พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
  ข่าวทั้งหมด
10 มกราคม 2554

      

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา        นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครูและจัดกิจกรรม ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันครู ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ

           นายชินวร์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คุรุสภา และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดงานวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี ซึ่งในปี ๒๕๕๔ นี้ ถือเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขอพระราชทานถวายพระสมัญญาแด่พระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”รวมทั้งได้มีการจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันครูไปพร้อมกันด้วย โดยในวันที่ ๑๖ มกราคม จะมีพิธีน้อมเกล้าฯถวายพระสมัญญาแด่พระเจ้าอยู่หัวฯ โดนมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี   เป็นประธาน และพิธีคาราวะครูอาวุโส ของนายกรัฐมนตรี คือ คุณหญิงอัมพร มีศุข เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระคุณครู

        การจัดงานวันครูมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง           ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ให้ปรากฏแก่ประชาชนและสาธารณชนโดยทั่วไป รวมทั้งเผยแพร่ผลงานและและคุณความดีของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษา เยาวชน และประเทศชาติ

       นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๔ กล่าวว่า การจัดงานวันครูจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลางจัดที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ส่วนภูมิภาคจัดที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยกิจกรรมมีทั้งในส่วนพิธีการและกิจกรรมส่งเสริมยกย่องวิชาชีพ และมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมร่วมทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

          สำหรับกิจกรรมทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเป็นการเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพครูและประชาชนทุกคนกระทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วันครูจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔       โดยขอความร่วมมือให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์   ร่วมตั้งปณิธานว่า        “ครูทุกคนทำความดีถวายในหลวง” และเชิญชวนทุกคนเขียนไปรษณียบัตรสั้นๆว่า   “เนื่องในโอกาสวันครูปีนี้จะทำความดีอะไรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ส่งมายังสำนักงานเลขาธิการ นอกจากนี้ คุรุสภาได้เปิดหน้าเว็บไซต์ของคุรุสภา  www.ksp.th   ร่วมบันทึกความดีออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

อิชยา/ข่าว/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ
166 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.55  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์