นโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
  ข่าวทั้งหมด
14 มีนาคม 2554

      

การนำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

      การนำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับปฏิบัติการ กล่าวคือ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ได้กำหนดไว้ในนโยบายของรัฐบาล (statement of policy) และในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4  ปี (The Four-Year National Administration Plan)ของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลัก(core agency)ในการจัดการศึกษา ได้กำหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพไว้ในแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการด้วย
      การนำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเป็นความรับผิดชอบของ “คณะกรรมการพิจารณาจัดทำรายละเอียดข้อมูลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง (2552)  มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ใน 5 รายการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และกำหนดวิธีการบริหารจัดการ จัดทำรายละเอียดวิธีการและแนวปฏิบัติในการจัดสรรแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนให้โปร่งใสและประหยัดงบประมาณ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทางสำหรับผู้ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์
      นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552) จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง และเพื่อสร้างโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญ  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาตามนโยบาย“เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ”ให้แก่  นักเรียน นักศึกษา มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554  ทั้งหมด จำนวน 35,878,071 คน จำแนกเป็นนักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำนวน 32,711,258 คน  และนักศึกษานอกระบบโรงเรียน จำนวน 3,166,813 คน  ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 166,671,107,600 บาท จำแนกตามรายการที่จัดให้ฟรี 5 รายการ  ดังนี้
      1) ค่าเล่าเรียนจำนวน 104,088,468,600 บาท
      2) ค่าหนังสือเรียนจำนวน 19,323,809,700 บาท
      3) ค่าอุปกรณ์การเรียนจำนวน 10,391,127,100 บาท
      4) ค่าเครื่องแบบนักเรียนจำนวน 13,987,713,400 บาท และ
      5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 18,879,988,800 บาท  นับเป็นการลงทุนด้านการศึกษามากที่สุด  ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณ ดังนี้ หนังสือเรียนให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดซื้อให้นักเรียนยืมเรียนในระยะเริ่มต้น คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นต้นไป หนังสือเรียนยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนักเรียนโดยตรง ส่วนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมอบให้สถานศึกษาดำเนินการ 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  และกิจกรรมบริการสารสนเทศ/ ICT ในส่วนของเครื่องแบบนักเรียน 2 ชุด และอุปกรณ์การเรียน  จัดเงินให้ผู้ปกครอง/นักเรียนดำเนินการจัดซื้อเอง โดยมีภาคี 4 ฝ่าย  ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันคิดและตัดสินใจ  รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน
      การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ  เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายนี้ สรุปได้ทั้งสิ้น 9 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
            1) กลยุทธ์การเผยแพร่ข่าวสารนโยบาย
            2) กลยุทธ์การให้ความสนับสนุนจากผู้นำและผู้มีอำนาจ
            3) กลยุทธ์การจัดองค์การบริหารและประสานงานที่บูรณาการลดหลั่นกันตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหมู่บ้าน
            4) กลยุทธ์การประชุมอบรมหรือการสัมมนาปัญหา
            5) กลยุทธ์การใช้เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน
            6) กลยุทธ์การคัดเลือกผู้นำคนสำคัญ
            7) กลยุทธ์การออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
            8) กลยุทธ์การตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล และประเมินผล และ
            9) กลยุทธ์การให้รางวัลและสิ่งตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งสอดคล้องกับที่ ดร.กล้า ทองขาว ได้ทำการศึกษาเรื่อง นโยบายรณรงค์การรู้หนังสือแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2534 ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาแล้ว  ด้วยการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้ง 9 กลยุทธ์ดังกล่าวมาข้างต้น เช่นเดียวกัน  และจากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดี  มีประโยชน์โดยตรงกับผู้เรียน สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา แต่ยังไม่เพียงพอกับการสร้างคุณภาพ และยังมีจุดอ่อนในเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของสถานศึกษาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหลักฐานที่เป็นใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งมีข้อเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้เข้มข้นเพิ่มมากขึ้น  เพิ่มการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน หนังสือเรียนควรยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนักเรียนเพื่อช่วยลดปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมาอีกมากมาย  (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป  หนังสือเรียนยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เรียนทุกคน) อีกทั้งควรกำหนดระบบการรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและเร่งรัดให้มีการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องและจริงจัง


 : DOWNLOAD การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ฉบับสมบูรณ์
________________________________________________________________
สกนธ์  ชุมทัพ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มกราคม 2554

 

แหล่งที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.ศธ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
17782 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.91  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์