ครูดีเด่น
  ข่าวทั้งหมด
16 มกราคม 2554

      

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลและมอบโอวาทแก่ครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๔  โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะของครู ที่อุทิศตนในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม อีกทั้งในปี ๒๕๕๔ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  และจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีความสามารถ ในการเป็นครูต้นแบบ ครูสอนที่ดี และครูที่มีจิตวิญญาณเพื่อศิษย์ อีกทั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา อบรม ของครู และสนับสนุนพัฒนาครูในพื้นที่ชายแดน พื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่กันดาร  ซึ่งในขณะนี้กระทรวงศึกษาได้ระดมทุนเพื่อเป็นกองทุนประเดิม ในวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเข้ากองทุน เป็นจำนวน ๖o ล้านบาทแล้ว และคาดว่าจะมียอดบริจาคเกินกว่ายอดเงินที่ตั้งไว้จำนวน ๘๔ ล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวต่อว่า ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศปีคุณภาพครู ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ทั้งด้านการสอบ และค่าตอบแทน โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการของข้าราชการครู ซึ่งจะได้รับการปรับฐานเงินเดือน ค่าวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ให้ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่นๆ นอกจากนี้ได้มีการปรับครูอัตราจ้างของ กศน. ให้เป็นพนักงานราชการจำนวน ๘,๖๗๒ อัตราในเบื้องต้น และเพิ่มเงินค่าครองชีพให้กับครูเอกชนจำนวน ๗๕0 บาทต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูในการปฏิบัติหน้าที่การสอน และสร้างบุคลากรที่ดีและเก่งของชาติต่อไป

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สังคมได้ยกย่องครูว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความรักและเมตตาต่อศิษย์ สร้างคนให้เป็นคนดีและมีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมคุณภาพความดีของครู และประกาศเกียรติคุณให้ประจักษ์แก่สาธารณชนโดยการมอบรางวัลครูดีในดวงใจ และบุคลากร สพฐ. ดีเด่น เพื่อยกย่องและสร้างกำลังใจแก่ผู้มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเสียสละอุทิศเวลาในการสอน

นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า งานวันครู ประจำปี ๒๕๕๔ ได้จัดกิจกรรมวันครูทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู โดยส่วนกลางจัดขึ้นที่คุรุสภา และในส่วนภูมิภาค ถูกจัดขึ้นที่สำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษา และชมรมเครือข่ายครูทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้มีการมอบรางวัลแก่ครูดีเด่นในด้านต่างๆ คือ ๑. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จำนวน ๕0 คน ๒. รางวัล ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม จำนวน ๖o รางวัล ๓. รางวัลครูดีในดวงใจ จำนวน ๑๘๖ คน ๔. บุคลากรสพฐ. ดีเด่น จำนวน ๔ คน และ๕. รางวัลผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิทวี บุณยเกตุ

ธมกร/ข่าว

วิชัย/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
1187 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์