สช.วางมาตรการการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
23 กันยายน 2553

      

สช.วางมาตรการการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา

          ปัจจุบันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา นับเป็นปัญหาสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสำคัญกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายให้
          สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเร่งหามาตรการป้องกันและแก้ไข โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
          ที่ผ่านมาสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางในการดำเนินการป้องกันปัญหาไว้ 2 แนวทางได้แก่ 1.ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทและ 2.เมื่อเกิดเหตุทะเลาะวิวาทต้องควบคุมให้สงบโดยเร็ว ในการป้องกันการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทนั้น แบ่งออกเป็น
          การป้องกันภายใน ซึ่งมุ่งเน้น 2 ส่วน คือการให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาอย่างเคร่งครัดและการให้ครูมีความใกล้ชิดและเข้าใจนักเรียน นักศึกษามากขึ้น ส่วนการป้องกันภายนอก มุ่งให้โรงเรียนมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ตำรวจชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแล และวางระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและรองรับทุกสถานการณ์ได้
          ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา สช. ร่วมกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่โรงเรียนที่มุ่งเน้นทางด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยสมาคมได้พยายามผลักดันและเชิญชวนให้โรงเรียนทั่วประเทศได้เข้ารับการอบรม เพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาสังคม ที่สำคัญขณะนี้ทางราชการมีโครงการสำคัญ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคุณธรรมในสถานศึกษา การอบรมตามนโยบายสถานศึกษา 3D ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ทั้งนี้ หนึ่งในกิจกรรมหลักที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ คือการนำนักเรียน นักศึกษาแกนนำจากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 600 คนไปร่วมทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดย สช. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
          กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในส่วนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้รับความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำที่ดีที่ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ฝึกความมี
          วินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก สามัคคี
          รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนและใช้
          เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อตนเองและส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักเรียนซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีเครือข่ายในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและยุติการใช้ความรุนแรงให้ลดน้อยลง รู้จักนำสันติวิธีมาสร้างความรักความสามัคคีระหว่างสถาบันให้เกิดขึ้น กิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 150 คน รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2553 รุ่นที่2 วันที่ 24-26 กันยายน 2553 รุ่นที่ 3  วันที่29-31 ตุลาคม 2553 รุ่นที่ 4 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2553 และ  รุ่นที่ 5 วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2553 โดย รมว.ศธ.และผู้บริหารองค์กรหลักร่วมให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาก่อนไปจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ นอกจากนี้ยังได้นำระบบการจัดการคุณภาพที่ดีประกอบด้วยระบบหลัก 3  ระบบมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ประกอบด้วย1.ระบบการเรียนรู้ หรือระบบการเรียนการสอน
          2.ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
          3.ระบบกิจกรรมนักเรียน ทั้ง 3
          ระบบนี้จะมีกระบวนการพัฒนา
          คุณภาพอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน ซึ่งจะทำให้การผลิตนักเรียนนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          หากโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษามีระบบการจัดการคุณภาพที่ดี จะทำให้โรงเรียนผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคมและลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาได้ จากผลการประเมินพบว่าปัจจัยและสาเหตุหลักของการทะเลาะวิวาทเกิดจาก 1.พฤติกรรมส่วนตัวของนักเรียนนักศึกษาตามสภาพวัย 2.ปัญหาจากครอบครัวฐานะทางเศรษฐกิจ และการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม3.ปัญหาการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ผิดพลาด
          ของรุ่นพี่ในสถานศึกษา
          แนวทางการแก้ไข
          ปัญหาดังกล่าว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลกระทบเมื่อเกิดเหตุจากการทะเลาะวิวาททุกภาคส่วน เช่น โรงเรียน ครูผู้ทำหน้าที่ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานประกอบการ ฯลฯ จะต้องร่วมมือในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม และพัฒนานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
          โดยมีวิธีการที่เหมาะสมและจริงจัง และรัฐบาลต้องถือเป็นวาระสำคัญของชาติในปัจจุบันในส่วนของโรงเรียนนั้นมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1.ต้องมีระบบบริหารจัดการคุณภาพในการจัดการศึกษา และมีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้2.กำหนดแนวทางปฏิบัติป้องกัน เช่น จัดทำแฟ้มประวัติรายบุคคล มีศูนย์ประสานงาน(Call Center) จัดหาบุคลากรที่มีความเข้าใจการแก้ปัญหาและมีทักษะการดูแลวัยรุ่น
          มีระบบการตรวจสอบติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และมีเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนในการตรวจติดตามนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 3.มีมาตรการป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุเช่น กวดขันวินัยความประพฤติการแต่งกาย จัดครูเวรดูแลพฤติกรรมทุกจุดที่เป็นจุดเสี่ยง ตรวจค้นอาวุธ
          และสิ่งต้องห้าม เมื่อมีผู้กระทำผิดต้องสอบสวนลงโทษทันที หากผิดกฎหมายต้องดำเนินการตามกฎหมาย และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสมานฉันท์หรือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  ฯลฯ
          นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งหากทุกฝ่ายได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องก็จะเป็นพลังผลักดันให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ต่อไป

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร. 0 2628 7000 สายด่วน 1693
www.opec.go.th

ที่มา : ข่าวสด ฉบับวันที่ 24 ก.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
1076 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์