สพฐ.จัดทัพ นร.ประถมแข่งคณิต-วิทย์โอลิมปิก
  ข่าวทั้งหมด
4 ตุลาคม 2553

      

สพฐ.จัดทัพ นร.ประถมแข่งคณิต-วิทย์โอลิมปิก

          แบ่งสาย 8 ทีมเตรียมกวาดรางวัลที่บาหลีอินโดนีเซีย
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ส่งทัพนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad For Primary School 2010 (IMSO 2010) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-16 ต.ค.53 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม รวม 24 คน ซึ่งจะเดินทางไปในวันที่ 9 ต.ค.53
          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมหลักการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีวิชาการ และพัฒนาต่อยอดจากการแข่งขันสู่การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยจัดการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ ประจำปี 2553 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจำนวน 8 ทีม รวม 32 คน ไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad For Primary School 2010 (IMSO 2010) ระหว่างวันที่ 9-16 ต.ค.53 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยมีดังนี้
          ทีมตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ทีมเอ ได้แก่ เด็กชายธีมธรรศ จิรนันท์ธวัช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เด็กชายณัฐนนท์ ตั้งจิตธรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเด็กชายกวิน ติยาวัฒนาโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร
          ทีมบี ได้แก่ เด็กชายวรพล เกตานนท์ โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ กรุงเทพมหานคร เด็กชายกานต์นิธิ รัชพงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม และเด็กชายนนทกฤษ ไชยวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง
          ทีมซี ได้แก่ เด็กชายนราวิชญ์ แปลงประวัติ โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี เด็กชายเปี่ยมบุญ ธมโชติพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ และเด็กชายวริทธิ์ ฝูงวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร และ
          ทีมดี ได้แก่ เด็กหญิงนวพรรณ วัฒนาวานิชกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  เด็กชายภูวิชญ รัชตวุฒิมงคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร และเด็กหญิงปาณิสรา อารยะถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
          ส่วนทีมตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ทีมเอ ได้แก่ เด็กหญิงกัลย์สุดา ลาภบริสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายประถม) เด็กหญิงญาณิศา รังสีเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม และเด็กชาย ฐนิสพงษ์ หล่อพงศ์พานิช โรงเรียนเซนต์คาเบียล กรุงเทพมหานคร
          ทีมบี ได้แก่ เด็กชายกฤติน ชัยสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กหญิงธนภรณ์ ประเสริฐทรัพย์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร และเด็กชายธีร์ อุดมล้ำเลิศ โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร ทีมซี ได้แก่ เด็กชายนรุตม์ชัย รักษ์ศรีทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จังหวัดนนทบุรี เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า แก้วบัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และเด็กชายภูมิไผท พันธิตพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
          ทีมดี ได้แก่ เด็กชายลภัส เลิศบุญศิริ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร เด็กชายสาริศ ธนาโสภณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี และเด็กหญิงอรุณเริ่ม กิตติรัตนชัย โรงเรียนบ้านเรียนก้านตอง จังหวัดเชียงใหม่
          "สพฐ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถ ได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศชาติต่อไป"

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
89 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 8.76  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์