การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาค่ายลูกเสือ
  ข่าวทั้งหมด
23 ธันวาคม 2553

      

นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาค่ายลูกเสือ พร้อมบรรยายพิเศษจัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร

                นายนิวัตร กล่าวว่า  สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับวัตถุภายนอกจนลืมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และคนจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ ไม่ใช่เพียงแค่สติปัญญาเท่านั้น แต่รวมไปถึงเรื่องของจิตใจ กาย ศีล และภาวนา วิชาลูกเสือจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กเยาวชน มีจิตใจดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อยามเดือนร้อน โดยไม่นิ่งเฉย

               นายนิวัตร กล่าวอีกว่า พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ใจความหนึ่งว่า “ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้คือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ที่ซื่อสัตย์ สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี”สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษา อย่ามองตำราเรียน วัดคุณภาพโรงเรียน คุณภาพครู ด้วยหนังสือ แต่ให้มองทั้งกาย จิตใจ สังคม ปลูกฝังให้เคารพกฎระเบียบ และมีจิตสาธารณะ

                “การจะสอนให้เด็ก และเยาวชนมีจิตใจดี คิดดี ทำดี  ไม่ใช่สร้างสรรค์การสอนในห้องเรียนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง จนลืมนึกถึงคุณธรรม จริยธรรม ทำให้เด็กเหล่านั้นเติบโตมาด้วยการแย่งชิง เห็นแก่ตัว ไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น แต่วิชาลูกเสือสอนให้เด็กได้เรียนรู้และออกไปสู่โลกแห่งความจริงสอนเด็กให้เป็นพลเมืองที่ดี โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ได้ปฏิบัติให้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ที่ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ในการคิด การกระทำ ไม่ยึดติดกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากไป ต้องเน้นปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใช้กลยุทธ์วิชาลูกเสือเข้าไปสู่การปฏิบัติ สามารถเห็นเป็นรูปธรรม”

                นายนิวัตร กล่าวในตอนท้ายว่า อยากเห็นโรงเรียนใช้วิชาลูกเสือ สามารถใช้ในการดำเนินชีวิต บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนทุก ๑ เดือน โดยการกวาดขยะ ร่วมกันปลูกต้นไม้  การกระทำสิ่งดี เด็กเยาวชนจะจดจำสิ่งดี ๆทั้งหมดนี้ไม่เพียงเด็กจะได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น ยังสามารถปลูกจิตสำนึกของผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนให้ตระหนักต่อเรื่องดังกล่าว เพราะการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองยุคใหม่ที่มีคุณภาพ คือต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตนเสมอ

                                                                                                                                                วาสนา / ภาพ / ข่าว


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./วิชัย เทพกอม
85 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.50  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์