นโยบายเร่งด่วน ๑๐ ข้อ
  ข่าวทั้งหมด
19 กุมภาพันธ์ 2554

      

                นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ กนป. จัดทำแผนงบประมาณขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๑ ) เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

                รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากการประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายหลักเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยกำหนดนโยบายเร่งด่วนหลักที่เป็นจุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ๔๒ นโยบาย คือ ๑. กระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๑๒ นโยบายหลัก  ๒. ครูยุคใหม่/ครูพันธุ์ใหม่ ๑๓ นโยบาย ๓. สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่  ๙ นโยบาย และ๔. การบริหารจัดการใหม่ ๘ นโยบาย

                ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ กนป. ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนตามความเห็นของ กนป. สำหรับการจัดทำแผนงบประมาณปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐ โครงการภายใต้งบประมาณกว่า ๒๖ พันล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ๑. นโยบายพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยดำเนินการให้เป็นวาระแห่งชาติ ๒. นโยบายปรับหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลในรูปแบบใหม่ โดยเน้นกิจกรรมมากขึ้น (๗๐:๓๐) รวมทั้งกำหนดจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนแต่ละระดับให้ชัดเจน ๓. พัฒนาทักษะครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ครอบคลุมครูทุกระดับและทุกประเภท ๔. เร่งรัดผลิตครูพันธุ์ใหม่ โดยมีการสรรหาและคัดกรองจากคนที่มีจิตวิญญาณครู คนดี คนเก่ง อยากเป็นครู และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ๕. เร่งผลิตครูสาขาขาดแคลนและครูวิชาชีพด้วยวิธีการหลากหลาย ๖. สนับสนุนโรงเรียนดีประจำตำบล อำเภอ จังหวัด และพัฒนาระบบเครือข่าย โรงเรียนคู่พัฒนา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ โดยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ๗.สร้างโอกาสเข้าถึงมาตรฐานการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (๓Ns) ที่เท่าเทียมกันทั้งประเทศ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูง (Uninet) และระบบไร้สายให้เข้าถึงทุกโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งระบบสารสนเทศด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานและเที่ยงตรง ทั้งระดับชาติ และระดับสถานศึกษา และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้ ๘. มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ (MOU) ระหว่างผู้บริหาร ครู เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ๙. เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยมาตรการที่เหมาะสม โดยมีการจัดทำแผนที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping) และแผนดำเนินงานแบบขั้นบันไดภายในปี ๒๕๖๑ ๑๐. ขยายการจัดอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สู่กลุ่มประชากรวัยแรงงาน ผู้นอกภาคแรงงาน และผู้สูงอายุ และสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาวิชาชีพชั้นสูงระดับปฏิบัติการ

ธมกร/ข่าว

วิชัย/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
105 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์