ปลูกป่าชายเลน
  ข่าวทั้งหมด
22 มิถุนายน 2553

      

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง
และฐานทัพเรือ กทม. จัดกิจกรรม
“กฟน.รวมพลังคนพันธุ์อา...ปลูกป่าชายเลน ปีที่3”

       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดกิจกรรม “กฟน.รวมพลังคนพันธุ์อา...ปลูกป่าชายเลน ปีที่3” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า  ชายเลนให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์ และปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

       นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า กิจกรรม “กฟน. รวมพลังคนพันธุ์อา...ปลูกป่าชายเลน ปีที่3” เป็นกิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัด 10 แห่ง แห่งละ 200 คน รวม 2,000 คน เข้าร่วมปลูกป่าชายเลน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยสารพัดช่างพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และวิทยาลัยพณิชยการบางนา ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 5 กรกฏาคม 2553 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้เกิดความรู้สึกรัก และหวงแหนป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

       ด้านนายรณชิต รัตนารามิก รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเยาวชน นักเรียนนักศึกษาแล้ว การไฟฟ้านครหลวงได้สนับสนุนการบำรุงรักษาป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 พร้อมกับมีการจัดทำแนวกันคลื่น ด้วยการนำเสาไฟฟ้าที่ชำรุดของการไฟฟ้านครหลวง สวมยางรถยนต์เก่า เพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นเซาะพื้นที่ชายฝั่ง และช่วยอนุบาลกล้าไม้ที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโต ทั้งนี้ได้ให้คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการวิจัยประสิทธิภาพการดักตะกอนและการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันมีอัตราการตกตะกอนของดินบริเวณหลังแนวกันคลื่นเพิ่มขึ้นประมาณ 72 เซนติเมตร พื้นที่ชั้นในที่ติดกับแนวพื้นดินมีความแข็งแกร่งขึ้น เพราะมีการยึดเกาะของตะกอนดินเหนียวแน่นมากขึ้น อีกทั้งยังมีการกลับคืนมาของสัตว์น้ำนานาพันธุ์ และนกนานาชนิดที่เคยมีในบริเวณดังกล่าว ทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามีความอุดมสมบูรณ์

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
22 มิถุนายน 2553


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
275 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์