2.โครงการขยายผลระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์
  ข่าวทั้งหมด
11 พฤษภาคม 2553

      

โครงการขยายผลระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์

 

ชื่อโครงการ

โครงการขยายผลระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์

สาขา

สาขาการศึกษา

กระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แผนงาน

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย

วงเงินที่อนุมัติ (บาท)

30,000,000.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก 1ชั้น 3,5-7ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.10300 โทร. 022802832

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อจัดทำและพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ (กพ.7)อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน2.เพื่อจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้สนับสนุนงาน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา3.เพื่อสร้างเครือข่าย กลไก ระบบการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการ สำนักงานเขตพทื้นที่การศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ปี)

จากเดือน 10 ปี 2552 ถึงเดือน 09 ปี 2554

ปีที่เริ่มต้นโครงการ

พ.ศ. 2552

ปีที่สิ้นสุดโครงการ

พ.ศ. 2554

สถานที่ดำเนินโครงการ (จังหวัด)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ สำนักงาน ก.ค.ศ. มีมิติของข้อมูลระดับมหภาคที่สมบูรณ์จึงมีความจำเป็นต้องขยายผลระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 โดยในปี 2553 จะขยายผลจำนวน 185 เขตพื้นที่การศึกษา

เป้าหมายโครงการ

    ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
   
จำนวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครู

หน่วย ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55
เขต - 22.00 163.00 -


   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
   
(อยู่ในระหว่างการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานเจ้าของโครงการ)

 

 

 

 

 

 

 

            โครงการ ที่มีลำดับความสำคัญสูง โดยมีแผนการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
2186 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์