ม.ราชภัฎจันทรเกษมกับ24สาขาวิชาพร้อมเปิดรับ นศ.ทั้งทางตรงและเว็บไซต์
  ข่าวทั้งหมด
27 ธันวาคม 2553

      

ม.ราชภัฎจันทรเกษมกับ24สาขาวิชาพร้อมเปิดรับ นศ.ทั้งทางตรงและเว็บไซต์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี ศรีสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดเผยถึง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ว่าการรับสมัคร รอบแรกจะเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.chandra.ac.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารทหารไทย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2554 และรอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 สำหรับการรับสมัครนักเรียนประเภทเรียนดี เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 สมัครด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี 12 ชั้น ความสามารถพิเศษสมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2554 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะเปิดสอนทั้งหมด 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, สาขาวิชาจิตวิทยา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาพลศึกษา, และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะวิทยาศาสตร์ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาสถิติประยุกต์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, สาขาวิชาชีววิทยา, สาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา, สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี, สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรและชีวภาพ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาการส่งเสริมและธุรกิจการเกษตร, สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ และสาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง คณะวิทยาการจัดการ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ, สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ, สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์), สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์), สาขาวิชาดนตรีไทย, สาขาวิชาดนตรีสากล, สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน, สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา, สาขาวิชาสารสานเทศศาสตร์, สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว, และสาขาวิชานิติศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

          ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ กล่าว ต่อว่า ในปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมยังเปิดหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระดับปริญญาตรี 4 ปี ในปีการศึกษา 2554 เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาบัณฑิตให้มีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน และผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครหลักสูตรที่มีการเทียบโอนและบางหลักสูตรเพิ่มเติมอีกครั้ง ประมาณเดือนมกราคม

 

          ที่มา: http://www.naewna.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์