สกอ. ร่วม 10 ประเทศอาเซียน ส่งเสริมกลุ่มการวิจัยอาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
26 พฤศจิกายน 2553

      

 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม  The First Conference on Pioneering ASEAN Higher Education Research Clusters โดยมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอมารี ประตูน้ำ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วม เพื่อร่วมกันส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคอาเซียน

 

 

นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการแถลงข่าวภายหลังพิธีเปิดการประชุม The First Conference on Pioneering ASEAN Higher Education Research Clusters ว่า ความคิดริเริ่มในการจัดประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมเลขาธิการ/อธิบดี/ปลัดกระทรวงที่ดูแลรับผิดชอบด้านการอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2553 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งที่ประชุมได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะให้ความสำคัญกับความร่วมมือใน 4 ด้านที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้เกิดการกลมกลืนกันของอุดมศึกษาในภูมิภาค และหนึ่งในนั้นคือประเด็นของความร่วมมือกลุ่มการวิจัย หรือ Research Clusters

            “ขณะนี้ประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ต่างเป็นผู้นำในด้านการวิจัยระดับโลก ประเทศในอาเซียนจึงควรผนึกกำลังกันในการส่งเสริมการวิจัยในสาขาที่แต่ละประเทศมีความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนาของประเทศ และได้สนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ที่มีคุณภาพในระดับสากล ทั้งยังมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ได้มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยในภูมิภาคนี้” เลขาธิการ กกอ. กล่าว

   เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมระหว่างประเทศที่ประเทศไทยโดย สกอ. ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาหรือศูนย์ซีมีโอไรเฮด หรือ SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development (RIHED) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ได้ริเริ่มเป็นเจ้าภาพจัดประชุมขึ้นเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการอุดมศึกษาในภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการจัดตั้งกลุ่มการวิจัย (Research Clusters) ของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคฯ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความกลมกลืน (Harmonization) ของระบบอุดมศึกษาแห่งอาเซียนและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558  ซึ่งจะมีการลงนามใน Joint Statement on Promoting Research Clusters ของผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศด้วย

“ทั้งนี้ผู้แทน 10 ประเทศอาเซียน ได้มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วม หลังจากได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมการส่งเสริมกลุ่มการวิจัยอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นควรที่จะร่วมมือกันในการส่งเสริมการวิจัยกลุ่มต่างๆ ในรูปของการแลกเปลี่ยนนักวิจัย การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวิจัย การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยของอาเซียน และจะร่วมมือกันในการจัดตั้งกลุ่มการวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของอาเซียน และการสร้างดัชนีการอ้างอิงวารสารการวิจัยของอาเซียน ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าการจัดประชุมงานครั้งจะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบอุดมศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ในเรื่องของการวิจัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย” เลขาธิการ กกอ. กล่าว

 

ข้อมูลประกอบ

                  ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย เลขาธิการ/อธิบดี/ปลัดกระทรวงที่ดูแลรับผิดชอบด้านการอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คณะทูตานุทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ อาทิ ยูเนสโก สำนักเลขาธิการซีมีโอ ASAIHL จำนวน 180 คน

                  การประชุมสองวันในครั้งนี้มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่

·       การลงนามในแถลงการณ์ร่วมการส่งเสริมกลุ่มการวิจัย หรือ Joint Statement on Promoting Research Clusters ของผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

·       การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอาเซียน หัวข้อ “Higher Education Research Policy and Management in ASEAN Countries” ของผู้แทนจากแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านการวิจัยในระดับอุดมศึกษาของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

·       การบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวิสัยทัศน์ในการริเริ่มร่วมกันจัดตั้งกลุ่มวิจัย ซึ่งการบรรยายดังกล่าวจะจุดประกายและกระตุ้นให้เห็นถึงวามสำคัญและ
ความจำเป็นที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศต้องร่วมมือกันจัดตั้ง
Research Clusters

·       การบรรยายเรื่อง “Synergizing Academic Research Visibility of ASEAN Countries” โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสิงคโปร์ Mr. Inn Beng Lee โดยจะนำเสนอการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย
ในระดับอุดมศึกษาของภูมิภาคอาเซียนและผลกระทบของความร่วมมือดังกล่าวที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัยของภูมิภาค

·       การนำเสนอข้อมูลสาขาวิชาในการทำวิจัยที่ภูมิภาคอาเซียนมีความเข้มแข็งและสามารถนำมาพิจารณาจัดตั้งเป็น Research Clusters พร้อมทั้งนำเสนอความเป็นไปได้ในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารของอาเซียน (ASEAN Citation Index Center: ACI)

·       การประชุมโต๊ะกลมเรื่อง “Promoting ASEAN Higher Education Research Clusters” เป็นการประชุมหารือระหว่างเลขาธิการ/อธิบดี/ปลัดกระทรวงที่ดูแลรับผิดชอบด้านการอุดมศึกษาของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อกำหนดสาขาที่จะจัดตั้ง Research Clusters และทิศทางความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ตลอดจนความเป็นไปได้ในการร่วมกันจัดตั้ง ACI

            ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ได้ให้ความสำคัญกับาร่งเสริมวามร่วมมือในการจัดตั้งกลุ่มวิจัยของการอุดมศึกษานกลุ่มประเทศอาเซียน โดยได้ตอบรับเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ในการลงนาม Joint Statement on Promoting Research Clusters ของผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

 

 

 

Chuleekorn Kittikong
Public Relations Officer
Public Relations Department
Bureau of General Administration
Office of the Higher Education Commission
Tel. 0 2610 5259
Fax. 0 2354 5603

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
1707 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์