คอลัมน์: เจาะประเด็น: ’สถาบันรัชต์ภาคย์’รุกพัฒนาป.ตรี-โท-เอกสนองนักธุรกิจ
  ข่าวทั้งหมด
18 พฤศจิกายน 2553

      

คอลัมน์: เจาะประเด็น: 'สถาบันรัชต์ภาคย์'รุกพัฒนาป.ตรี-โท-เอกสนองนักธุรกิจ

          หญิงอรชร

          เชิญปลัด'เฉลียวอยู่สีมารักษ์'เปิดโครงการบริหาร'ไอซีส์'
          การศึกษา มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยรวมของประเทศรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ได้ตระหนักต่อบทบาทการศึกษาของชาติดังจะเห็นจากการผลักดันนโยบายเรียนฟรี 15 ปี จนประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างยิ่วยวด นับเป็นอีกความพยายามหนึ่งของภาคการเมืองที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และคาดว่าเมื่อมีการศึกษาจนครบกำหนดแล้วจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปอย่างยั่งยืน
          กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับและขับเคลื่อนให้ระบบการศึกษาเดินทางไปในทิศทางเดียวกันคือ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาของชาติได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปได้สัมฤทธิ์ผล จนทำให้ระบบการศึกษาของไทยโดยรวมในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของอารยประเทศทำให้ทรัพยากรบุคคล ของไทยกลายเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีคุณภาพตราบจนปัจจุบันนี้
          ด้านสถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกันขณะนี้ได้มีการนำหลักวิชาการมาประยุกต์ ใช้กับนวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาในสถาบันนั้นๆเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่ามากยิ่งๆขึ้นไปอีก
          นับเป็นการปฏิวัติระบบการศึกษาของชาติครั้งสำคัญและเป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาปี 2540 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการรับรู้ประสบการณ์จากทุกๆ ด้านแทนการรับรู้จากตำรา(เรียน) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
          ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาจำนวนหลายแห่งจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาภาคเอกชนระดับอุดมศึกษา ได้มีการปรับปรุงระบบหรือหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจหรือแม้แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง
          จึงอาจกล่าวได้ว่าสถาบันการศึกษาภาคเอกชนนั้นได้มีการตื่นตัวเพื่อมารองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของโลกโดยเฉพาะโลกแห่งการแข่งขันซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย
          สถาบันรัชต์ภาคย์ตัวอย่างแห่งการพัฒนา
          สำหรับสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่มีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือ สถาบันรัชต์ภาคย์รามคำแหง 21 อันเป็นสถาบันการศึกษาที่ทรงคุณค่าซึ่งมีอายุครบ 17 ปี จนถึงปัจจุบันนั่นเอง โดยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536
          สำหรับความเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นกับสถาบันการศึกษาแห่งนี้ก็คือ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสการแข่งขันในโลกเสรีคือการพัฒนาหลักสูตร เพื่อยกระดับทรัพยากรบุคคลของชาติให้เป็นผู้ทรงคุณค่าทั้งทางธุรกิจทั้งทางสังคม
          โดยเฉพาะโครงการพิเศษบริหารธุรกิจ"ไอซีส์"(ICEs:Innovation Creative Experience School of Business Adminstrations)นั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรพิเศษแห่งแรกของเมืองไทยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการสอนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2553 ที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักธุรกิจชั้นนำของไทย นักธุรกิจรุ่นใหม่ตลอดจนคนรุ่นใหม่ที่มุ่งใฝ่หาความเจริญในทางธุรกิจและวิชาชีพ
          พลิกโฉมหน้าการศึกษาของไทยโครงการพิเศษบริหารธุรกิจ "ไอซีส์" นั้นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันรัชต์ภาคย์รามคำแหง ภายใต้การบริหารของ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์อธิการบดีมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะเห็นบุคคลทั่วไปที่อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ไทางด้านธุรกิจได้เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปและเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปไม่จำกัด เพศวัย อายุได้เดินทางเข้าไปเรียนรู้จากอาจารย์คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำที่พรัอมจะถ่ายทอดวิชาความรู้อย่างเต็มที่
          ประการสำคัญอย่างยิ่ง ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ซึ่งท่านเติบโตมาจาก คณบดีผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดของเมืองไทย อยากเห็นนักศึกษาซึ่งเป็นนักธุรกิจ รุ่นใหม่เหล่านี้ได้เป็นกำลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของไทยให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทัดเทียมอารยประเทศ
          ด้วยเหตุแห่งความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงทำให้ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ "ไอซีส์" กำลังได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนของสังคมดร.สุชิต ผลเจริญผู้อำนวยการ "ไอซีส์"เปิดเผยว่าขณะนี้สถาบันฯได้ทำการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในโครงการบริหารธุรกิจภาคพิเศษโดยดำเนินการสอนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เป้าหมายของหลักสูตรคือเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศวัย ที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตและต้องการวุฒิการศึกษาเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้น ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เข้าไปปฏิบัติเรียนรู้ในสถานที่จริงเป็นการเตรียมพร้อมและรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงด้วยปัจจัยที่อ่อนไหวหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก เป็นการตอบสนองความต้องการและเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะเพิ่มเติมความรู้และวุฒิการศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหลากหลายสาขาธุรกิจที่มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จมาแล้ว พร้อมทั้งคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยเช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ รามคำแหง และอีสเทิร์นเอเชีย เป็นต้น
          "การศึกษาที่สถาบันรัชต์ภาคย์นั้นอยากให้ทุกคนคิดเสียว่าเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันและเป็นการนำเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันมากกว่าผมต้องการให้สถาบันแห่งนี้เป็นสถานที่ช้อปปิ้ง ความรู้คือใครใคร่เรียนก็เรียน และสามารถเลือกเรียนได้ทุกห้องในทุกหลักสูตร เพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาศึกษาที่นี่ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีหน้าที่การงานดี และประสบความสำเร็จมาแล้วทั้งสิ้น โดยสถาบันฯเป็นเพียงผู้เติมเต็มความรู้ในส่วนที่ขาดหายไปเท่านั้นและขอยืนยันว่าเรียนที่นี่แล้วมีแต่ความสุขมีแต่มิตรอยู่กันอย่างอบอุ่น ฉันท์พี่ฉันท์น้องและเมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วจบกันทุกคน"
          หลักสูตรสั้นกระชับเต็มเปี่ยมคุณภาพ
          สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจภาคพิเศษ "ไอซีส์"ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก โดยหลักสูตรปริญญาตรี เหมาะสำหรับผู้ใหญ่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ทักษะวุฒิการศึกษาควบคู่ไปกับการรับผิดชอบในหน้าที่การทำงานที่ดำเนินการอยู่ โดยเน้นเทียบโอนจากประสบการณ์ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ระยะเวลาเรียน 2 ปี 1 เดือนค่าใช้จ่าย 189,000 บาทหลักสูตร บธ.ม. การจัดการทั่วไป หลักสูตร บธ.ม. การตลาดและ หลักสูตร บธ.ม.การบัญชี
          หลักสูตรปริญญาโท(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เพื่อสามารถ
          พัฒนาองค์ความรู้ ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยนำแบบจำลองจากการเรียนไปใช้ พร้อมทั้งสามารถดำเนินงานวิจัยเพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 3 เดือน หลักสูตร บธ.ม. การจัดการทั่วไป และการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคารค่าใช้จ่าย 149,000 บาท
          หลักสูตรปริญญาเอก (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต) เน้นการวิจัยก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพรวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการบริหารธุรกิจเป็นที่ปรึกษาองค์กร หรืออาจารย์พิเศษและสามารถทำงานวิจัยได้ รวมระยะเวลา 3 ปี ค่าใช้จ่าย 600,000 บาท
          จากกำหนดระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษาจะเห็นได้ว่าทางสถาบันฯ เน้นให้การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์หลังสำเร็จการศึกษา
          นอกจากนั้นทางสถาบันฯยังได้เชิญนักธุรกิจหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านมาเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่น นายไชยวัฒน์เหลืองอมรเลิศ ประธานบริษัท สยามซิตี้พาร์ค จำกัด พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษกองทัพเรือ นายกฤษณ์ธวัช นาคีพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศและบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ
          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ 20 พ.ย.53 เพื่อให้โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ "ไอซีส์" ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเป็นความหวังใหม่ของคนรุ่นใหม่สถาบันรัชต์ภาคย์จึงกำหนดเปิดโครงการอย่างเป็นทางการโดยเชิญ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.19 น. ณ อาคารสถาปัตยเวท 2 ในการนี้นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ กล่าวว่าผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการและรู้สึกยินดีที่สถาบันรัชต์ภาคย์จัดโครงการนี้ขึ้นมา จากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการตามที่ผู้บริหารได้เสนอมาและเห็นว่ามีประโยชน์ เป็นอย่างยิ่ง มีนักบริหารอีกเป็นจำนวนมากที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในวัยเรียนเพราะมุ่งแต่ทำธุรกิจปัจจุบันนี้มีสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมากที่เปิดโอกาสให้นักบริหารกลุ่มนี้ได้เติมเต็มและต่อยอดในวิชาความรู้เพื่อจะนำมาพัฒนาตนเองและองค์กรให้เจริญก้าวหน้านักบริหารธุรกิจเป็นวิชาชีพที่เหมาะสมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นนักบริหารที่มีอนาคตก้าวไกลทั้งนี้เพราะสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามเศรษฐกิจโลก และตลาดการค้า ดังนั้นจึงต้องเป็นนักบริหารที่มีศักยภาพสูง การเรียนทางด้านบริหารธุรกิจจึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อประกอบอาชีพในวงการธุรกิจต่อไป
          ผู้สนใจ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-314-6339,02-184-4362,081-700-1493,081-492-2504.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยนุช พลหินกอง
1971 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์