สป. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงปี ๒๕๕๔
  ข่าวทั้งหมด
19 มกราคม 2554

      

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดแผนบริหารความเสี่ยง เป็นแผนการจัดการทำงานให้ถูกต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กลไก กติกา เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ ซึ่งส่วนราชการต้องมีการจัดทำการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ่งคำนึงปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อเตรียมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่สำคัญ อีกทั้งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมมาภิบาลด้วย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า โครงการที่จะนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป. ในปี ๒๕๕๔ นี้ต้องคัดเลือกจากโครงการที่สำคัญซึ่งผลสำเร็จของโครงการจะส่งผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ โดยพิจารณาจาก งบประมาณที่ได้รับในปี ๒๕๕๔ และความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO

ที่ประชุมได้คัดเลือกโครงการที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์สำหรับนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๕๔ ของ สป. ๕ โครงการ ประกอบด้วย ๑. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเฉพาะพื้นที่ชายแดนจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ๒. โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ/โครงการหนังสือเรียน สอดคล้องกับกลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน ภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นผู้รับผิดชอบ ๓. โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในความรับผิดชอบของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ๔. โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) และ๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้ โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ทั้งนี้ สำนักพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จะจัดประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ PMQA ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการและประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สป. ในวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ต่อไป

ธมกร/ข่าว

กิตติกร/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
526 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์