ยกระดับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
28 ธันวาคม 2553

      

กรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค  เร่งประชุมหาหลักเกณฑ์การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๔  เตรียมเปิด ๒๔ ห้องเรียน นำร่อง

    นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายฤษณพงศ์ กีรติกร ร่วมแถล่งข่าวการ  ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓         ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อนุมัติให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเพื่อจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในลักษณะโรงเรียนประจำ โดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณรายหัว ๘๔,๐๐๐ บาท/คน/ปี ถือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สู่ภูมิภาค และยังเป็นการยกระดับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนชั้นนำของนานาชาติ(World Class) ด้วย

            นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยมีนายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว มีอิสระและสามารถดำเนินการในการบริหารทางวิชาการนำไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้ในอนาคตจะยกระดับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลต่อไป  พร้อมทั้งเห็นชอบแผนการดำเนินการตามงบประมาณเพื่อเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในภูมิภาคทั้ง ๑๒ โรงเรียน จำนวน ๒๔ ห้อง โดยจะเปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั้งนี้ได้มอบให้ สพฐ.ดำเนินการจัดสรรงบประมาณส่วนแรกเพื่อ จำนวน ๒๗ ล้านบาท และจะประสานกับสำนักงบประมาณเพื่อตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

       สำหรับเกณฑ์ในการรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ นั้นจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับโรงเรียนมหิดลย์วิทยานุสสรน์ ส่วนระดับ ม.๑ และการรับคณะกรรมการจะพิจารณาในสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งจะรับสมัครจากโรงเรียนทุกประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณ์ และส่วนที่สองจะมาจากโรงเรียดีประจำตำบล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ทั้งนี้คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไป โดยจะมีการรับสมัคร ม.๔ ในวันที่ ๒๔-๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ และจะสอบรอบแรกในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ส่วน ม.๑ จะไม่มีการรับสมัคร

อิชยา/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ ศฮ.ศ)/อิชยา กัปปา
130 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์