โรงเรียนเครือข่าย EIS
  ข่าวทั้งหมด
8 มกราคม 2554

      

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูไทย                ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรในโรงเรียนโดยใช้นวัตกรรม EIS: English for Integrate Study  โดยจัดพร้อมกัน ๕ ภูมิภาคทั่วประเทศ  ๑๐ ศูนย์ ผ่านระบบ  vdo conference   มีผู้เข้ารวมประชุม จำนวน ๓,๐๐๐ คน  

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวในโอกาสนี้ว่า  กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นปีที่ต้องนำภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอื่น หรือที่เรียกว่าEnglish for Integrate Study  เพื่อนำมาภาษาอังกฤษมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งสำนักงานอำนวยการในการดำเนินการให้ครูต่างประเทศมาสอนโดยตรง ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  ตั้งเป้าหมายไว้อย่างน้อย ๕๐๐ คน  และจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ   นอกจากนี้จะขยายผลโครงการ English for Integrate Study  สร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยได้จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนา Content ให้ครูสอนภาษาอังกฤษปรับตารางสอนให้สอดรับกับการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล    และพัฒนาห้องเรียนให้เป็น e- class  ใช้ระบบ vdo conference ให้ครูที่เก่งสอนพร้อมกันทั่วประเทศ  ทั้งนี้จะพัฒนาครูภาษาอังกฤษ โดยใช้เครือข่าย  EIS และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดฝึกอบรมครูเพื่อเติมเต็มภาษาอังกฤษต่อไป

        “ทั้งนี้หากที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการสอนภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปปรับปรุงเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผมยินดีที่จะนำไปใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

อิชยา/ข่าว/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
1347 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์