บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์นิเทศก์
  ข่าวทั้งหมด
25 มิถุนายน 2553

      

บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์นิเทศก์ประจำคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย วรภาคย์ ไมตรีพันธ์

การผลิตครูจะมีหรือไม่มีคุณภาพนั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตครูเป็นสำคัญ แต่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหัวใจของกระบวนการผลิตครู เพราะเป็นกระบวนการภาคปฏิบัติที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพของการผลิตครูให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่ของครูได้เป็นอย่างดี (กรมการฝึกหัดครู, 2529) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทำให้นักศึกษามีโอกาสนำความรู้ต่างๆ ไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียน โดยมีอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พี่เลี้ยง และผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา (นิธิดา อดิภัทรนันท์ และคณะ, 2547) ประสบการณ์วิชาชีพจึงมีอิทธิพลสำคัญต่อนักศึกษาครูมากกว่าประสบการณ์ทั้งหลายที่นักศึกษาได้รับ

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ระบุว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” และในมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู “ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี” (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548)

การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Montana State University, 1989) ในการพัฒนาคุณภาพการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บุคคลสำคัญที่จะเป็นผู้นำในการกระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากครูพี่เลี้ยง ก็คืออาจารย์นิเทศก์ (Glickman and Bey, 1990) ดังนั้น บทบาทของสถาบันการผลิตครูในด้านการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์นิเทศก์นับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดนักศึกษา ช่วยสนับสนุน พัฒนา ให้การดูแลและช่วยปรับปรุงการสอน รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นผู้แทนสถาบันการผลิตครู ในการประสานงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับโรงเรียนหรือสถาบันฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกด้วย (จรูญ จัวนาน, 2539)

จากการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของอาจารย์นิเทศก์ (ศิริพร ควรชม, 2532; ปราณี  อมรรัตนศักดิ์, 2539; บูรี แดงสูงเนิน และคณะ, 2545) พบว่า จำนวนอาจารย์นิเทศก์มีไม่เพียงพอกับจำนวนนิสิตนักศึกษาฝึกสอน อาจารย์นิเทศก์ส่วนใหญ่ไม่ได้ร่วมปรึกษากับอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาการฝึกสอนของนิสิตนักศึกษาฝึกสอน และส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหน้าที่ติดต่อกับโรงเรียนเพื่อส่งนิสิตนักศึกษาไปทำการฝึกสอน อาจารย์นิเทศก์มีชั่วโมงสอนมากเกินไปและต้องทำหน้าที่หลายประการนอกจากการนิเทศการฝึกสอนทำให้ไม่มีเวลาไปนิเทศ นอกจากนั้น สถาบันการผลิตครูต้องให้ความสำคัญกับการสรรหาอาจารย์นิเทศก์ ควรจัดยานพาหนะให้เพียงพอและสะดวกแก่การนิเทศ และควรมีการติดตามประเมินผล  การปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศก์

จากการสัมมนาระดับชาติเรื่อง จากประสบการณ์สู่แนวทางใหม่: การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2552 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสภาคณบดีศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์ทั่วประเทศ พบว่ามีการกล่าวถึงปัญหาของการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้ 1) ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้อาจารย์นิเทศก์ไม่สามารถไปนิเทศนิสิตนักศึกษาได้ 2) การที่นักศึกษาเข้าร่วมกับโครงการครูสหกิจเพราะต้องการได้รับค่าตอบแทน ซึ่งโรงเรียนในโครงการครูสหกิจส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสถาบันการผลิตครู ทำให้เป็นปัญหาในการไปนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ 3) อาจารย์คณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์มีแนวโน้มจะเกษียณเป็นจำนวนมาก ทำให้ขาดบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศก์

จากปัญหาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สถาบันการผลิตครูหลายแห่งมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาคล้ายคลึงกัน โดยที่ประชุมได้เสนอให้สร้างเครือข่ายกับโรงเรียน ผู้บริหาร รวมถึงศึกษานิเทศก์ เพื่อแก้ปัญหาในการนิเทศ เช่น หากอาจารย์นิเทศก์ไม่สามารถไปนิเทศได้ อาจต้องอาศัยครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ดังนั้นต้องมีการพัฒนาครูพี่เลี้ยงโดยสร้างเป็นเครือข่ายครูพี่เลี้ยง หรือหากครูพี่เลี้ยงหรือบุคลากรในโรงเรียนไม่สามารถทำการนิเทศแทนได้ ก็สามารถขอความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ช่วยเป็นอาจารย์นิเทศก์ ในกรณีที่อาจารย์นิเทศก์ในสถาบันการผลิตครูไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นสถาบันการผลิตครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประสบปัญหาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเช่นกัน ในปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2552 จึงได้คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติและมีความสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในกรณีที่อาจารย์ของคณะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ได้

จากการแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ ยังไม่มีการศึกษาวิจัยถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์นิเทศก์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเฉพาะบทบาทของครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์นิเทศก์และปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพของครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์นิเทศก์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านทั้งหมด

แหล่งที่มา : http://www.thaiedresearch.org/


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
336 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์