สกอ. ร่วม มธ. เสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน (23 เม.ย. 51)
  ข่าวทั้งหมด
ยังไม่ได้ระบุวันที่

      นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยถึงความร่วมมือการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนในเขตความรับผิดชอบของวิทยาลัยชุมชน ว่า จากความแตกต่างของการพัฒนาทางสังคมที่หลากหลายทำให้การพัฒนาทางการศึกษาของประชาชนในชุมชนเกิดความไม่เท่าเทียมกัน และมีผลให้การพัฒนาประเทศไม่สามารถขับเคลื่อนอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น สกอ. จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยชุมชน โดยมีระยะเวลา ๓ ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑- ๒๕๕๓

"ทั้งนี้ สกอ.โดยวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีการวางแผนกำหนดเป้าหมายหลักสูตร การฝึกอบรม และกลไกการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนดคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามผลและประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกัน" เลขาธิการ กกอ. กล่าว

เลขาธิการ กกอ. กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของทั้ง ๒ หน่วยงาน ว่า สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สกอ. จะพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนา จัดหาสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากรร่วมดำเนินงานในระดับพื้นที่ และประเมินผลงาน ในขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ จะสนับสนุนการเสริมความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ตามที่กำหนดร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนเอกสารสื่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ และวิทยากรในการเสริมความรู้ ตลอดจนงบประมาณ

"วิทยาลัยชุมชน มีหลักการที่อยากเห็นคนด้อยโอกาสในสังคมได้รับการเหลียวแลตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนจะเป็นการอุดช่องโหว่ของการพลาดโอกาสต่างๆ ของคนในสังคม แต่วิทยาลัยชุมชนเองมีจุดอ่อนในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิชาการ ที่เป็นครู อาจารย์ ซึ่ง สกอ. มีนโยบายอยากให้สถาบันอุดมศึกษาช่วยเหลือวิทยาลัยชุมชน และในการร่วมมือในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับวิทยาลัยชุมชน" เลขาธิการ กกอ. กล่าว

ด้านศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์มีจุดกำเนิดที่คล้ายคลึงกับวิทยาลัยชุมชนในการให้โอกาสด้านการศึกษาทุกประเภทแก่คนทุกระดับ ซึ่งในการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาขยายขอบเขตในการเข้าถึงประชาชนมากขึ้น และเป็นมิติใหม่ในการให้การบริการทางการศึกษา โดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะช่วยเสริมความรู้ในแง่มุมต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนด้วย

รองศาสตราจารย์กำพล รุจิวิชชญ์ ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม กล่าวถึงโครงการเท่าทันการเกษตรในยุคพืชผลราคาแพง ว่า เป็นโครงการหนึ่งของการเสริมสร้างความรู้ฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในภาพรวมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีการปรับราคาสูงขึ้น โดยประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนในการจัดการกับพืชผลการเกษตร รวมทั้งวางแผนในการใช้จ่ายเงินที่ได้ ทั้งนี้โครงการฯ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวนรวม ๕๐๐ คน เป็นเกษตรกร ผู้นำชุมชน นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ประชาชนในท้องถิ่น ที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป โดยจะจัดใน ๕ จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดแพร่


82 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 

       123  
       xxx  
       UFO  

 

 
ตอบ 1 รายการ   

COMMENT
fdf
ตอบ ในวันที่ 2008-05-22 09:19:17 | | ตอบ 1 รายการ   


 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 2.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์