ก.ค.ศ. : ตัวบ่งชี้การประเมินวิทยฐานะด้านที่ 2
  ข่าวทั้งหมด
14 มิถุนายน 2553

      

คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: ตัวบ่งชี้การประเมินวิทยฐานะด้านที่ 2

          วิวัฒน์ แหวนหล่อ
          ผชช.เฉพาะด้านระบบบริหารงานบุคคล

          ในสัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่  1  ซึ่งเป็นการประเมินด้วยวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่มีการกำหนดรายการประเมิน
          ไว้ 5 ตอน ตอนละ 5 ตัวบ่งชี้รวม 100 คะแนน ซึ่งจะใช้ประเมินกับทุกตำแหน่งและทุกวิทยาฐานะ เนื่องจากเป็นการประเมินคุณสมบัติของบุคคลทั่วๆ ไป
          ในสัปดาห์นี้  จะนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ซึ่งในการประเมินจะต้องแยกการประเมินออกตามสายงานเนื่องจากแต่ละสายงานมีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถมีคะแนนเต็ม100 คะแนน  ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
          ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถฯ (60 คะแนน)
          สายงานการสอนพิจารณาจากการเป็นผู้มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนได้แก่ ความสามารถด้านการวิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม แฟ้มสะสม ผลงานคัดสรร
          สายงานบริหารสถานศึกษา พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
          ได้แก่ การวางแผน การพัฒนาการศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหารการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป และการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
          สายงานบริหารการศึกษาพิจารณาจากการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและการจัดการ ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การพัฒนาด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานประมาณการเงินและทรัพย์สิน
          สายงานนิเทศการศึกษาพิจารณาจากการเป็นผู้มีความสามารถด้านการนิเทศการศึกษาได้แก่ การนิเทศการศึกษา ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจัดทำ การใช้และการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยทางการศึกษา และการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา
          ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ(40 คะแนน)
          พิจารณาจากการเข้าร่วมประชุมการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาเพิ่มเติมหรือด้วยวิธีอื่นๆ การประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ การนำความรู้และทักษะไปใช้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ การเผยแพร่องค์ความรู้ภายในและภายนอกหน่วยงานการได้รับรางวัล

          --มติชน ฉบับวันที่ 14 มิ.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
93 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.66  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์