แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
12 กุมภาพันธ์ 2554

      

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ป.ป.ส.) ดำเนินโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ “รั้วโรงเรียน” อันได้แก่ โครงการสานสายใยครอบครัว โครงการบ้านหลังเรียน และโครงการเด็กอาชีวะสู่อนาคตสดใส ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และได้รับการติดตามดูแลที่ดีจากครอบครัวและสถานศึกษา ทั้งนี้ โครงการสานสายใยครอบครัว ถือเป็นโครงการที่สามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง โดยใช้ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัวเป็นตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตนเอง อีกทั้งควรจัดทำขึ้นเป็นโครงการต้นแบบสำหรับใช้ในสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงของกลุ่มเด็กและเยาวชน

                “ตามที่สำนักกิจการพิเศษ สป. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓ ได้กำหนดโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการรักษ์โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือ ติดตาม และป้องกันเด็กจากยาเสพติดขึ้นในทุกจังหวัด และดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงและตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง นอกจากนั้น ยังมีการจัดตั้งโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดที่ให้ความรู้และฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษา นำไปสู่การจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงจำนวน ๗๘ หน่วย และกำลังดำเนินการจัดตั้งเพิ่มอีก ๖ หน่วย ให้ครบจำนวน ๘๔ หน่วยเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานภายนอกทั้งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยงและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอจัดตั้งหน่วยลูกเสือในสถานศึกษาในกำกับ เพื่อให้ลูกเสือเหล่านี้เป็นแกนนำในการต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานั่นเอง” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

                ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติพิจารณา การจัดสรรงบประมาณตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ (ช่วง ๖ เดือนแรก ) ให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการอำนวยการ ประสานการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน รวมทั้งการพิจารณาถึงการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยที่ประชุมมีมติให้พิจารณากิจกรรมที่จัดตามปกติและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการ โดยเน้นการประสานกับสถานศึกษาในพื้นที่ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมดำเนินการในการสนับสนุนเครื่องมือ กิจกรรม และวิทยากร เพื่อให้การดำเนินการสอดแทรกเรื่องยาเสพติดเกิดประโยชน์ย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาพระธรรมวิทยากรของกรมการศาสนา เพื่อให้พระธรรมวิทยากรหรือวิทยากรเกิดความรู้เข้าใจและเสริมทักษะในการอบรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี

ธมกร/ข่าว

วิชัย/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
1165 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์