คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วย
  ข่าวทั้งหมด
20 ธันวาคม 2553

      

คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: การเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วย

          ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม
          ผอ.ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

          จากการที่ได้มีการประกาศกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับพ.ศ.2553 และจากมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูนั้น สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้รับข้อหารือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอหารือว่ากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วและได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งครูในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จะปรับให้ได้รับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวข้างต้นก่อนเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี หรือจะเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีก่อน แล้วจึงปรับให้ได้รับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ.
          จากข้อหารือดังกล่าวข้างต้น ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว มีมติให้ครูผู้ช่วยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วและได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งครู ในวันที่1 ตุลาคม 2553 ปรับเงินเดือนตามกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับพ.ศ.2553 ก่อน แล้วจึงสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
          ยกตัวอย่าง เช่น 1) นาย ก ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 7,940 บาท ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปีแล้วและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ต้องปรับให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ขั้น 10,770 บาทก่อน แล้วจึงสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2)นาย ข ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยคุณวุฒิปริญญาโททั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2553 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ9,700 บาท เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปีแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ในวันที่ 1 ตุลาคม2553 ต้องปรับให้ได้รับเงินเดือนในอันดับคศ.1 ขั้น 13,240 บาทก่อน แล้วจึงสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี และ 3) นาย ค.ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยคุณวุฒิปริญญาเอก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2551 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 13,110 บาท เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปีแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ในวันที่ 1 ตุลาคม2553 ต้องปรับให้ได้รับเงินเดือนในอันดับคศ.1 ขั้น 17,560 บาทก่อน แล้วจึงสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
          ยังมีคำอธิบายประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 ที่น่าสนใจอีกหลายกรณี จะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
157 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์