โรงเรียนเครือข่าย EIS
  ข่าวทั้งหมด
8 มกราคม 2554

      

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูไทย                ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรในโรงเรียนโดยใช้นวัตกรรม EIS: English for Integrate Study  โดยจัดพร้อมกัน ๕ ภูมิภาคทั่วประเทศ  ๑๐ ศูนย์ ผ่านระบบ  vdo conference   มีผู้เข้ารวมประชุม จำนวน ๓,๐๐๐ คน  

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวในโอกาสนี้ว่า  กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นปีที่ต้องนำภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอื่น หรือที่เรียกว่าEnglish for Integrate Study  เพื่อนำมาภาษาอังกฤษมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งสำนักงานอำนวยการในการดำเนินการให้ครูต่างประเทศมาสอนโดยตรง ทั้งนี้ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  ตั้งเป้าหมายไว้อย่างน้อย ๕๐๐ คน  และจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ   นอกจากนี้จะขยายผลโครงการ English for Integrate Study  สร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยได้จัดตั้งงบประมาณในการพัฒนา Content ให้ครูสอนภาษาอังกฤษปรับตารางสอนให้สอดรับกับการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล    และพัฒนาห้องเรียนให้เป็น e- class  ใช้ระบบ vdo conference ให้ครูที่เก่งสอนพร้อมกันทั่วประเทศ  ทั้งนี้จะพัฒนาครูภาษาอังกฤษ โดยใช้เครือข่าย  EIS และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดฝึกอบรมครูเพื่อเติมเต็มภาษาอังกฤษต่อไป

        “ทั้งนี้หากที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการสอนภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปปรับปรุงเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผมยินดีที่จะนำไปใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

อิชยา/ข่าว/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
212 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.47  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์