ก.ค.ศ. : ตัวบ่งชี้การประเมินวิทยฐานะด้านที่ 2
  ข่าวทั้งหมด
14 มิถุนายน 2553

      

คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: ตัวบ่งชี้การประเมินวิทยฐานะด้านที่ 2

          วิวัฒน์ แหวนหล่อ
          ผชช.เฉพาะด้านระบบบริหารงานบุคคล

          ในสัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่  1  ซึ่งเป็นการประเมินด้วยวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่มีการกำหนดรายการประเมิน
          ไว้ 5 ตอน ตอนละ 5 ตัวบ่งชี้รวม 100 คะแนน ซึ่งจะใช้ประเมินกับทุกตำแหน่งและทุกวิทยาฐานะ เนื่องจากเป็นการประเมินคุณสมบัติของบุคคลทั่วๆ ไป
          ในสัปดาห์นี้  จะนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ซึ่งในการประเมินจะต้องแยกการประเมินออกตามสายงานเนื่องจากแต่ละสายงานมีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถมีคะแนนเต็ม100 คะแนน  ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
          ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถฯ (60 คะแนน)
          สายงานการสอนพิจารณาจากการเป็นผู้มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนได้แก่ ความสามารถด้านการวิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม แฟ้มสะสม ผลงานคัดสรร
          สายงานบริหารสถานศึกษา พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
          ได้แก่ การวางแผน การพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหารการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป และการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
          สายงานบริหารการศึกษาพิจารณาจากการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและการจัดการ ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานประมาณการเงินและทรัพย์สิน
          สายงานนิเทศการศึกษาพิจารณาจากการเป็นผู้มีความสามารถด้านการนิเทศการศึกษาได้แก่ การนิเทศการศึกษา ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจัดทำ การใช้และการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยทางการศึกษา และการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา
          ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ(40 คะแนน)
          พิจารณาจากการเข้าร่วมประชุมการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาเพิ่มเติมหรือด้วยวิธีอื่นๆ การประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ การนำความรู้และทักษะไปใช้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ การเผยแพร่องค์ความรู้ภายในและภายนอกหน่วยงานการได้รับรางวัล

          --มติชน ฉบับวันที่ 14 มิ.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1064 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์