พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
  ข่าวทั้งหมด
10 มกราคม 2554

      

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา        นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครูและจัดกิจกรรม ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันครู ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ

           นายชินวร์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คุรุสภา และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดงานวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี ซึ่งในปี ๒๕๕๔ นี้ ถือเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขอพระราชทานถวายพระสมัญญาแด่พระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”รวมทั้งได้มีการจัดตั้ง “กองทุนครูของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันครูไปพร้อมกันด้วย โดยในวันที่ ๑๖ มกราคม จะมีพิธีน้อมเกล้าฯถวายพระสมัญญาแด่พระเจ้าอยู่หัวฯ โดนมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี   เป็นประธาน และพิธีคาราวะครูอาวุโส ของนายกรัฐมนตรี คือ คุณหญิงอัมพร มีศุข เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระคุณครู

        การจัดงานวันครูมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง           ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ให้ปรากฏแก่ประชาชนและสาธารณชนโดยทั่วไป รวมทั้งเผยแพร่ผลงานและและคุณความดีของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษา เยาวชน และประเทศชาติ

       นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๔ กล่าวว่า การจัดงานวันครูจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลางจัดที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ส่วนภูมิภาคจัดที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยกิจกรรมมีทั้งในส่วนพิธีการและกิจกรรมส่งเสริมยกย่องวิชาชีพ และมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมร่วมทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

          สำหรับกิจกรรมทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเป็นการเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพครูและประชาชนทุกคนกระทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วันครูจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔       โดยขอความร่วมมือให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์   ร่วมตั้งปณิธานว่า        “ครูทุกคนทำความดีถวายในหลวง” และเชิญชวนทุกคนเขียนไปรษณียบัตรสั้นๆว่า   “เนื่องในโอกาสวันครูปีนี้จะทำความดีอะไรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ส่งมายังสำนักงานเลขาธิการ นอกจากนี้ คุรุสภาได้เปิดหน้าเว็บไซต์ของคุรุสภา  www.ksp.th   ร่วมบันทึกความดีออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

อิชยา/ข่าว/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ
1053 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.20  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์