กิจกรรมรับน้อง
  ข่าวทั้งหมด
22 มิถุนายน 2553

      

สกอ.ประสาน มหาวิทยาลัย เน้นสร้างความสามัคคีใน ‘กิจกรรมรับน้อง’

นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและสัมมนาความร่วมมือการจัดกิจกรรมรับน้องสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ โครงการรับน้องปลอดเหล้า ปี ๒๕๕๓  ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้เปิดเผยว่า ในปีนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประสานสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้ออกระเบียบ มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรับน้อง โดยขอให้มุ่งเน้นการสร้างความปรองดองในสังคม การจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องเป็นไปในแนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อรับข้อมูลกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือมีการกระทำรุนแรงนำไปสู่การกระทบกระทั่ง ให้เป็นดุลพินิจของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผู้จัดกิจกรรม และให้ระงับการจัดกิจกรรมนั้นๆ ทันที 

ในการนี้ ผู้แทนนักศึกษา ๑๑ สถาบัน  คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมกันมอบปฏิญญาความร่วมมือการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรับน้องปลอดเหล้าปีการศึกษา ๒๕๕๓  

ปฏิญญาความร่วมมือการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

๑. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้นโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของสถาบันการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด

๒. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ โดยการดำเนินงานขององค์การ สโมสร นิสิตนักศึกษา จะจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยดำรงไว้ซึ่งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๓. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ จะมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองโดยจะเคารพซึ่งสิทธิและเสรีภาพของความเป็นมนุษย์

๔. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ จะมุ่งเน้นการดำเนินงานกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน และสังคม ซึ่งจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

๕. สถาบันอุดมศึกษาฯ จะร่วมกันก่อตั้งเครือข่ายผู้นำนิสิต นักศึกษา สถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการพัฒนานโยบายการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย


แหล่งที่มา : ประชาสัมพัธ์ สกอ.

Chuleekorn Kittikong
Public Relations Officer
Public Relations Department
Bureau of General Administration
Office of the Higher Education Commission
Tel. 0 2610 5259
Fax. 0 2354 5603


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
181 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์