มาตรการส่งเสริมการอ่าน
  ข่าวทั้งหมด
13 ตุลาคม 2553

      
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้เห็นชอบมาตรการภาษีเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการอ่าน

รมว.ศธ.กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเชิงรุกสนับสนุนการอ่าน อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งกำหนดให้บุคคลธรรมดาให้ยกเว้นภาษีเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน ตามมาตรา ๔๗ แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน ๒ เท่าของจำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการอ่าน แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา สำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกิน ๑๐% ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 

โดยที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการอ่านมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการลดต้นทุนแก่ผู้ผลิตหนังสือ ๒ มาตรการ คือ ๑. ลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบหรือกระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือ และ ๒. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์หรือหนังสือ 

สำหรับการให้สิทธิประโยชน์ภาษีแก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีซื้อหนังสือและสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยบริจาคแก่สถานศึกษาของราชการและเอกชนหรือห้องสมุดขององค์กร โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และหลังจากที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว กรมสรรพากรก็จะออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกันต่อไป 

รมว.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า หากกระทรวงการคลังได้รับเรื่องการพิจารณาลดหย่อนภาษีการนำเข้ากระดาษ และไปปรับเปลี่ยนฐานภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตหนังสือหรือโรงพิมพ์ต่างๆ ให้เข้าสู่ฐานการพิจารณาภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้คิดภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๐ ก็จะมีผลโดยตรงที่จะทำให้ราคาหนังสือลดลงมาได้ ทั้งนี้ จะมีการนำเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งภายใน ๒ สัปดาห์


นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน

More Photoes : ข่าวที่ 348/2553


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
1548 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์