หลักสูตรแกนกลาง
  ข่าวทั้งหมด
23 กันยายน 2553

      

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความก้าวหน้าการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑

รมว.ศธ. กล่าวว่า สพฐ.ได้รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางฯ ปี ๒๕๕๑ ด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และมีทักษะตามที่ได้กำหนดไว้คือ มีทั้งความรู้ และความดี ดังนี้

  • ป. ๑-๓ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

  • ป. ๔-๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

  • ม. ๑-๓ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

  • ม. ๔-๖ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการ ๔ ด้าน ได้แก่

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญของทักษะจำเป็นพื้นฐานตามจุดเน้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยผ่านการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุนการนำจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ ทั้งในด้านการสร้างความเข้าใจ การพัฒนาระบบงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และพัฒนากลไกการกำกับติดตามผลการขับเคลื่อนตามจุดเน้น

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย โดยเน้นความร่วมมือทางวิชาการผ่านภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ผลักดันให้มีการประเมินผลที่เน้นระดับห้องเรียน เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

ปฏิทินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น

๒๐ กันยายน ๒๕๕๓  - ชี้แจงแนวทางการพัฒนาผู้เรียนต่อผู้บริหาร สพฐ. สพป./สพม.
๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
  - ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นใน ๔ ภูมิภาค
๑๑-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓
  - ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นต่อสถานศึกษา/รับสมัครโรงเรียนผู้นำ
๑๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ - สถานศึกษาทบทวน ออกแบบหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามจุดเน้น

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
 - แถลงประกาศจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เป็นต้นไป - จัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น นิเทศ กำกับ ติดตาม
มีนาคม
๒๕๕๔  - แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปรับปรุงใช้ในปี ๒๕๕๔

รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้ขอให้องค์กรหลักที่มีสถานศึกษาจัดเสวนาโต๊ะกลมก่อนวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดเน้น ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์อะไร และให้มีความเชื่อมโยงกันในระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบว่าการประกาศจุดเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง.

นงศิลินี  โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

More Photoes : ข่าวที่ 318/2553

 

 

Bookmark and Share


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
781 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์