นิสิตจุฬา-ชนบท คว้าชนะเลิศ สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ
  ข่าวทั้งหมด
1 ธันวาคม 2553

      
นิสิตจุฬา-ชนบท คว้าชนะเลิศ สุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ แนะเทคนิค อ่านใมห้มากแล้วกล่าวตามความรู้สึก อย่าเน้นท่องจำ เผยศึกษาพระราชกรณียกิจในหลวงแล้ว อยากทำความดีตามรอยพระองค์
       
       นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทุนการศึกษา โดยการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีค่านิยมในเรื่องวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหา โดยเรียนรู้และน้อมพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ การประกวดแบ่งออกเป็น ระดับตัวแทนมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศ

       สำหรับผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ได้แก่ น.ส.กมลกานต์ เจริญสุข นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นนิสิตโครงการจุฬา - ชนบทจาก จ.ฉะเชิงเทรา การประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประกวดเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกการใช้ทักษะด้านต่างๆ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด รวมทั้งการพัฒนาทักษะการคิด การสื่อสาร และแสดงความคิดเห็นที่ฉับไว เป็นการนำความรู้ที่เรียนมาในสาขาการประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้จริง ที่สำคัญ คือ รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกรชาวไทยได้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท
       
       กมลกานต์กล่าวว่า กว่าจะมาเป็นผู้ชนะเลิศในวันนี้ได้ ต้องผ่านการคัดเลือกในรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งคัดเลือกตัวแทน 2 คน โดยเธอสามารถคว้ารางวัลอันดับ 1 มาได้ จากนั้นต้องเข้าไปแข่งขันในรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ จำนวน 32 คน เพื่อค้นหาตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากกรุงเทพมหานคร 6 คนสุดท้ายในการเข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป ซึ่งแม้ว่าตัวแทนจากนิสิตจุฬาฯ จะคว้ารางวัลชมเชยมาได้ แต่ก็เพียงพอที่จะติดอันดับ 1 ใน 6 เข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย
       
       เมื่อถึงการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ กมลกานต์กล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “กว่า 60 ปี ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติร่วมใจถวายไท้ ด้วยการร่วมใจสมานฉันท์” โดยการกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้ นิสิตนักศึกษาทุกคน จะทราบล่วงหน้า และเตรียมตัวมาก่อนแล้ว
       
       กมลกานต์เผยว่า ตนใช้หลักนิเทศศาสตร์เข้ามาวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังว่าเป็นใคร และต้องการฟังในเรื่องใด จากนั้นจึงเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความเรียบง่าย จดจำง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยได้นำเสนอแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ว่าจะต้องอาศัยหลัก 3 ประการ คือ “การสร้างความเข้าใจ ใช้สันติวิธี มีส่วนร่วม” ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างว่าเป็นเรื่องปกติ และสามารถประสานความคิดที่แตกต่างนี้เพื่อพัฒนาประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้ นอกจากนี้จะต้องหาวิธีจัดการกับความขัดแย้งเกิดขึ้นด้วยสันติวิธี ซึ่งไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนต่อปัญหา แต่เป็นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักสังคหวัตถุ 4 (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัดตา)
       
       “การเตรียมตัว จึงเกิดจากการอ่านหนังสือมากๆ การหาวิดีโอเก่าๆของปีที่ผ่านมาเพื่อศึกษาเทคนิคของรุ่นพี่ จากนั้นก็ใช้หลักนิเทศาสตร์ ในการวิเคราะห์ความต้องการของกรรมการ และผู้ฟัง ว่าต้องการอะไร ดังนั้นคำพูดในการกล่าวสุนทรพจน์จึงไม่ได้เลือกใช้ถ้อยคำหรูหรา สวยงาม แต่เน้นว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยเกิดความสมานฉันท์เพื่อในหลวง ตามที่โจทย์กำหนด”
       

       นอกจากนี้ การกล่าวสุนทรพจน์รอบฉับพลัน ในหัวข้อ “รู้คิด รู้สุจริต รู้หน้าที่ บ้านเมืองย่อมเป็นสุข” ซึ่งเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ที่ทราบหัวข้อล่วงหน้าเพียงหน้า 3 นาที ซึ่งสาวน้อยจากคณะนิเทศฯ ก็สามารถชนะใจคณะกรรรมการตัดสินด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ได้อย่างโดดเด่นแตกต่างจากผู้ประกวดคนอื่นๆ
       
       “ในรอบฉับพลัน ก็ใช้หลักเหมือนการอ่านหนังสือสอบ ซึ่งเตรียมตัวอ่านพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาเรื่องดิน น้ำ ภัยแล้ง นวัตกรรมที่ทรงประดิษฐ์ พระอัจฉริยภาพหลายๆด้าน ดังนั้นเมื่ออ่านมาก ก็สามารถกล่าวได้จากความรู้สึก ตีความจากความคิดของตนเองได้ง่ายขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการท่องจำ หรือเตรียมบทพูดไว้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้มีกรอบ และกล่าวได้ไม่ตรงประเด็น”

       กมลกานต์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ในครั้งว่า รู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจ และไม่คาดฝัน ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความพยายามหมั่นฝึกฝนการพูดและพัฒนาตนเองตลอดเวลา โดยได้รับคำแนะนำจากนิสิตรุ่นพี่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเมื่อปีที่แล้ว รวมทั้งคณาจารย์จุฬาฯหลายท่าน ประสบการณ์ที่ได้รับจากการประกวดครั้งนี้ทำให้เธอได้ข้อคิดว่า เวทีการประกวดสุนทรพจน์ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อเอาชนะกับผู้อื่น แต่เป็นการแข่งขันกับตัวเองเพื่อพัฒนามาตรฐานการพูดให้ดียิ่งๆขึ้นไป
       
       “หากถามว่าการกล่าวสุนทรพจน์ช่วยอะไรในชีวิตประจำวันได้บ้าง สิ่งสำคัญที่เห็นชัด คือ การแสดงออก การพูดอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็น เพราะคนเราแม้เก่งแค่ไหน แต่ถ้าไม่สามารถอธิบายความรู้ให้คนอื่นเข้าใจได้ก็ไม่มีประโยชน์ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญมาก คือ การที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ทำให้เราอยากทำความดี เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และพระราชดำรัสในเรื่องของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม” นิสิตคนเก่ง กล่าวสรุป

ที่มา : http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9530000168360


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
535 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์