวกับ กิจกรรมของลูกเสือ ซึ่งจัดตั้งกองลูกเสือประชาธิปไตย ลูกเสือคุณธรรม และลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม โดยถือเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและนำไปสู่การสะสมทักษะชีวิตที่เกิดจากการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะนำความรู้นั้นไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตต่อไป

                สำหรับการพัฒนาหลักสูตรของกิจกรรมยุวกาชาด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สถานศึกษา ครูผู้สอน สมาชิกยุวกาชาด บุคลากรทางด้านยุวกาชาด และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ได้มีหลักสูตรเพื่อจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา การฝึกอบรม และส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาดอย่างมีประสิทธิผล โดยมีครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมยุวกาชาดเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔

ธมกร/ข่าว

วิชัย/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
197 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์