การศึกษานอกสถานที่
  ข่าวทั้งหมด
28 กุมภาพันธ์ 2554

      

สกอ. เดินหน้า ตรวจการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

        รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (Peer Visit) ว่า ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พยายามกำกับเรื่องมาตรฐานของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ซึ่งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ปัจจุบัน สกอ. ได้รับแจ้งจากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน ๘๕ แห่ง ที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีศูนย์นอกสถานที่ตั้ง จำนวนทั้งสิ้น ๕๗๕ ศูนย์ และมีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน ๑๗ แห่ง ที่แจ้งว่าไม่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

“ในการตรวจเยี่ยมศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้กำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ตรวจเยี่ยม เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก ๓ กลุ่ม คือ (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะอนุกรรมการชุดหลัก ๖ ด้าน (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และ (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ที่ขึ้นบัญชีของ สกอ.หรือกรรมการที่ผ่านการฝึกอบรมการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งต้องมีประสบการณ์ตรวจประเมินอย่างน้อย ๒ ปี” รองเลขาธิการ กกอ. กล่าว

สำหรับประเด็นของการตรวจเยี่ยม รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมนี้ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมี ๗ ประเด็น ดังนี้ (๑) ประเด็นการเปิดดำเนินการหลักสูตร (๒) ประเด็นด้านอาจารย์ (๓) ประเด็นด้านสถานที่ (๔) ประเด็นด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา (๕) ประเด็นด้านการจัดบริการนักศึกษา (๖) ประเด็นด้านนักศึกษา และ (๗) ประเด็นการติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์กับสถานที่ตั้งหลัก ทั้งนี้จะมีการบันทึกภาพ บันทึกเสียง หรือบันทึกวิดีทัศน์ ตามความเป็นจริง เพื่อใช้เป็นทั้งหลักฐานยืนยันการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ได้คุณภาพ และใช้เป็นหลักฐานในการปรับปรุงแก้ไขสำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ ซึ่ง สกอ. จะมีการตรวจเยี่ยมอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีวัตถุประสงค์ในการขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาได้ง่าย มีคุณภาพมาตรฐานสามารถสร้างปัญญาให้กับผู้มาศึกษาต่อได้ โดยปราศจากคำว่า เรียนง่าย จ่ายครบ จบแน่

 

Chuleekorn Kittikong
Public Relations Officer
Public Relations Department
Bureau of General Administration
Office of the Higher Education Commission
Tel. 0 2610 5259
Fax. 0 2354 5603

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์