ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ประจำปี 2554-2555
  ข่าวทั้งหมด
3 สิงหาคม 2553

      

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน ในสังกัดสพฐ.เพือคัดเลือกรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ประจำปี 2554-2555 จำนวน 5 ทุน กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2553

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ของโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสพฐ.
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เคยได้เกรด 0 (ดูจากใบแสดงผลการเรียน)
3.มีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
-ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2537- 1 เมษายน 2539
-สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกิดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2536-1 สิงหาคม 2539
-สาธารณรัฐเอสโตเนีย เกิดระหว่างวัยที่ 30 สิงหาคม 2536-31 กรกฎาคม 2539
-สาธารณรัฐลิทัวเนีย เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2537-31 กรกฎาคม 2539
4.มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในต่างประเทศได้
5.มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ัดี
6.มีความสนใจ ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่สมัครขอรับทุน
7.ไม่เคยได้รับทุนไปต่างประเทศในโคีรงการแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา หรือเรียนที่ต่างประเทศมาก่อน
8.หากเป็นผู้ที่ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคม จะได้รับการพิจารณาก่อนเป้นพิเศษ

กำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
-ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนมีนาคม 2554-มกราคม 2555
-ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 1 ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2554-กรกฎาคม 2555
-ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย จำนวน 1 ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2554-มิถุนายน 2555
-ประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย จำนวน 1 ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2554-กรกฎาคม 2555

การสมัครสอบคัดเลือก ให้นักเรียนดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ใบสมัครได้จาก
http://www.obec.go.th/fdownload/2010720131536.pdf กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย  คิดรูปถ่าย แนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน และหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ส่งไปที่ โทรสาร 0-2281-4940 หรือส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)ไปที่
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สนผ.สพฐ. อาคารสพฐ.ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
199 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์