สป. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๔
  ข่าวทั้งหมด
19 มกราคม 2554

      

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดแผนบริหารความเสี่ยง เป็นแผนการจัดการทำงานให้ถูกต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กลไก กติกา เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ ซึ่งส่วนราชการต้องมีการจัดทำการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ่งคำนึงปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อเตรียมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่สำคัญ อีกทั้งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมมาภิบาลด้วย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป. ในปี ๒๕๕๔ นี้ต้องคัดเลือกจากโครงการที่สำคัญซึ่งผลสำเร็จของโครงการจะส่งผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ โดยพิจารณาจาก งบประมาณที่ได้รับในปี ๒๕๕๔ และความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO

ที่ประชุมได้คัดเลือกโครงการที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์สำหรับนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๕๔ ของ สป. ๕ โครงการ ประกอบด้วย ๑. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเฉพาะพื้นที่ชายแดนจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ๒. โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ/โครงการหนังสือเรียน สอดคล้องกับกลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน ภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นผู้รับผิดชอบ ๓. โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในความรับผิดชอบของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ๔. โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) และ๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้ โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ทั้งนี้ สำนักพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จะจัดประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ PMQA ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการและประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป. ในวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ต่อไป

ธมกร/ข่าว

กิตติกร/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
118 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์