สช. จับมือ สคบศ. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
  ข่าวทั้งหมด
9 มีนาคม 2554

      

นายกมล  รอดคล้าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘–๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

               รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า การจัดประชุมในวันนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการอบรมพัฒนาครูและผู้บริหารถือเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการอบรม ซึ่งมีเนื้อหาสาระประเด็นหลักๆ คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)ว่าจะมีทิศทางในการทำงานอย่างไร  เรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชนที่ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากระบบการศึกษาไทย หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความก้าวหน้าของโลกที่ได้ก้าวล้ำเข้ามายังประเทศไทยผ่านอาเซียน ผ่านหน่วยงาน รวมถึงสถานศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่เข้ามาลงทุน เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อจะนำไปสู่การปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการภาวะผู้นำ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร การเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา(รอบ ๓)ตลอดจนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม และมีการศึกษาดูงาน  การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต จึงเชื่อมั่นว่าตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน และที่สำคัญคือเป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริหารในการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วย

                โครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จัดโดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.)โดยครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่ ๒ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ สช.จังหวัด และ สช.อำเภอ จังหวัดชายแดนภาคใต้    

ศศิพิชญ์ / ข่าว

วิชัย / ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์