หลักสูตรแกนกลาง
  ข่าวทั้งหมด
23 กันยายน 2553

      

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความก้าวหน้าการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. ๒๕๕๑

รมว.ศธ. กล่าวว่า สพฐ.ได้รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางฯ ปี ๒๕๕๑ ด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และมีทักษะตามที่ได้กำหนดไว้คือ มีทั้งความรู้ และความดี ดังนี้

  • ป. ๑-๓ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

  • ป. ๔-๖ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

  • ม. ๑-๓ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

  • ม. ๔-๖ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการ ๔ ด้าน ได้แก่

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญของทักษะจำเป็นพื้นฐานตามจุดเน้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยผ่านการออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุนการนำจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ ทั้งในด้านการสร้างความเข้าใจ การพัฒนาระบบงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และพัฒนากลไกการกำกับติดตามผลการขับเคลื่อนตามจุดเน้น

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย โดยเน้นความร่วมมือทางวิชาการผ่านภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ผลักดันให้มีการประเมินผลที่เน้นระดับห้องเรียน เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

ปฏิทินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น

๒๐ กันยายน ๒๕๕๓  - ชี้แจงแนวทางการพัฒนาผู้เรียนต่อผู้บริหาร สพฐ. สพป./สพม.
๗-๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
  - ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นใน ๔ ภูมิภาค
๑๑-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓
  - ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นต่อสถานศึกษา/รับสมัครโรงเรียนผู้นำ
๑๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ - สถานศึกษาทบทวน ออกแบบหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามจุดเน้น

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
 - แถลงประกาศจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เป็นต้นไป - จัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น นิเทศ กำกับ ติดตาม
มีนาคม
๒๕๕๔  - แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปรับปรุงใช้ในปี ๒๕๕๔

รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้ขอให้องค์กรหลักที่มีสถานศึกษาจัดเสวนาโต๊ะกลมก่อนวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดเน้น ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์อะไร และให้มีความเชื่อมโยงกันในระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบว่าการประกาศจุดเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง.

นงศิลินี  โมสิกะ
สรุป/รายงาน

 

More Photoes : ข่าวที่ 318/2553

 

 

Bookmark and Share


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
206 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์