นโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
  ข่าวทั้งหมด
14 มีนาคม 2554

      

การนำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

      การนำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับปฏิบัติการ กล่าวคือ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ได้กำหนดไว้ในนโยบายของรัฐบาล (statement of policy) และในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4  ปี (The Four-Year National Administration Plan)ของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลัก(core agency)ในการจัดการศึกษา ได้กำหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพไว้ในแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการด้วย
      การนำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเป็นความรับผิดชอบของ “คณะกรรมการพิจารณาจัดทำรายละเอียดข้อมูลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง (2552)  มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ใน 5 รายการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และกำหนดวิธีการบริหารจัดการ จัดทำรายละเอียดวิธีการและแนวปฏิบัติในการจัดสรรแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนให้โปร่งใสและประหยัดงบประมาณ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทางสำหรับผู้ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์
      นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552) จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง และเพื่อสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญ  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาตามนโยบาย“เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ”ให้แก่  นักเรียน นักศึกษา มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554  ทั้งหมด จำนวน 35,878,071 คน จำแนกเป็นนักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำนวน 32,711,258 คน  และนักศึกษานอกระบบโรงเรียน จำนวน 3,166,813 คน  ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 166,671,107,600 บาท จำแนกตามรายการที่จัดให้ฟรี 5 รายการ  ดังนี้
      1) ค่าเล่าเรียนจำนวน 104,088,468,600 บาท
      2) ค่าหนังสือเรียนจำนวน 19,323,809,700 บาท
      3) ค่าอุปกรณ์การเรียนจำนวน 10,391,127,100 บาท
      4) ค่าเครื่องแบบนักเรียนจำนวน 13,987,713,400 บาท และ
      5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 18,879,988,800 บาท  นับเป็นการลงทุนด้านการศึกษามากที่สุด  ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณ ดังนี้ หนังสือเรียนให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดซื้อให้นักเรียนยืมเรียนในระยะเริ่มต้น คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นต้นไป หนังสือเรียนยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนักเรียนโดยตรง ส่วนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมอบให้สถานศึกษาดำเนินการ 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  และกิจกรรมบริการสารสนเทศ/ ICT ในส่วนของเครื่องแบบนักเรียน 2 ชุด และอุปกรณ์การเรียน  จัดเงินให้ผู้ปกครอง/นักเรียนดำเนินการจัดซื้อเอง โดยมีภาคี 4 ฝ่าย  ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันคิดและตัดสินใจ  รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน
      การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ  เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ สรุปได้ทั้งสิ้น 9 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
            1) กลยุทธ์การเผยแพร่ข่าวสารนโยบาย
            2) กลยุทธ์การให้ความสนับสนุนจากผู้นำและผู้มีอำนาจ
            3) กลยุทธ์การจัดองค์การบริหารและประสานงานที่บูรณาการลดหลั่นกันตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหมู่บ้าน
            4) กลยุทธ์การประชุมอบรมหรือการสัมมนาปัญหา
            5) กลยุทธ์การใช้เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน
            6) กลยุทธ์การคัดเลือกผู้นำคนสำคัญ
            7) กลยุทธ์การออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
            8) กลยุทธ์การตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล และประเมินผล และ
            9) กลยุทธ์การให้รางวัลและสิ่งตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งสอดคล้องกับที่ ดร.กล้า ทองขาว ได้ทำการศึกษาเรื่อง นโยบายรณรงค์การรู้หนังสือแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2534 ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาแล้ว  ด้วยการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้ง 9 กลยุทธ์ดังกล่าวมาข้างต้น เช่นเดียวกัน  และจากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดี  มีประโยชน์โดยตรงกับผู้เรียน สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา แต่ยังไม่เพียงพอกับการสร้างคุณภาพ และยังมีจุดอ่อนในเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของสถานศึกษาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหลักฐานที่เป็นใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งมีข้อเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้เข้มข้นเพิ่มมากขึ้น  เพิ่มการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน หนังสือเรียนควรยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนักเรียนเพื่อช่วยลดปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมาอีกมากมาย  (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป  หนังสือเรียนยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เรียนทุกคน) อีกทั้งควรกำหนดระบบการรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและเร่งรัดให้มีการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องและจริงจัง


 : DOWNLOAD การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ฉบับสมบูรณ์
________________________________________________________________
สกนธ์  ชุมทัพ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มกราคม 2554

 

แหล่งที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
15286 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์