แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
12 กุมภาพันธ์ 2554

      

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ป.ป.ส.) ดำเนินโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ “รั้วโรงเรียน” อันได้แก่ โครงการสานสายใยครอบครัว โครงการบ้านหลังเรียน และโครงการเด็กอาชีวะสู่อนาคตสดใส ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และได้รับการติดตามดูแลที่ดีจากครอบครัวและสถานศึกษา ทั้งนี้ โครงการสานสายใยครอบครัว ถือเป็นโครงการที่สามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง โดยใช้ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัวเป็นตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตนเอง อีกทั้งควรจัดทำขึ้นเป็นโครงการต้นแบบสำหรับใช้ในสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงของกลุ่มเด็กและเยาวชน

                “ตามที่สำนักกิจการพิเศษ สป. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓ ได้กำหนดโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการรักษ์โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือ ติดตาม และป้องกันเด็กจากยาเสพติดขึ้นในทุกจังหวัด และดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงและตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง นอกจากนั้น ยังมีการจัดตั้งโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดที่ให้ความรู้และฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษา นำไปสู่การจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงจำนวน ๗๘ หน่วย และกำลังดำเนินการจัดตั้งเพิ่มอีก ๖ หน่วย ให้ครบจำนวน ๘๔ หน่วยเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานภายนอกทั้งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอจัดตั้งหน่วยลูกเสือในสถานศึกษาในกำกับ เพื่อให้ลูกเสือเหล่านี้เป็นแกนนำในการต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานั่นเอง” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

                ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติพิจารณา การจัดสรรงบประมาณตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ (ช่วง ๖ เดือนแรก ) ให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการอำนวยการ ประสานการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน รวมทั้งการพิจารณาถึงการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยที่ประชุมมีมติให้พิจารณากิจกรรมที่จัดตามปกติและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการ โดยเน้นการประสานกับสถานศึกษาในพื้นที่ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมดำเนินการในการสนับสนุนเครื่องมือ กิจกรรม และวิทยากร เพื่อให้การดำเนินการสอดแทรกเรื่องยาเสพติดเกิดประโยชน์ย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาพระธรรมวิทยากรของกรมการศาสนา เพื่อให้พระธรรมวิทยากรหรือวิทยากรเกิดความรู้เข้าใจและเสริมทักษะในการอบรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี

ธมกร/ข่าว

วิชัย/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
128 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์