บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์นิเทศก์
  ข่าวทั้งหมด
25 มิถุนายน 2553

      

บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์นิเทศก์ประจำคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย วรภาคย์ ไมตรีพันธ์

การผลิตครูจะมีหรือไม่มีคุณภาพนั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตครูเป็นสำคัญ แต่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหัวใจของกระบวนการผลิตครู เพราะเป็นกระบวนการภาคปฏิบัติที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพของการผลิตครูให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่ของครูได้เป็นอย่างดี (กรมการฝึกหัดครู, 2529) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทำให้นักศึกษามีโอกาสนำความรู้ต่างๆ ไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียน โดยมีอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พี่เลี้ยง และผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา (นิธิดา อดิภัทรนันท์ และคณะ, 2547) ประสบการณ์วิชาชีพจึงมีอิทธิพลสำคัญต่อนักศึกษาครูมากกว่าประสบการณ์ทั้งหลายที่นักศึกษาได้รับ

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ระบุว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” และในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู “ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี” (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548)

การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Montana State University, 1989) ในการพัฒนาคุณภาพการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บุคคลสำคัญที่จะเป็นผู้นำในการกระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากครูพี่เลี้ยง ก็คืออาจารย์นิเทศก์ (Glickman and Bey, 1990) ดังนั้น บทบาทของสถาบันการผลิตครูในด้านการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์นิเทศก์นับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดนักศึกษา ช่วยสนับสนุน พัฒนา ให้การดูแลและช่วยปรับปรุงการสอน รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นผู้แทนสถาบันการผลิตครู ในการประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับโรงเรียนหรือสถาบันฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกด้วย (จรูญ จัวนาน, 2539)

จากการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของอาจารย์นิเทศก์ (ศิริพร ควรชม, 2532; ปราณี  อมรรัตนศักดิ์, 2539; บูรี แดงสูงเนิน และคณะ, 2545) พบว่า จำนวนอาจารย์นิเทศก์มีไม่เพียงพอกับจำนวนนิสิตนักศึกษาฝึกสอน อาจารย์นิเทศก์ส่วนใหญ่ไม่ได้ร่วมปรึกษากับอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาการฝึกสอนของนิสิตนักศึกษาฝึกสอน และส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหน้าที่ติดต่อกับโรงเรียนเพื่อส่งนิสิตนักศึกษาไปทำการฝึกสอน อาจารย์นิเทศก์มีชั่วโมงสอนมากเกินไปและต้องทำหน้าที่หลายประการนอกจากการนิเทศการฝึกสอนทำให้ไม่มีเวลาไปนิเทศ นอกจากนั้น สถาบันการผลิตครูต้องให้ความสำคัญกับการสรรหาอาจารย์นิเทศก์ ควรจัดยานพาหนะให้เพียงพอและสะดวกแก่การนิเทศ และควรมีการติดตามประเมินผล  การปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศก์

จากการสัมมนาระดับชาติเรื่อง จากประสบการณ์สู่แนวทางใหม่: การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2552 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสภาคณบดีศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ทั่วประเทศ พบว่ามีการกล่าวถึงปัญหาของการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้ 1) ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้อาจารย์นิเทศก์ไม่สามารถไปนิเทศนิสิตนักศึกษาได้ 2) การที่นักศึกษาเข้าร่วมกับโครงการครูสหกิจเพราะต้องการได้รับค่าตอบแทน ซึ่งโรงเรียนในโครงการครูสหกิจส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสถาบันการผลิตครู ทำให้เป็นปัญหาในการไปนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ 3) อาจารย์คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์มีแนวโน้มจะเกษียณเป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศก์

จากปัญหาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สถาบันการผลิตครูหลายแห่งมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาคล้ายคลึงกัน โดยที่ประชุมได้เสนอให้สร้างเครือข่ายกับโรงเรียน ผู้บริหาร รวมถึงศึกษานิเทศก์ เพื่อแก้ปัญหาในการนิเทศ เช่น หากอาจารย์นิเทศก์ไม่สามารถไปนิเทศได้ อาจต้องอาศัยครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ดังนั้นต้องมีการพัฒนาครูพี่เลี้ยงโดยสร้างเป็นเครือข่ายครูพี่เลี้ยง หรือหากครูพี่เลี้ยงหรือบุคลากรในโรงเรียนไม่สามารถทำการนิเทศแทนได้ ก็สามารถขอความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ช่วยเป็นอาจารย์นิเทศก์ ในกรณีที่อาจารย์นิเทศก์ในสถาบันการผลิตครูไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นสถาบันการผลิตครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประสบปัญหาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเช่นกัน ในปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2552 จึงได้คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติและมีความสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในกรณีที่อาจารย์ของคณะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ได้

จากการแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ยังไม่มีการศึกษาวิจัยถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์นิเทศก์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเฉพาะบทบาทของครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์นิเทศก์และปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพของครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์นิเทศก์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านทั้งหมด

แหล่งที่มา : http://www.thaiedresearch.org/


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
1396 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์