การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สร้างคนไทยเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ
  ข่าวทั้งหมด
4 สิงหาคม 2553

      

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สร้างคนไทยเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ

          การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักจะขับเคลื่อนมาได้ระยะหนึ่ง โดยมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบรรลุเป้าหมาย แต่ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ตั้งคำถามถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ ความจริงหากติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าทั้ง ๕ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเต็มพลังและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)ในฐานะองค์กร ที่จัดทำแผนและนโยบายทางการศึกษา จะขอนำเสนอสาระสำคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันอย่างถ่องแท้คนไทยมีคุณภาพใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาได้
          การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้กำหนดเป้าหมายไว้ ๔ เรื่องใหญ่เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทย ดังนี้
          เรื่องที่ ๑ คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้กำหนดตัวบ่งชี้และวางเป้าหมายไว้ใน ๖ เรื่อง ดังนี้
          ๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ ระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐
          ๑.๒ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)
          ๑.๓ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
          ๑.๔ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
          ๑.๕สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา :สามัญศึกษาเป็น ๖๐: ๔๐
          ๑.๖ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากล และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
          เรื่องที่ ๒ คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมายใน ๖ เรื่อง คือ ๒.๑ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาร้อยละ ๗๕ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๒.๒ อัตราการรู้หนังสือของประชากร(อายุ ๑๕-๖๐ ปี) เป็นร้อยละ๑๐๐ ๒.๓ ผู้เข้ารับการบริการในแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ๒.๔ คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน โดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ ๖๐ นาที ๒.๕ สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากรอายุ ๑๐ ปีขึ้นไปเป็นร้อยละ ๕๐ ๒.๖ จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย(อายุ ๑๕-๕๙ ปี) เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒ ปี
          เรื่องที่ ๓ คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย ซึ่งได้กำหนดตัวบ่งชี้และวางเป้าหมายในการดำเนินการไว้ ๕ เรื่อง ได้แก่ ๓.๑ ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๓.๒ จำนวนคดีเด็ก และเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี ๓.๓ จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ ปี ที่ตั้งครรภ์ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี ๓.๔ จำนวนเด็กขอรับการบำบัดยาเสพติดลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปีและ ๓.๕ สัดส่วนคนไทยที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
          เรื่องที่ ๔ คนไทยคิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาได้ มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความสามารถในการสื่อสาร โดยได้กำหนดตัวบ่งชี้และวางเป้าหมายสำหรับการดำเนินการไว้ ๓ เรื่องได้แก่ ๔.๑ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ๗๕ ๔.๒ ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้และมีงานทำภายใน ๑ ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น ๔.๓ กำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๕ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐานกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่ความสำเร็จ
          การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง๔เรื่องรัฐบาลจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.)
          มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กขป.)มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน แล้วยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กนป.อีก๓คณะได้แก่ ด้านการจัดทำแผนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกขป.๓คณะ ได้แก่ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้คณะอนุกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย ขณะนี้ทุกคณะดำเนินงานกันอย่างเต็มที่
          นอกจากจะใช้กลไกและหน่วยงานของภาครัฐที่มีอยู่แล้ว รัฐบาลยังได้จัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นสถาบันอิสระ มีลักษณะการทำงานคล้ายกับสสส.คือสถาบันส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพชุมชน(สสค.)เพื่อเป็นแรงหนุนส่งให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้เดินหน้าอย่างคล่องตัวและเกิดความต่อเนื่องปฏิรูปการศึกษาสร้างความเป็นพลเมือง
          กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นในการจัดระบบการศึกษาที่ดี เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดี มีสติ รู้เท่าทัน สร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดกับคนไทยทั้งชาติ ดังนั้น เมื่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองดำเนินงานจนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว รูปธรรมที่จะเกิดขึ้นก็คือคนไทยเป็นคนดีเก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการและมีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่สำคัญใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความสุข มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
          นอกจากนี้ สังคมไทยยังเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการเรียนรู้นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและมีสุขภาวะ ประชาชนอยู่ร่วมกัน
          อย่างสันติสุขเอื้ออาทร และมีโอกาสได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมสร้างคนไทยเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ
          ผลพวงของการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวจะทำให้สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาและเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาเขตพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งความร่วมมือในภูมิภาคและในระดับนานาชาติมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการร่วมมือและแข่งขันของประเทศ และอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุขพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกันได้
          การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองจะไม่มีวันสำเร็จได้ถ้าทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะกระทรวงศึกษาธิการคงไม่สามารถทำงานใหญ่เพียงลำพังได้
          ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในสังคมไทย เพื่อผนึกกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองจนบรรลุเป้าหมาย และเมื่อถึงเวลานั้นคนไทยก็จะยืนอยู่ในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
2328 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์