กิจกรรมรับน้อง
  ข่าวทั้งหมด
22 มิถุนายน 2553

      

สกอ.ประสาน มหาวิทยาลัย เน้นสร้างความสามัคคีใน ‘กิจกรรมรับน้อง’

นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและสัมมนาความร่วมมือการจัดกิจกรรมรับน้องสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ โครงการรับน้องปลอดเหล้า ปี ๒๕๕๓  ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้เปิดเผยว่า ในปีนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประสานสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้ออกระเบียบ มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรับน้อง โดยขอให้มุ่งเน้นการสร้างความปรองดองในสังคม การจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องเป็นไปในแนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อรับข้อมูลกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือมีการกระทำรุนแรงนำไปสู่การกระทบกระทั่ง ให้เป็นดุลพินิจของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผู้จัดกิจกรรม และให้ระงับการจัดกิจกรรมนั้นๆ ทันที 

ในการนี้ ผู้แทนนักศึกษา ๑๑ สถาบัน  คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมกันมอบปฏิญญาความร่วมมือการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรับน้องปลอดเหล้าปีการศึกษา ๒๕๕๓  

ปฏิญญาความร่วมมือการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

๑. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้นโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของสถาบันการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด

๒. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ โดยการดำเนินงานขององค์การ สโมสร นิสิตนักศึกษา จะจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยดำรงไว้ซึ่งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๓. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ จะมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองโดยจะเคารพซึ่งสิทธิและเสรีภาพของความเป็นมนุษย์

๔. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ จะมุ่งเน้นการดำเนินงานกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน และสังคม ซึ่งจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

๕. สถาบันอุดมศึกษาฯ จะร่วมกันก่อตั้งเครือข่ายผู้นำนิสิต นักศึกษา สถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการพัฒนานโยบายการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย


แหล่งที่มา : ประชาสัมพัธ์ สกอ.

Chuleekorn Kittikong
Public Relations Officer
Public Relations Department
Bureau of General Administration
Office of the Higher Education Commission
Tel. 0 2610 5259
Fax. 0 2354 5603


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
1029 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์