สกอ. ร่วม มธ. เสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน (23 เม.ย. 51)
  ข่าวทั้งหมด
ยังไม่ได้ระบุวันที่

      นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยถึงความร่วมมือการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนในเขตความรับผิดชอบของวิทยาลัยชุมชน ว่า จากความแตกต่างของการพัฒนาทางสังคมที่หลากหลายทำให้การพัฒนาทางการศึกษาของประชาชนในชุมชนเกิดความไม่เท่าเทียมกัน และมีผลให้การพัฒนาประเทศไม่สามารถขับเคลื่อนอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น สกอ. จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยชุมชน โดยมีระยะเวลา ๓ ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑- ๒๕๕๓

"ทั้งนี้ สกอ.โดยวิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีการวางแผนกำหนดเป้าหมายหลักสูตร การฝึกอบรม และกลไกการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนดคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามผลและประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกัน" เลขาธิการ กกอ. กล่าว

เลขาธิการ กกอ. กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของทั้ง ๒ หน่วยงาน ว่า สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สกอ. จะพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนา จัดหาสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากรร่วมดำเนินงานในระดับพื้นที่ และประเมินผลงาน ในขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ จะสนับสนุนการเสริมความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ตามที่กำหนดร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนเอกสารสื่อการเรียนรู้ องค์ความรู้ และวิทยากรในการเสริมความรู้ ตลอดจนงบประมาณ

"วิทยาลัยชุมชน มีหลักการที่อยากเห็นคนด้อยโอกาสในสังคมได้รับการเหลียวแลตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนจะเป็นการอุดช่องโหว่ของการพลาดโอกาสต่างๆ ของคนในสังคม แต่วิทยาลัยชุมชนเองมีจุดอ่อนในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิชาการ ที่เป็นครู อาจารย์ ซึ่ง สกอ. มีนโยบายอยากให้สถาบันอุดมศึกษาช่วยเหลือวิทยาลัยชุมชน และในการร่วมมือในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับวิทยาลัยชุมชน" เลขาธิการ กกอ. กล่าว

ด้านศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์มีจุดกำเนิดที่คล้ายคลึงกับวิทยาลัยชุมชนในการให้โอกาสด้านการศึกษาทุกประเภทแก่คนทุกระดับ ซึ่งในการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาขยายขอบเขตในการเข้าถึงประชาชนมากขึ้น และเป็นมิติใหม่ในการให้การบริการทางการศึกษา โดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะช่วยเสริมความรู้ในแง่มุมต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนด้วย

รองศาสตราจารย์กำพล รุจิวิชชญ์ ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม กล่าวถึงโครงการเท่าทันการเกษตรในยุคพืชผลราคาแพง ว่า เป็นโครงการหนึ่งของการเสริมสร้างความรู้ฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในภาพรวมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีการปรับราคาสูงขึ้น โดยประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนในการจัดการกับพืชผลการเกษตร รวมทั้งวางแผนในการใช้จ่ายเงินที่ได้ ทั้งนี้โครงการฯ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวนรวม ๕๐๐ คน เป็นเกษตรกร ผู้นำชุมชน นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ประชาชนในท้องถิ่น ที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป โดยจะจัดใน ๕ จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดแพร่


570 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 

       123  
       xxx  
       UFO  

 

 
ตอบ 1 รายการ   

COMMENT
fdf
ตอบ ในวันที่ 2008-05-22 09:19:17 | | ตอบ 1 รายการ   


 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.41  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์