การศึกษานอกสถานที่
  ข่าวทั้งหมด
28 กุมภาพันธ์ 2554

      

สกอ. เดินหน้า ตรวจการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

        รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (Peer Visit) ว่า ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พยายามกำกับเรื่องมาตรฐานของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ซึ่งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ปัจจุบัน สกอ. ได้รับแจ้งจากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน ๘๕ แห่ง ที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีศูนย์นอกสถานที่ตั้ง จำนวนทั้งสิ้น ๕๗๕ ศูนย์ และมีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน ๑๗ แห่ง ที่แจ้งว่าไม่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

“ในการตรวจเยี่ยมศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้กำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ตรวจเยี่ยม เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก ๓ กลุ่ม คือ (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะอนุกรรมการชุดหลัก ๖ ด้าน (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และ (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ที่ขึ้นบัญชีของ สกอ.หรือกรรมการที่ผ่านการฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งต้องมีประสบการณ์ตรวจประเมินอย่างน้อย ๒ ปี” รองเลขาธิการ กกอ. กล่าว

สำหรับประเด็นของการตรวจเยี่ยม รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมนี้ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมี ๗ ประเด็น ดังนี้ (๑) ประเด็นการเปิดดำเนินการหลักสูตร (๒) ประเด็นด้านอาจารย์ (๓) ประเด็นด้านสถานที่ (๔) ประเด็นด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา (๕) ประเด็นด้านการจัดบริการนักศึกษา (๖) ประเด็นด้านนักศึกษา และ (๗) ประเด็นการติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์กับสถานที่ตั้งหลัก ทั้งนี้จะมีการบันทึกภาพ บันทึกเสียง หรือบันทึกวิดีทัศน์ ตามความเป็นจริง เพื่อใช้เป็นทั้งหลักฐานยืนยันการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ได้คุณภาพ และใช้เป็นหลักฐานในการปรับปรุงแก้ไขสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ ซึ่ง สกอ. จะมีการตรวจเยี่ยมอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีวัตถุประสงค์ในการขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาได้ง่าย มีคุณภาพมาตรฐานสามารถสร้างปัญญาให้กับผู้มาศึกษาต่อได้ โดยปราศจากคำว่า เรียนง่าย จ่ายครบ จบแน่

 

Chuleekorn Kittikong
Public Relations Officer
Public Relations Department
Bureau of General Administration
Office of the Higher Education Commission
Tel. 0 2610 5259
Fax. 0 2354 5603

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
379 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.29  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์