สพฐ.กางบัญชีสอบบรรจุครู48เขต
  ข่าวทั้งหมด
1 มีนาคม 2554

      

สพฐ.กางบัญชีสอบบรรจุครู48เขต

          นายเสน่ห์ ขาวโต  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำรวจตำแหน่งว่างและความต้องการของโรงเรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยรายงานความประสงค์หรือไม่ประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2554 นั้น ขณะนี้มี สพท.ต้องการจะดำเนินการสอบบรรจุแข่งขัน จำนวน 48 เขต รวมเปิดรับ 785 คน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นนทบุรี เขต 1 รับ 20 คน สพป.นนทบุรี เขต 2 รับ 4 คน สพป. ปทุมธานี เขต 1 รับ 8  คน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รับ 5 คน สพป.นราธิวาส เขต 2 รับ 9 คน สพป.ยะลา เขต 1 รับ 5 คน สพป.สตูล รับ 3 คน สพป.ชุมพร เขต 1 รับ 4 คน  สพป.ชุมพร เขต 2  รับ  12  คน สพป.สงขลา เขต 3 รับ 10 คน สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 1 รับ 6 คน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รับ 7 คน สพป.กระบี่ รับ 5 คน สพป.ภูเก็ต รับ 3 คน สพป.ระนอง รับ 7 คน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รับ 5 คน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รับ 4 คน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  รับ 9 คน สพป.ราชบุรี เขต 1 รับ 11 คน สพป.ราชบุรี เขต 2 รับ 3 คน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รับ 9 คน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  รับ 6 คน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับ 20 คน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รับ 30 คน สพป.สระบุรี เขต 2 รับ 7 คน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับ 42 คน สพป.ตาก เขต 2 รับ 7 คน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รับ 3 คน สพป.เชียงราย เขต 2 รับ 24 คน สพป.เชียงราย เขต 3 รับ 7 คน สพป.เชียงใหม่เขต 3 รับ 5 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 รับ 5 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับ 5 คน สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รับ 23 คน สพป.นครราชสีมา เขต 7 รับ 11 คน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับ 15 คน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รับ 7 คน สพป.ชลบุรี เขต 2 รับ 7 คน สพป.ชลบุรี เขต 3 รับ 7 คน สพป.ระยอง เขต 1 รับ 6 คน
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 2 รับ 262 คน สพท.เขต 4 รับ 16 คน สพม.เขต 7 รับ 13 คน สพม.เขต 14 รับ 19 คน สพม.เขต 16 รับ 22 คน สพม.เขต 17 รับ 7 คน สพม.เขต 39 รับ 10 คน สพม.เขต 42 รับ 60 คน และเมื่อจำแนกเป็นสาขาวิชามีดังนี้  สาขาวิชาภาษาไทย  92 คน ภาษาอังกฤษ 111 คน ภาษาฝรั่งเศส 12 คน ภาษาจีน 11 คน ภาษาญี่ปุ่น 10 คน คณิตศาสตร์ 108 คน วิทยาศาสตร์ 32 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 24 คน ชีววิทยา 27 คน ฟิสิกส์ 30 คน เคมี  28 คน วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 คน สังคมศึกษา 66 คน ประวัติศาสตร์ 1 คน พลศึกษา 43 คน สุขศึกษา 3 คน ดนตรีนาฏศิลป์ 1 คน นาฏศิลป์ 12 คน ดนตรี 12 คน ดนตรีไทย 1 คน ดนตรีสากล 5 คน ศิลปศึกษา 12 คน คอมพิวเตอร์ 55 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 4 คน เกษตร 6 คน คหกรรม 2 คน บรรณารักษ์ 3 คน วัดผลประเมินผล 1 คน การจัดการทั่วไป 1 คน เทคโนโลยีทางการศึกษา 2 คน จิตวิทยาและการแนะแนว 2 คน ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 10 คน ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 34 คน อิสลามศึกษา 1 คน การศึกษาพิเศษ 1 คน คณิตศาสตร์ (ปริญญาโท ) 1 คน
          "เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สพฐ.ได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติไว้ อาทิ การสอบแข่งขันต้องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 27 เม.ย. 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์จะสอบแข่งขันในครั้งนี้ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันขึ้นบัญชีรอการบรรจุ เนื่องจากหากมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนจะต้องยกเลิก การกำหนดวิชาเอกให้คำนึงถึงนโยบาย สพฐ. ที่กำหนดให้มีครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น" รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า ทั้งนี้ กำหนดการสอบแข่งขันนั้น ให้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในวันที่ 25 มี.ค.-3 เม.ย. รับสมัครวันที่ 4-10 เม.ย. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันวันที่ 17 เม.ย. สอบภาค ก วันที่ 25-26 เม.ย. สอบภาค ข วันที่ 27 เม.ย. ภาค ค วันที่ 28 เม.ย. และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่ 6 พ.ค. 2554.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
113 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์