คอลัมน์: เจาะประเด็น: ’สถาบันรัชต์ภาคย์’รุกพัฒนาป.ตรี-โท-เอกสนองนักธุรกิจ
  ข่าวทั้งหมด
18 พฤศจิกายน 2553

      

คอลัมน์: เจาะประเด็น: 'สถาบันรัชต์ภาคย์'รุกพัฒนาป.ตรี-โท-เอกสนองนักธุรกิจ

          หญิงอรชร

          เชิญปลัด'เฉลียวอยู่สีมารักษ์'เปิดโครงการบริหาร'ไอซีส์'
          การศึกษา มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยรวมของประเทศรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ได้ตระหนักต่อบทบาทการศึกษาของชาติดังจะเห็นจากการผลักดันนโยบายเรียนฟรี 15 ปี จนประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างยิ่วยวด นับเป็นอีกความพยายามหนึ่งของภาคการเมืองที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และคาดว่าเมื่อมีการศึกษาจนครบกำหนดแล้วจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปอย่างยั่งยืน
          กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับและขับเคลื่อนให้ระบบการศึกษาเดินทางไปในทิศทางเดียวกันคือ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาของชาติได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปได้สัมฤทธิ์ผล จนทำให้ระบบการศึกษาของไทยโดยรวมในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของอารยประเทศทำให้ทรัพยากรบุคคล ของไทยกลายเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและมีคุณภาพตราบจนปัจจุบันนี้
          ด้านสถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกันขณะนี้ได้มีการนำหลักวิชาการมาประยุกต์ ใช้กับนวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาในสถาบันนั้นๆเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่ามากยิ่งๆขึ้นไปอีก
          นับเป็นการปฏิวัติระบบการศึกษาของชาติครั้งสำคัญและเป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาปี 2540 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการรับรู้ประสบการณ์จากทุกๆ ด้านแทนการรับรู้จากตำรา(เรียน) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
          ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาจำนวนหลายแห่งจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาภาคเอกชนระดับอุดมศึกษา ได้มีการปรับปรุงระบบหรือหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบสัมมาอาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจหรือแม้แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง
          จึงอาจกล่าวได้ว่าสถาบันการศึกษาภาคเอกชนนั้นได้มีการตื่นตัวเพื่อมารองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของโลกโดยเฉพาะโลกแห่งการแข่งขันซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย
          สถาบันรัชต์ภาคย์ตัวอย่างแห่งการพัฒนา
          สำหรับสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่มีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือ สถาบันรัชต์ภาคย์รามคำแหง 21 อันเป็นสถาบันการศึกษาที่ทรงคุณค่าซึ่งมีอายุครบ 17 ปี จนถึงปัจจุบันนั่นเอง โดยก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536
          สำหรับความเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นกับสถาบันการศึกษาแห่งนี้ก็คือ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสการแข่งขันในโลกเสรีคือการพัฒนาหลักสูตร เพื่อยกระดับทรัพยากรบุคคลของชาติให้เป็นผู้ทรงคุณค่าทั้งทางธุรกิจทั้งทางสังคม
          โดยเฉพาะโครงการพิเศษบริหารธุรกิจ"ไอซีส์"(ICEs:Innovation Creative Experience School of Business Adminstrations)นั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรพิเศษแห่งแรกของเมืองไทยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการสอนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2553 ที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักธุรกิจชั้นนำของไทย นักธุรกิจรุ่นใหม่ตลอดจนคนรุ่นใหม่ที่มุ่งใฝ่หาความเจริญในทางธุรกิจและวิชาชีพ
          พลิกโฉมหน้าการศึกษาของไทยโครงการพิเศษบริหารธุรกิจ "ไอซีส์" นั้นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันรัชต์ภาคย์รามคำแหง ภายใต้การบริหารของ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์อธิการบดีมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะเห็นบุคคลทั่วไปที่อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ไทางด้านธุรกิจได้เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปและเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปไม่จำกัด เพศวัย อายุได้เดินทางเข้าไปเรียนรู้จากอาจารย์คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำที่พรัอมจะถ่ายทอดวิชาความรู้อย่างเต็มที่
          ประการสำคัญอย่างยิ่ง ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ซึ่งท่านเติบโตมาจาก คณบดีผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดของเมืองไทย อยากเห็นนักศึกษาซึ่งเป็นนักธุรกิจ รุ่นใหม่เหล่านี้ได้เป็นกำลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของไทยให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทัดเทียมอารยประเทศ
          ด้วยเหตุแห่งความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงทำให้ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ "ไอซีส์" กำลังได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนของสังคมดร.สุชิต ผลเจริญผู้อำนวยการ "ไอซีส์"เปิดเผยว่าขณะนี้สถาบันฯได้ทำการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในโครงการบริหารธุรกิจภาคพิเศษโดยดำเนินการสอนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เป้าหมายของหลักสูตรคือเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศวัย ที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตและต้องการวุฒิการศึกษาเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้น ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เข้าไปปฏิบัติเรียนรู้ในสถานที่จริงเป็นการเตรียมพร้อมและรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงด้วยปัจจัยที่อ่อนไหวหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก เป็นการตอบสนองความต้องการและเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะเพิ่มเติมความรู้และวุฒิการศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหลากหลายสาขาธุรกิจที่มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จมาแล้ว พร้อมทั้งคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยเช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ รามคำแหง และอีสเทิร์นเอเชีย เป็นต้น
          "การศึกษาที่สถาบันรัชต์ภาคย์นั้นอยากให้ทุกคนคิดเสียว่าเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันและเป็นการนำเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันมากกว่าผมต้องการให้สถาบันแห่งนี้เป็นสถานที่ช้อปปิ้ง ความรู้คือใครใคร่เรียนก็เรียน และสามารถเลือกเรียนได้ทุกห้องในทุกหลักสูตร เพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาศึกษาที่นี่ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีหน้าที่การงานดี และประสบความสำเร็จมาแล้วทั้งสิ้น โดยสถาบันฯเป็นเพียงผู้เติมเต็มความรู้ในส่วนที่ขาดหายไปเท่านั้นและขอยืนยันว่าเรียนที่นี่แล้วมีแต่ความสุขมีแต่มิตรอยู่กันอย่างอบอุ่น ฉันท์พี่ฉันท์น้องและเมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วจบกันทุกคน"
          หลักสูตรสั้นกระชับเต็มเปี่ยมคุณภาพ
          สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจภาคพิเศษ "ไอซีส์"ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก โดยหลักสูตรปริญญาตรี เหมาะสำหรับผู้ใหญ่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ทักษะวุฒิการศึกษาควบคู่ไปกับการรับผิดชอบในหน้าที่การทำงานที่ดำเนินการอยู่ โดยเน้นเทียบโอนจากประสบการณ์ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ระยะเวลาเรียน 2 ปี 1 เดือนค่าใช้จ่าย 189,000 บาทหลักสูตร บธ.ม. การจัดการทั่วไป หลักสูตร บธ.ม. การตลาดและ หลักสูตร บธ.ม.การบัญชี
          หลักสูตรปริญญาโท(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เพื่อสามารถ
          พัฒนาองค์ความรู้ ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยนำแบบจำลองจากการเรียนไปใช้ พร้อมทั้งสามารถดำเนินงานวิจัยเพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 3 เดือน หลักสูตร บธ.ม. การจัดการทั่วไป และการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคารค่าใช้จ่าย 149,000 บาท
          หลักสูตรปริญญาเอก (บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต) เน้นการวิจัยก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพรวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านการบริหารธุรกิจเป็นที่ปรึกษาองค์กร หรืออาจารย์พิเศษและสามารถทำงานวิจัยได้ รวมระยะเวลา 3 ปี ค่าใช้จ่าย 600,000 บาท
          จากกำหนดระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษาจะเห็นได้ว่าทางสถาบันฯ เน้นให้การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์หลังสำเร็จการศึกษา
          นอกจากนั้นทางสถาบันฯยังได้เชิญนักธุรกิจหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านมาเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเช่น นายไชยวัฒน์เหลืองอมรเลิศ ประธานบริษัท สยามซิตี้พาร์ค จำกัด พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษกองทัพเรือ นายกฤษณ์ธวัช นาคีพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศและบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ
          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ 20 พ.ย.53 เพื่อให้โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ "ไอซีส์" ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเป็นความหวังใหม่ของคนรุ่นใหม่สถาบันรัชต์ภาคย์จึงกำหนดเปิดโครงการอย่างเป็นทางการโดยเชิญ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.19 น. ณ อาคารสถาปัตยเวท 2 ในการนี้นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ กล่าวว่าผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการและรู้สึกยินดีที่สถาบันรัชต์ภาคย์จัดโครงการนี้ขึ้นมา จากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการตามที่ผู้บริหารได้เสนอมาและเห็นว่ามีประโยชน์ เป็นอย่างยิ่ง มีนักบริหารอีกเป็นจำนวนมากที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในวัยเรียนเพราะมุ่งแต่ทำธุรกิจปัจจุบันนี้มีสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมากที่เปิดโอกาสให้นักบริหารกลุ่มนี้ได้เติมเต็มและต่อยอดในวิชาความรู้เพื่อจะนำมาพัฒนาตนเองและองค์กรให้เจริญก้าวหน้านักบริหารธุรกิจเป็นวิชาชีพที่เหมาะสมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นนักบริหารที่มีอนาคตก้าวไกลทั้งนี้เพราะสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามเศรษฐกิจโลก และตลาดการค้า ดังนั้นจึงต้องเป็นนักบริหารที่มีศักยภาพสูง การเรียนทางด้านบริหารธุรกิจจึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อประกอบอาชีพในวงการธุรกิจต่อไป
          ผู้สนใจ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-314-6339,02-184-4362,081-700-1493,081-492-2504.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยนุช พลหินกอง
342 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์