ปฏิรูปศึกษารอบ 2 ชูสร้างความปรองดอง
  ข่าวทั้งหมด
11 มิถุนายน 2553

      

ปฏิรูปศึกษารอบ 2 ชูสร้างความปรองดอง

          กำหนดยุทธศาสตร์ปั้น"พลเมืองดี" ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
          นายชินวรณ์ บุณยเกรียติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยว่า คณะกรรมการขับเคลื่นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (กขป.) ได้พิจารณากรอบแนวทางยุทธศาสตร์และกลไกขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 หรือโรดแม็ป โดยยึดกรอบแนวทาง 4 ใหม่ คือ การพัฒนาคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษายุคใหม่และแหล่งเรียนรู้ใหม่ และการบริหารจัดการแบบใหม่ ตามที่คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (กนป.) กำหนดเป้าหมายว่า คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล คนไทยใฝ่รู้ใฝ่ดี คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดย กขป.มอบให้แต่ละหน่วยงานทำภารกิจให้ชัดเจน และทำงานในลักษณะบูรณาการทุกหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวง อาทิ สถาบันส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) กระทรวงมหาดไทย(มท.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น จากนั้นจะนำเสนอต่อ กนป.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป
          รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ที่ประชุม กขป. ยังพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 3 ยุทธศาสตร์สำคัญคือ 1.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้เป็นสถาบันการศึกษาทุกระดับเสริมทักษะ สร้างความตระหนักและความสำนึกของความเป็นพลเมืองเพื่อเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง 2.ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายและช่องทางเพื่อการขับเคลื่อนและขยายผลอย่างยั่งยืน และ 3.ยุทธศาสตร์สร้างความตระหนักและสร้างทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง โดยตนเน้นย้ำให้ กขป.สร้างเป้าหมายหลักที่จะเริ่มต้นสร้างความเป็นพลเมือง 3 ด้านได้แก่ ด้านเข้าสู่กระบวนการปองดรองของคนในชาติ ด้านความเป็นพลเมืองดี และด้านการต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งตนได้มอบหมายว่ากิจกรรมทั้ง 3 ด้านต้องมุ่งกลุ่มเป้าหมาย 3 ระดับได้แก่ นักเรียนนักศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาและประชาชน โดยในปีการศึกษา 2553 จะอบรมแกนนำนักเกรียนเรื่องประชาธิปไตย กิจกรรมที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างความเป็นพลเมือง การอบรมเรื่องจิตอาสา โดยขอให้ทุกองค์กรหลักของ ศธ. ดำเนินการในเดือน กรกฎาคม-กันยายนนี้

          --ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 มิ.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
90 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์