2.โครงการขยายผลระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์
  ข่าวทั้งหมด
11 พฤษภาคม 2553

      

โครงการขยายผลระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์

 

ชื่อโครงการ

โครงการขยายผลระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์

สาขา

สาขาการศึกษา

กระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แผนงาน

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย

วงเงินที่อนุมัติ (บาท)

30,000,000.00 บาท

ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก 1ชั้น 3,5-7ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.10300 โทร. 022802832

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อจัดทำและพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ (กพ.7)อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน2.เพื่อจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้สนับสนุนงาน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา3.เพื่อสร้างเครือข่าย กลไก ระบบการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนราชการ สำนักงานเขตพทื้นที่การศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ปี)

จากเดือน 10 ปี 2552 ถึงเดือน 09 ปี 2554

ปีที่เริ่มต้นโครงการ

พ.ศ. 2552

ปีที่สิ้นสุดโครงการ

พ.ศ. 2554

สถานที่ดำเนินโครงการ (จังหวัด)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ สำนักงาน ก.ค.ศ. มีมิติของข้อมูลระดับมหภาคที่สมบูรณ์จึงมีความจำเป็นต้องขยายผลระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 โดยในปี 2553 จะขยายผลจำนวน 185 เขตพื้นที่การศึกษา

เป้าหมายโครงการ

    ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
   
จำนวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครู

หน่วย ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55
เขต - 22.00 163.00 -


   ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
   
(อยู่ในระหว่างการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานเจ้าของโครงการ)

 

 

 

 

 

 

 

            โครงการ ที่มีลำดับความสำคัญสูง โดยมีแผนการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.64  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์