สกอ. - สำนักงาน ก.พ.ร - สมศ. จัดระบบประเมินสถาบันอุดมศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
22 กันยายน 2553

      

         สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ร่วมลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงและร่วมชี้แจงรายละเอียดการบูรณาการระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเอกภาพ วันพุธที่ 22 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร  ศรีสอ้าน  ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

         สืบเนื่องจากที่ผ่านมา การประเมินผลคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ทำให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อน เป็นภาระเพิ่มขึ้นในการทำงาน การจัดทำเอกสาร และการรับการประเมินผล ดังนั้น หน่วยงานทั้ง 3 หน่วย จึงเห็นควรให้มีการบูรณาการตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลร่วมกัน โดยการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการประเมินผลของหน่วยงานผู้ประเมินต่าง ๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน และใช้ผลการประเมิน รวมถึงคู่มือการประเมินผลร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ.

         โดยที่การประเมินผลของ 3 หน่วย มีเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกันบ้างตามวัตถุประสงค์ คือ สกอ. กำหนด ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เน้นประเมินปัจจัยนำเข้า (input) และกระบวนการ(process) ในแต่ละปีการศึกษา   สมศ. กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นประเมินกระบวนการ(process) และผลผลิต (output) ในรอบ 5 ปี และสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่เน้นประเมินผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ในรอบ 1 ปี ดังนั้น หากสามารถกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลที่มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันได้ จะช่วยให้เกิดความชัดเจนและลดภาระความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

          สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 53) หน่วยงานทั้ง 3 หน่วยได้หารือร่วมกันเพื่อบูรณาการระบบการประเมินผลในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้ทำการเทียบเคียงตัวชี้วัดจากระบบประเมินของทั้ง 3 หน่วย (ตัวชี้วัดจากระบบการประกันคุณภาพภายในของ สกอ./ ตัวชี้วัดจากคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร./ ตัวชี้วัดจากระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.) ซึ่งมีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ตัวชี้วัดกระบวนการ “ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน” (สกอ.) ตัวชี้วัดผลผลิต “คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ” (สมศ.) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต” (สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นต้น โดยแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีความเห็น ดังนี้

          นาย สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า สกอ. ในฐานะต้นสังกัด ได้รับทราบปัญหาความซ้ำซ้อนของการประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นภาระแก่สถาบันอุดมศึกษาอย่างมาก ในแต่ละปีสถาบันอุดมศึกษาต้องรับการประเมินคุณภาพจากหลายหน่วยงาน  สกอ. ได้มีความพยายามเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยประเมินคุณภาพต่าง ๆ ทั้งสำนักงาน ก.พ.ร. หรือ สมศ. เพื่อร่วมกันสร้างระบบการประเมินคุณภาพที่เป็นเอกภาพและไม่สร้างภาระให้กับสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนั้น สกอ. ได้พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีระบบการตรวจสอบข้อมูลและผลการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมทั้งได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูล  การประเมินคุณภาพออนไลน์ และการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพทางระบบอิเลคทรอนิกส์ (e - SAR)  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อฐานข้อมูล CHE QA Online  และได้เปิดเผยผลการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณะผ่านทาง website ของ สกอ. มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ซึ่งระบบประกันคุณภาพภายในดังกล่าว จะสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการประเมินผลของหน่วยงานผู้ประเมินต่างๆ ให้เป็นระบบเดียวกันและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้  ในปีการศึกษา 2553  สกอ. ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจำนวน 23 ตัวที่เน้นในเรื่องของการสร้างปัจจัยนำเข้าและกระบวนการที่ดี เพื่อนำไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามความเชี่ยวชาญของแต่ละกลุ่มสถาบันและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้  ซึ่ง สกอ. จะรวมตัวบ่งชี้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของทั้งการประกันคุณภาพภายในและภายนอกไว้ในระบบ CHE QA Online  ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีมาตรฐาน สกอ. จึงเห็นว่าระบบและผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาขึ้นจะมีมาตรฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และเป็นที่น่ายินดีว่าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ สกอ. พัฒนาและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาใช้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  และนำไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานในวันนี้

          รองศาสตราจารย์ ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้กล่าวถึง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2553) ว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายกลุ่ม ทั้งจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานเจ้าภาพที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสถาบันอุดมศึกษา และได้พยายามปรับปรุงรูปแบบและวิธีการประเมินผล รวมถึงตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผล เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการใช้ข้อมูลการประเมินผลที่เป็นระบบเดียวกัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาข้อมูลตัวบ่งชี้ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. และตัวบ่งชี้ในระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เทียบเคียงกับตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. แล้วเห็นว่า แนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะยังคงแนวทางและหลักเกณฑ์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  และตัวชี้วัดใดที่ สกอ. หรือ สมศ. ประเมินแล้ว สำนักงาน ก.พ.ร. จะไม่ประเมินซ้ำซ้อน โดยจะขอใช้ข้อมูลผลการประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าวจาก สกอ. หรือ สมศ.  ซึ่ง สกอ.ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย  หรือ CHE QA Online เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบดังกล่าว  ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. และ สมศ. จะสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการประเมินผลให้เป็นระบบเดียวกันและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ช่วยลดภาระในการจัดทำข้อมูลรายงานผลการประเมินของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะยกเลิกตัวชี้วัดบางส่วนที่สถาบันอุดมศึกษามีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้ว    

         ศาสตราจารย์ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ดำเนินการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 18 ตัวบ่งชี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน เป็นการประเมินภารกิจสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพัฒนามาจากรอบหนึ่งและรอบสอง ตัวบ่งชี้กลุ่มที่สองคือ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เป็นการประเมินเอกลักษณ์ ปรัชญา นวัตกรรม จุดเด่น ลักษณะพิเศษ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ระบุซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการเลือกกลุ่มสถาบันในอดีต และตัวบ่งชี้กลุ่มที่สามคือ ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่ชี้นำสังคมหรือแก้ปัญหาสังคมในเรื่องต่างๆ ซึ่งในรอบสามนี้เป็นการประเมินในระดับคณะวิชา รวมถึงการจัดการศึกษานอกที่ตั้งด้วย ตามที่ สมศ.ได้มีนโยบายเชื่อมโยงประสาน คือ การเชื่อมโยงระหว่างการประเมินคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งการประเมินคุณภาพภายใน กฎกระทรวงได้กำหนดให้ทุกสถาบันต้องประเมินตนเองทุก 1 ปี โดยต้นสังกัดกำกับดูแลการประเมินคุณภาพภายใน และ สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี ด้วยเหตุดังกล่าวจึงควรดำเนินการให้การประเมินคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกเชื่อมต่อประสานกัน โดยมีคณะทำงานจากตัวแทนทุกหน่วยงานและที่ผ่านมา  มีการจัดประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้งเพื่อบูรณาการให้ 3 หน่วยงานคือ สกอ. สมศ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ทำงานร่วมกัน ให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน เป็นข้อมูลเชิงบูรณาการ เกิดการเชื่อมโยงประสาน ทั้ง 3 ส่วน คือ QE-QI-QA โดย สกอ. จะทำหน้าที่ส่งเสริม (Quality Enhancement) สมศ. ทำหน้าที่ประเมิน (Quality Assessment) และสำนักงาน ก.พ.ร. ทำหน้าที่พัฒนา (Quality Improvement) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไปด้วยกัน

         การบูรณาการร่วมกันของ 3 หน่วยงานดังกล่าว เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อสร้างพลังและแรงผลักดันในการพัฒนาระบบและวิธีการประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตที่ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป อย่างไรก็ดี การบูรณาการร่วมกันจะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดของวิธีการจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด โดยเฉพาะการกำหนดความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผล ทั้งการประเมินตนเองและการประเมินโดยบุคคลภายนอก เนื่องจากผลของความแตกต่างกันของระบบการประเมินผลที่มีการประเมินในรอบระยะเวลาที่ต่างกัน ได้แก่ ปีการศึกษา (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 31 พ.ค.) ปีงบประมาณ (ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 30 ก.ย.) และปีปฏิทิน(ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) โดยการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ทั้ง 3 หน่วยงานได้พิจารณาร่วมกัน และมีความเห็นว่า ควรจัดให้มีการตั้งคณะทำงานร่วม 3 หน่วยงานขึ้น เพื่อการจัดทำคู่มือการประเมินผลแบบบูรณาการ ทั้งนี้ สำหรับคู่มือการประเมินผลเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ให้แต่ละหน่วยดำเนินการตามปกติ แต่เนื้อหาต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับคู่มือการประเมินผลแบบบูรณาการ รวมถึงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานประจำปีของสถาบันอุดมศึกษา สามารถจัดทำเป็นรายงานฉบับเดียว และจัดส่งให้กับ ทั้ง 3 หน่วยงาน ต่อไป 

Chuleekorn Kittikong
Public Relations Officer
Public Relations Department
Bureau of General Administration
Office of the Higher Education Commission
Tel. 0 2610 5259
Fax. 0 2354 5603


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
905 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์