มาตรการส่งเสริมการอ่าน
  ข่าวทั้งหมด
13 ตุลาคม 2553

      
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้เห็นชอบมาตรการภาษีเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการอ่าน

รมว.ศธ.กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเชิงรุกสนับสนุนการอ่าน อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งกำหนดให้บุคคลธรรมดาให้ยกเว้นภาษีเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน ตามมาตรา ๔๗ แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน ๒ เท่าของจำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการอ่าน แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา สำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกิน ๑๐% ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 

โดยที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการอ่านมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการลดต้นทุนแก่ผู้ผลิตหนังสือ ๒ มาตรการ คือ ๑. ลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบหรือกระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือ และ ๒. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์หรือหนังสือ 

สำหรับการให้สิทธิประโยชน์ภาษีแก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีซื้อหนังสือและสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยบริจาคแก่สถานศึกษาของราชการและเอกชนหรือห้องสมุดขององค์กร โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และหลังจากที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว กรมสรรพากรก็จะออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกันต่อไป 

รมว.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า หากกระทรวงการคลังได้รับเรื่องการพิจารณาลดหย่อนภาษีการนำเข้ากระดาษ และไปปรับเปลี่ยนฐานภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตหนังสือหรือโรงพิมพ์ต่างๆ ให้เข้าสู่ฐานการพิจารณาภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้คิดภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๐ ก็จะมีผลโดยตรงที่จะทำให้ราคาหนังสือลดลงมาได้ ทั้งนี้ จะมีการนำเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งภายใน ๒ สัปดาห์


นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

More Photoes : ข่าวที่ 348/2553


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
167 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์