ก.ค.ศ.ไฟเขียวอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ "ประถม-มัธยม"ทั่วประเทศ
  ข่าวทั้งหมด
10 มีนาคม 2554

      

ก.ค.ศ.ไฟเขียวอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ "ประถม-มัธยม"ทั่วประเทศ

          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ตามกฎหมาย 3 ฉบับที่ให้มีการแยกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาออกจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยจากนี้ถือว่าอ.ก.ค.ศ.ครบองค์ประกอบและสามารถปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลได้ทันที ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้นางพรนิภา ลิมปพยอม เป็นผู้แทน ก.ค.ศ.ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
          ผู้แทน ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีดังนี้ เขต 1 นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ, เขต 2 นายนิวัตร นาคะเวช, เขต 3 นางสิริรัตน์ เกษประทุม, เขต 4 นายศักดิ์ชัย ปัญหา,เขต 5 นายปราโมทย์ แก้วสุข, เขต 6 นางเตือนใจอรัณยะนาค, เขต 7 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ,เขต 8 นายสำราญ ชวนวัน, เขต 9 นายวินัย เฉิดฉวีวรรณ,เขต 10 นายแสงไทย มีสุนทร, เขต 11 นายวิมล จำนงบุตร, เขต 12 นายจิระวัฒน์ บุญสุข,เขต 13 นายวีระ เมืองช้าง, เขต 14 นายขัมน์ สุขาพันธุ์, เขต 15 นายประทีป วุฒิรัตนโกวิท, เขต 16 นายยศพล เวณุโกเศศ, เขต 17 นางเบญจลักษณ์น้ำฟ้า, เขต 18 น.ส จุไรรัตน์ แสงบุญนำ, เขต 19 นายประยม วงศ์นาม, เขต 20 น.ส.จิรพรรณ ปุณเกษม
          เขต 21 นายสนั่น พาหอม, เขต 22 นายอนันต์ระงับทุกข์, เขต 23 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล, เขต 24
          นายศัจธร วัฒนะมงคล, เขต 25 นายอกนิษฐ์ คลังแสง, เขต 26 นายชูวิทย์ แพงไธสง, เขต 27 นายแสง, เขต 26 นายชูวิทย์ แพงไธสง, เขต 27 นายบรรจบ ศรีกัลยา, เขต 28 นายพิสิษฐ์ เดชวงศ์ญา,เขต 29 นายเริงจิตร์ มีลาภสม, เขต 30 นายสากลสีมาวงษ์, เขต 31 นายศุภกร วงศ์ปราชญ์, เขต 32 นายสมศักดิ์ สุนทรสุข, เขต 33 นายสุชีพ พฤติพันธ์พิสุทธิ์, เขต 34 นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล, เขต35 นายวณิชย์ อ่วมศรี, เขต 36 นายมนูญ ใยบัวเทศ, เขต 37 นายดำรงค์ นันทปรีชา, เขต 38 นายวีระ จำนงค์, เขต 39 นางวราภรณ์ สีหนาท, เขต40 นายสงบ อินทรมณี, เขต 41 น.ส.นฤมล ไทยวิรัช และเขต 42 นายปรีชา กองโภค
          ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คือ นายสุทธิชัยเดชสุวรรณนิธิ ส่วนผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้แก่ เขต 1 นายปรเมษฐ์ โมลี, เขต 2 นางรัชนี ชังชู, เขต 3 นายพิษณุคงรุ่งเรือง, เขต 4 นายทวี นวพลวตานนท์, เขต 5 นายยืนยง จิรัฎฐิติกาล, เขต 6 น.ส.ปฏิมา พูนทรัพย์,เขต 7 นายสมนึก เกตุไทย, เขต 8 นายเฉลา พวงมาลัย, เขต 9 นายมานพ พลเสน, เขต 10 นายสมชาย ครึกครื้น, เขต 11 นางนิตยา ศรีอ่อน, เขต12 นายไพรัช วงศ์นาถกุล, เขต 13 นายวินัย ทองทิพย์, เขต 14 นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์, เขต 15 นายวอยารี หะยีมะเย็ง, เขต 16 นายนิรัตน์ กาฬพันธุ์, เขต 17 นายอนันต์ โกศาคาร, เขต 18 นายมนตรี ชัยลิ้นฟ้า, เขต 19 นายกิตติพิชญ์ พสิษฐาเนาวกุล, เขต 20 นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง, เขต21 นางสุรส เนื่องชมพู, เขต 22 นายเสนอ กลางประพันธ์
          เขต 23 นายพนมพันธ์ ไชยเพชร, เขต 24 นายสมเกียรติ คุ้มนายอ, เขต 25 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ,เขต 26 นายพิศิษฐ์ วรรณศรี, เขต 27 นายวิรัตน์สัตย์มิตร, เขต 28 นายสุวรรณ ศรีใส, เขต 29 นายชาญ สกุลพอง, เขต 30 นายวงษ์ชัย ชนะชัย, เขต31 นายอุทัย หวังอ้อมกลาง, เขต 32 นายเรืองรวิศพายุหะธำรงรัตน์, เขต 33 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ,เขต 34 นายสมศักดิ์ ตาไชย, เขต 35 นายสาโรจน์พายุหะธำรงรัตน์, เขต 33 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ,เขต 34 นายสมศักดิ์ ตาไชย, เขต 35 นายสาโรจน์แก้วอรุณ, เขต 36 นายสมบัติ ประมวน, เขต 37 นายนิคม มะยาระ, เขต 38 นายสุวัฒน์ กลั่นเกลี้ยง,เขต 39 นายนเรศ ศรีภิรมย์, เขต 40 นายประเสริฐชำนาญพันธ์, เขต 41 นายสมชาย อังสุโชติเมธีและ เขต 42 นายธีระพงษ์ อ่อนฤทธิ์
          ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คือ นายสำราญเจริญพักตร์ นายอุบล เล่นวารี นายเสนอ นัคราภิบาล และนายกฤช กาญจนาภา ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีดังนี้เขต 1 นายมังกร กุลวานิช นายวีระวัฒน์ อุทัยรัตน์นางอาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายประพันธ์ บุณยเกียรติ, เขต 2 นายปรีชา จิตรสิงห์ นายวินัย รอดจ่าย นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์ นายสมศักดิ์ รังสิโยภาส, เขต 3 นายวิรัช บุญนำ นายสุวรรณ เค้าฝายนายสุวิช ชูตระกูล นายปัญญ วงศ์กุหมัด, เขต 4 พล.อ.ต.ประสิทธิ์ นิยมแก้ว นายวิวัฒน์ พวงมะลิตน.ส.ทิพย์พร พันธุ์เจริญ นายครรชิต หิรัณยหาด,เขต 5 นายสมบัติ กลิ่นผา นายเอนก รัตน์ปิยะภากรณ์ นายอุดม จำปาสัก น.ส.วิภา โอสถารมย์,เขต 6 นายเจต ประภามนตรีพงศ์ นายวันชัย เทียมทัด นายภุชงค์ รังสินธุ์ นายสุรพล ธีระกุล
          เขต 7 นายพิทักษ์ เกิดคง นายประพนธ์ ไพลดำนายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ นายกิตติธัช พันโยธา, เขต8 นายโสภณ พวงสุวรรณ นายประพัฒน์ คหินทรพงศ์ นายทนงสิทธิ์ แสงเรือง นายชวลิต สันถวะโกมล,เขต 9 นายธำรง อมโร นายประดิษฐ์ รัตนคเชนทร์ นายวินัย ชินสุวรรณ นายชาติ สว่างศรี,เขต 10 ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ รุ่งธีระ ว่าที่ ร.ท.ยุทธ นุชสวัสดิ์ นายหงษ์ ศรีกำเหนิด นายประหยัด จันทรสุขโข, เขต 11 นายวิวัฒน์ สรรภา นายธรรมนิจ ชอุ่มผล นายชิงชัย รัตนพัฒน์ นายสมเกียรติ ดาโลดม, เขต 12 นายสุจินต์ พิมเสน นายนริศ ฤทธาภิรมย์ นายปิติเลิศ สุวรรณเกษา นายมานิต วรรณคง, เขต 13 นายสิรัตน์ สุทธิดารา นายสมพงษ์ แคนยุกต์ น.ส.สุวิมล เอกอุรุ นายรุ่งโรจน์ ศรีนวลละออง
          เขต 14 น.ส.ส่องศรี บำรุงถิ่น นายธีรชัย สังข์ทอง นายเชษฐวิทย์ ตันติพันธุ์วดี นายสมชาย พิกุลทอง, เขต 15 นายสมรักษ์ สินสมรส นางสายสมรยุวนิมิ นายอาฮามะ กุลยานันต์ นางสมนารี ศุภศรี,เขต 16 นายสงบ มณีพรหม นายบุญเสริม ฤทธาภิรมย์ ว่าที่ ร.ต.จรงค์ สำเภา นายสมพงศ์ แสงศรี,เขต 17 นายนิรันดร์ ขจรชีพ นายธงชัย พุ่มชลิตนายลือเกศ ยิสารคุณ นายปณชัย มีพืชน์, เขต 18 พล.ร.ต.สมัคร หนูไพโรจน์ น.ส.วรรณศิริ วรสิทธิ์นายมนูญ วิวรรณ นายสมภพ วงศ์ทางประเสริฐ,เขต 19 นายโกศล บุญไชย นายประสงค์ สุรียธนาภาส นายคำพันธ์ พระเอก นายธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์, เขต 20 นายประหยัด พิมพา น.ส.นิวรณ์สุทธิบุญ นายชุมพล ชำนาญสาร นายยงศักดิ์ ตันอาสุวงกุล
          เขต 21 นายวิเชียร ชูประยูร นายศิริ เพชรคีรีนายพะยูร กิ่งแก้ว นายทรงกลด สรรพอาษา, เขต22 นายเฉลย ถวิลการ นายคมสัน บุพศิริ นายบุญเลื่อน สิมะลี นายชัยยุทธ ลิ้มวัฒนา, เขต 23 นายสุวรรณ หันไชยุงวา นายสมชาย โสมรักษ์ นายวิจิตรศิริโฉม นายวิทยา เครือสุคนธ์, เขต 24 นางธิดารัตน์ฆารสินธุ์ นายณรงค์ เสนฤทธิ์ นายประยงค์ โมคภานางชฎาพร บุญฤทธิ์, เขต 25 นายนพรัตน์ จารย์โพธิ์ นายเบญจกูล ศิริพรรณ พ.ต.อ.เสถียร ชัยสงคราม นายบัลลังก์ อรรณพนพพร, เขต 26 นายปรีชา เผือกขวัญดี นายอุทัย รัตนา นายวีระศักดิ์สัตยธีรานนท์ นายประจิตย์ ดาวเรือง, เขต 27 นายวิรัช ประราศรี นายวินัย แสนมณี นายยงยุทธ ขัติยนนท์ นางจารุวรรณ ศรีลาภ, เขต 28 นายนิพัทธ์เดช ไชยช่วย นายศักดา พันธุ์เพ็ง นายสุขมีกุล นายอัครณัฏฐ์ หาญจังสิทธิ์
          เขต 29 นายสมคิด ธนาพรพานิชกุล นายเดชาประชุมแดง นายพิสิทธิ์ รวยทรัพย์ นายวีระพลเวชพันธ์, เขต 30 ด.ต.สมบัติ สิงห์หลง นายถนอมลุนทา นายอภิชิต ดวงธิสาร น.ส.สุพิศ พิชัยยุทธ์,เขต 31 นายเชิดชัย  โชครัตนชัย นายกฤษฎางเขต 31 นายเชิดชัย  โชครัตนชัย นายกฤษฎางแถวโสภา นายสุรพงษ์ ทรงประโคน นายอรชัยปุณณะนิธิ, เขต 32 นายวิฑูรย์ จินตนสถิตย์ นายสำราญ สุขเกษม พ.ต.ท.ทรงวุฒิ ไสยบุญ นางปิยหทัย ปิยะรัมย์, เขต 33 นายจิรศักดิ์ จันทร์ช่วงโชตินายพินิจ ดลเสมอ นายชาญยุทธ เหงกระโทก นางสุนันท์ เสทือนวงษ์, เขต 34 นายทินกร นำบุญจิตต์นายประชัน รักพงษ์ นายทรงวุฒิ เกตุสิน นายยงยุทธ์ สรรพอุดม, เขต 35 นายนิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ นางประภัสสร ไชยชนะใหญ่ นายเจด็จดำรงค์ศิริ นายรณรงค์ เล็งเอี่ยม
          เขต 36 นายสุรัตน์ เจียตระกูล นายทวีศักดิ์พิพัฒนาศักดิ์ นายสรยุทธ์ กันตะยา นายเสริมชัยกิตติรัตนไพบูลย์, เขต 37 นายเฉลิม ทองอินต๊ะ นายสุพงษ์ รังษี นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ นายจำลองสมบุตร, เขต 38 นายสมเกียรติ มั่นเมือง นายวิสิทธิ์สุขเจริญ น.ส.พิมพ์นิภา วังชากร นายเกษม เตชวาล,เขต 39 นายวัฒนา ภาวะไพบูลย์ นางโสภา นครจินดา นายไพศาล หิรัญสาลี น.ส.ดวงรัตน์ พูลสวัสดิ์,เขต 40 นายทำนุ เนียมถนอม นายชำนาญ บุญจอมนายยนต์ สุขคง นายสมพงษ์ สุชาติพงษ์, เขต 41 นายธวัช จินาพันธ์ นายสมปอง สมนักพงษ์ นายพิทักษ์ มหบุญพาชัย นายนริศร์ ศรีโพธิ์ และเขต 42 นายปรีชา สนธิรักษ์ นายกอบกิจ ส่งศิริ น.ส.บุบผาเสนาวิน นายเฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์

          --มติชน ฉบับวันที่ 11 มี.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
2496 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์