สช.วางมาตรการการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
23 กันยายน 2553

      

สช.วางมาตรการการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา

          ปัจจุบันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา นับเป็นปัญหาสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสำคัญกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายให้
          สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเร่งหามาตรการป้องกันและแก้ไข โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
          ที่ผ่านมาสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางในการดำเนินการป้องกันปัญหาไว้ 2 แนวทางได้แก่ 1.ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทและ 2.เมื่อเกิดเหตุทะเลาะวิวาทต้องควบคุมให้สงบโดยเร็ว ในการป้องกันการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทนั้น แบ่งออกเป็น
          การป้องกันภายใน ซึ่งมุ่งเน้น 2 ส่วน คือการให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอย่างเคร่งครัดและการให้ครูมีความใกล้ชิดและเข้าใจนักเรียน นักศึกษามากขึ้น ส่วนการป้องกันภายนอก มุ่งให้โรงเรียนมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ตำรวจชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแล และวางระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและรองรับทุกสถานการณ์ได้
          ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา สช. ร่วมกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่โรงเรียนที่มุ่งเน้นทางด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยสมาคมได้พยายามผลักดันและเชิญชวนให้โรงเรียนทั่วประเทศได้เข้ารับการอบรม เพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาสังคม ที่สำคัญขณะนี้ทางราชการมีโครงการสำคัญ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคุณธรรมในสถานศึกษา การอบรมตามนโยบายสถานศึกษา 3D ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ทั้งนี้ หนึ่งในกิจกรรมหลักที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ คือการนำนักเรียน นักศึกษาแกนนำจากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 600 คนไปร่วมทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดย สช. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
          กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในส่วนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้รับความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำที่ดีที่ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ฝึกความมี
          วินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก สามัคคี
          รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนและใช้
          เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อตนเองและส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักเรียนซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีเครือข่ายในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและยุติการใช้ความรุนแรงให้ลดน้อยลง รู้จักนำสันติวิธีมาสร้างความรักความสามัคคีระหว่างสถาบันให้เกิดขึ้น กิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 150 คน รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2553 รุ่นที่2 วันที่ 24-26 กันยายน 2553 รุ่นที่ 3  วันที่29-31 ตุลาคม 2553 รุ่นที่ 4 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2553 และ  รุ่นที่ 5 วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2553 โดย รมว.ศธ.และผู้บริหารองค์กรหลักร่วมให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาก่อนไปจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ นอกจากนี้ยังได้นำระบบการจัดการคุณภาพที่ดีประกอบด้วยระบบหลัก 3  ระบบมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ประกอบด้วย1.ระบบการเรียนรู้ หรือระบบการเรียนการสอน
          2.ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
          3.ระบบกิจกรรมนักเรียน ทั้ง 3
          ระบบนี้จะมีกระบวนการพัฒนา
          คุณภาพอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ซึ่งจะทำให้การผลิตนักเรียนนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          หากโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษามีระบบการจัดการคุณภาพที่ดี จะทำให้โรงเรียนผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคมและลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาได้ จากผลการประเมินพบว่าปัจจัยและสาเหตุหลักของการทะเลาะวิวาทเกิดจาก 1.พฤติกรรมส่วนตัวของนักเรียนนักศึกษาตามสภาพวัย 2.ปัญหาจากครอบครัวฐานะทางเศรษฐกิจ และการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม3.ปัญหาการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ผิดพลาด
          ของรุ่นพี่ในสถานศึกษา
          แนวทางการแก้ไข
          ปัญหาดังกล่าว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบเมื่อเกิดเหตุจากการทะเลาะวิวาททุกภาคส่วน เช่น โรงเรียน ครูผู้ทำหน้าที่ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานประกอบการ ฯลฯ จะต้องร่วมมือในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม และพัฒนานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
          โดยมีวิธีการที่เหมาะสมและจริงจัง และรัฐบาลต้องถือเป็นวาระสำคัญของชาติในปัจจุบันในส่วนของโรงเรียนนั้นมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1.ต้องมีระบบบริหารจัดการคุณภาพในการจัดการศึกษา และมีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้2.กำหนดแนวทางปฏิบัติป้องกัน เช่น จัดทำแฟ้มประวัติรายบุคคล มีศูนย์ประสานงาน(Call Center) จัดหาบุคลากรที่มีความเข้าใจการแก้ปัญหาและมีทักษะการดูแลวัยรุ่น
          มีระบบการตรวจสอบติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และมีเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนในการตรวจติดตามนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 3.มีมาตรการป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุเช่น กวดขันวินัยความประพฤติการแต่งกาย จัดครูเวรดูแลพฤติกรรมทุกจุดที่เป็นจุดเสี่ยง ตรวจค้นอาวุธ
          และสิ่งต้องห้าม เมื่อมีผู้กระทำผิดต้องสอบสวนลงโทษทันที หากผิดกฎหมายต้องดำเนินการตามกฎหมาย และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสมานฉันท์หรือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  ฯลฯ
          นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งหากทุกฝ่ายได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องก็จะเป็นพลังผลักดันให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ต่อไป

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร. 0 2628 7000 สายด่วน 1693
www.opec.go.th

ที่มา : ข่าวสด ฉบับวันที่ 24 ก.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
128 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์