นิสิตจุฬา-ชนบท คว้าชนะเลิศ สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ
  ข่าวทั้งหมด
1 ธันวาคม 2553

      
นิสิตจุฬา-ชนบท คว้าชนะเลิศ สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ แนะเทคนิค อ่านใมห้มากแล้วกล่าวตามความรู้สึก อย่าเน้นท่องจำ เผยศึกษาพระราชกรณียกิจในหลวงแล้ว อยากทำความดีตามรอยพระองค์
       
       นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทุนการศึกษา โดยการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีค่านิยมในเรื่องวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหา โดยเรียนรู้และน้อมพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ การประกวดแบ่งออกเป็น ระดับตัวแทนมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศ

       สำหรับผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ได้แก่ น.ส.กมลกานต์ เจริญสุข นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นนิสิตโครงการจุฬา - ชนบทจาก จ.ฉะเชิงเทรา การประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประกวดเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกการใช้ทักษะด้านต่างๆ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด รวมทั้งการพัฒนาทักษะการคิด การสื่อสาร และแสดงความคิดเห็นที่ฉับไว เป็นการนำความรู้ที่เรียนมาในสาขาการประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้จริง ที่สำคัญ คือ รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกรชาวไทยได้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท
       
       กมลกานต์กล่าวว่า กว่าจะมาเป็นผู้ชนะเลิศในวันนี้ได้ ต้องผ่านการคัดเลือกในรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งคัดเลือกตัวแทน 2 คน โดยเธอสามารถคว้ารางวัลอันดับ 1 มาได้ จากนั้นต้องเข้าไปแข่งขันในรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ จำนวน 32 คน เพื่อค้นหาตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากกรุงเทพมหานคร 6 คนสุดท้ายในการเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป ซึ่งแม้ว่าตัวแทนจากนิสิตจุฬาฯ จะคว้ารางวัลชมเชยมาได้ แต่ก็เพียงพอที่จะติดอันดับ 1 ใน 6 เข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย
       
       เมื่อถึงการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ กมลกานต์กล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “กว่า 60 ปี ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติร่วมใจถวายไท้ ด้วยการร่วมใจสมานฉันท์” โดยการกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้ นิสิตนักศึกษาทุกคน จะทราบล่วงหน้า และเตรียมตัวมาก่อนแล้ว
       
       กมลกานต์เผยว่า ตนใช้หลักนิเทศศาสตร์เข้ามาวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังว่าเป็นใคร และต้องการฟังในเรื่องใด จากนั้นจึงเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความเรียบง่าย จดจำง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยได้นำเสนอแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ว่าจะต้องอาศัยหลัก 3 ประการ คือ “การสร้างความเข้าใจ ใช้สันติวิธี มีส่วนร่วม” ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างว่าเป็นเรื่องปกติ และสามารถประสานความคิดที่แตกต่างนี้เพื่อพัฒนาประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้ นอกจากนี้จะต้องหาวิธีจัดการกับความขัดแย้งเกิดขึ้นด้วยสันติวิธี ซึ่งไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนต่อปัญหา แต่เป็นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักสังคหวัตถุ 4 (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัดตา)
       
       “การเตรียมตัว จึงเกิดจากการอ่านหนังสือมากๆ การหาวิดีโอเก่าๆของปีที่ผ่านมาเพื่อศึกษาเทคนิคของรุ่นพี่ จากนั้นก็ใช้หลักนิเทศาสตร์ ในการวิเคราะห์ความต้องการของกรรมการ และผู้ฟัง ว่าต้องการอะไร ดังนั้นคำพูดในการกล่าวสุนทรพจน์จึงไม่ได้เลือกใช้ถ้อยคำหรูหรา สวยงาม แต่เน้นว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยเกิดความสมานฉันท์เพื่อในหลวง ตามที่โจทย์กำหนด”
       

       นอกจากนี้ การกล่าวสุนทรพจน์รอบฉับพลัน ในหัวข้อ “รู้คิด รู้สุจริต รู้หน้าที่ บ้านเมืองย่อมเป็นสุข” ซึ่งเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ที่ทราบหัวข้อล่วงหน้าเพียงหน้า 3 นาที ซึ่งสาวน้อยจากคณะนิเทศฯ ก็สามารถชนะใจคณะกรรรมการตัดสินด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ได้อย่างโดดเด่นแตกต่างจากผู้ประกวดคนอื่นๆ
       
       “ในรอบฉับพลัน ก็ใช้หลักเหมือนการอ่านหนังสือสอบ ซึ่งเตรียมตัวอ่านพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาเรื่องดิน น้ำ ภัยแล้ง นวัตกรรมที่ทรงประดิษฐ์ พระอัจฉริยภาพหลายๆด้าน ดังนั้นเมื่ออ่านมาก ก็สามารถกล่าวได้จากความรู้สึก ตีความจากความคิดของตนเองได้ง่ายขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการท่องจำ หรือเตรียมบทพูดไว้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้มีกรอบ และกล่าวได้ไม่ตรงประเด็น”

       กมลกานต์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ในครั้งว่า รู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจ และไม่คาดฝัน ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความพยายามหมั่นฝึกฝนการพูดและพัฒนาตนเองตลอดเวลา โดยได้รับคำแนะนำจากนิสิตรุ่นพี่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเมื่อปีที่แล้ว รวมทั้งคณาจารย์จุฬาฯหลายท่าน ประสบการณ์ที่ได้รับจากการประกวดครั้งนี้ทำให้เธอได้ข้อคิดว่า เวทีการประกวดสุนทรพจน์ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อเอาชนะกับผู้อื่น แต่เป็นการแข่งขันกับตัวเองเพื่อพัฒนามาตรฐานการพูดให้ดียิ่งๆขึ้นไป
       
       “หากถามว่าการกล่าวสุนทรพจน์ช่วยอะไรในชีวิตประจำวันได้บ้าง สิ่งสำคัญที่เห็นชัด คือ การแสดงออก การพูดอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็น เพราะคนเราแม้เก่งแค่ไหน แต่ถ้าไม่สามารถอธิบายความรู้ให้คนอื่นเข้าใจได้ก็ไม่มีประโยชน์ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญมาก คือ การที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ทำให้เราอยากทำความดี เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และพระราชดำรัสในเรื่องของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม” นิสิตคนเก่ง กล่าวสรุป

ที่มา : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000168360


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
185 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์