ปฏิรูปศึกษารอบ 2 ชูสร้างความปรองดอง
  ข่าวทั้งหมด
11 มิถุนายน 2553

      

ปฏิรูปศึกษารอบ 2 ชูสร้างความปรองดอง

          กำหนดยุทธศาสตร์ปั้น"พลเมืองดี" ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
          นายชินวรณ์ บุณยเกรียติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยว่า คณะกรรมการขับเคลื่นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (กขป.) ได้พิจารณากรอบแนวทางยุทธศาสตร์และกลไกขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 หรือโรดแม็ป โดยยึดกรอบแนวทาง 4 ใหม่ คือ การพัฒนาคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษายุคใหม่และแหล่งเรียนรู้ใหม่ และการบริหารจัดการแบบใหม่ ตามที่คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (กนป.) กำหนดเป้าหมายว่า คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล คนไทยใฝ่รู้ใฝ่ดี คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดย กขป.มอบให้แต่ละหน่วยงานทำภารกิจให้ชัดเจน และทำงานในลักษณะบูรณาการทุกหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวง อาทิ สถาบันส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) กระทรวงมหาดไทย(มท.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น จากนั้นจะนำเสนอต่อ กนป.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป
          รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ที่ประชุม กขป. ยังพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 3 ยุทธศาสตร์สำคัญคือ 1.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้เป็นสถาบันการศึกษาทุกระดับเสริมทักษะ สร้างความตระหนักและความสำนึกของความเป็นพลเมืองเพื่อเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง 2.ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายและช่องทางเพื่อการขับเคลื่อนและขยายผลอย่างยั่งยืน และ 3.ยุทธศาสตร์สร้างความตระหนักและสร้างทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง โดยตนเน้นย้ำให้ กขป.สร้างเป้าหมายหลักที่จะเริ่มต้นสร้างความเป็นพลเมือง 3 ด้านได้แก่ ด้านเข้าสู่กระบวนการปองดรองของคนในชาติ ด้านความเป็นพลเมืองดี และด้านการต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งตนได้มอบหมายว่ากิจกรรมทั้ง 3 ด้านต้องมุ่งกลุ่มเป้าหมาย 3 ระดับได้แก่ นักเรียนนักศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาและประชาชน โดยในปีการศึกษา 2553 จะอบรมแกนนำนักเกรียนเรื่องประชาธิปไตย กิจกรรมที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างความเป็นพลเมือง การอบรมเรื่องจิตอาสา โดยขอให้ทุกองค์กรหลักของ ศธ. ดำเนินการในเดือน กรกฎาคม-กันยายนนี้

          --ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 มิ.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
525 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์