ทุนรัฐบาลตุรกีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2010/2011
  ข่าวทั้งหมด
21 มิถุนายน 2553

      

กรมการศาสนา ประเทศตุรกีประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2010/2011 ให้แก่เยาวชนไทยมุสลิมชาย จำนวน 5 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ในโรงเรียน Kayseri Mustafa Germirli Imam Hatip  และโรงเรียน Anadolu Imam Hatip  กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้รับทุนดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้ที่สมัครรับทุน
     1.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เกิน 2 ปี
     1.2 มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.00   ขึ้นไป) ภาษาอังกฤษดี
     1.3 อายุไม่เกิน 18 ปี นับถึงวันที่สมัคร
     1.4 ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพและไม่มีโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคเอดส์ และโรคตับอักเสบซี
     1.5 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

2. เอกสารการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th พร้อมหลักฐานทางการศึกษา (ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา ม.ต้น ใบแสดงผลการเรียน และในรับรองจากสถานศึกษาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ) สูจิบัตร และรายงานผลการตรวจสุขภาพที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ รูปภาพขนาดติดพาสปอร์ต 10 รูป

3. การส่งใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2553

4. กำหนดการสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ทั้งนี้  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องจัดทำเอกสารการสมัครรับทุนอย่างสมบูรณ์ เพื่อส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณผาณิต  ทิพย์สุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 02628 5646-7 ต่อ 115

+ Application Form

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
224 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์