ยกระดับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
28 ธันวาคม 2553

      

กรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค  เร่งประชุมหาหลักเกณฑ์การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๔  เตรียมเปิด ๒๔ ห้องเรียน นำร่อง

    นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายฤษณพงศ์ กีรติกร ร่วมแถล่งข่าวการ  ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓         ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อนุมัติให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเพื่อจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในลักษณะโรงเรียนประจำ โดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณรายหัว ๘๔,๐๐๐ บาท/คน/ปี ถือเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สู่ภูมิภาค และยังเป็นการยกระดับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนชั้นนำของนานาชาติ(World Class) ด้วย

            นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยมีนายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว มีอิสระและสามารถดำเนินการในการบริหารทางวิชาการนำไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้ในอนาคตจะยกระดับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลต่อไป  พร้อมทั้งเห็นชอบแผนการดำเนินการตามงบประมาณเพื่อเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในภูมิภาคทั้ง ๑๒ โรงเรียน จำนวน ๒๔ ห้อง โดยจะเปิดรับนักเรียนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทั้งนี้ได้มอบให้ สพฐ.ดำเนินการจัดสรรงบประมาณส่วนแรกเพื่อ จำนวน ๒๗ ล้านบาท และจะประสานกับสำนักงบประมาณเพื่อตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

       สำหรับเกณฑ์ในการรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ นั้นจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับโรงเรียนมหิดลย์วิทยานุสสรน์ ส่วนระดับ ม.๑ และการรับคณะกรรมการจะพิจารณาในสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งจะรับสมัครจากโรงเรียนทุกประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณ์ และส่วนที่สองจะมาจากโรงเรียดีประจำตำบล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ทั้งนี้คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไป โดยจะมีการรับสมัคร ม.๔ ในวันที่ ๒๔-๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ และจะสอบรอบแรกในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ส่วน ม.๑ จะไม่มีการรับสมัคร

อิชยา/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ ศฮ.ศ)/อิชยา กัปปา
718 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.74  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์