ครูดีเด่น
  ข่าวทั้งหมด
16 มกราคม 2554

      

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลและมอบโอวาทแก่ครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๔  โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะของครู ที่อุทิศตนในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม อีกทั้งในปี ๒๕๕๔ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  และจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีความสามารถ ในการเป็นครูต้นแบบ ครูสอนที่ดี และครูที่มีจิตวิญญาณเพื่อศิษย์ อีกทั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา อบรม ของครู และสนับสนุนพัฒนาครูในพื้นที่ชายแดน พื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่กันดาร  ซึ่งในขณะนี้กระทรวงศึกษาได้ระดมทุนเพื่อเป็นกองทุนประเดิม ในวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเข้ากองทุน เป็นจำนวน ๖o ล้านบาทแล้ว และคาดว่าจะมียอดบริจาคเกินกว่ายอดเงินที่ตั้งไว้จำนวน ๘๔ ล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวต่อว่า ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศปีคุณภาพครู ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ทั้งด้านการสอบ และค่าตอบแทน โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการของข้าราชการครู ซึ่งจะได้รับการปรับฐานเงินเดือน ค่าวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ให้ทัดเทียมกับวิชาชีพอื่นๆ นอกจากนี้ได้มีการปรับครูอัตราจ้างของ กศน. ให้เป็นพนักงานราชการจำนวน ๘,๖๗๒ อัตราในเบื้องต้น และเพิ่มเงินค่าครองชีพให้กับครูเอกชนจำนวน ๗๕0 บาทต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูในการปฏิบัติหน้าที่การสอน และสร้างบุคลากรที่ดีและเก่งของชาติต่อไป

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สังคมได้ยกย่องครูว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความรักและเมตตาต่อศิษย์ สร้างคนให้เป็นคนดีและมีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมคุณภาพความดีของครู และประกาศเกียรติคุณให้ประจักษ์แก่สาธารณชนโดยการมอบรางวัลครูดีในดวงใจ และบุคลากร สพฐ. ดีเด่น เพื่อยกย่องและสร้างกำลังใจแก่ผู้มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเสียสละอุทิศเวลาในการสอน

นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า งานวันครู ประจำปี ๒๕๕๔ ได้จัดกิจกรรมวันครูทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” และยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู โดยส่วนกลางจัดขึ้นที่คุรุสภา และในส่วนภูมิภาค ถูกจัดขึ้นที่สำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษา และชมรมเครือข่ายครูทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้มีการมอบรางวัลแก่ครูดีเด่นในด้านต่างๆ คือ ๑. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จำนวน ๕0 คน ๒. รางวัล ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม จำนวน ๖o รางวัล ๓. รางวัลครูดีในดวงใจ จำนวน ๑๘๖ คน ๔. บุคลากรสพฐ. ดีเด่น จำนวน ๔ คน และ๕. รางวัลผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิทวี บุณยเกตุ

ธมกร/ข่าว

วิชัย/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
165 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์