ยูเนสโกร่วมกับยูเอ็นขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ประจำปี 2553
  ข่าวทั้งหมด
4 พฤษภาคม 2553

      
       สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok) ร่วมกับ United Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI) East Asia and the Pacific (EAP) และ Regional Office for South Asia (ROSA) ขอเชิญหน่วยงาน/องค์กร/ผู้สนใจอื่นๆ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ประจำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2  (2nd Photo Contest 2010) หัวข้อ “Promoting Gender Equality in Education – five years to go until 2015: What have we accomplished?” โดยเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นทุกปีเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศหญิง-ชายในทางการศึกษา

เกณฑ์/ข้อบังคับในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ลักษณะภาพถ่าย
1.  ต้องแสดงถึงความเสมอภาคของหญิง-ชาย ในพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศของตนเอง  เช่น
1.1  แสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคทางเพศทุกระดับอายุของการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน     ในกิจกรรมทางการศึกษาและนันทนาการที่หลากหลาย เช่น การซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ การอบรมเรื่องสื่อสารสนเทศ การซ่อมแซมยานพาะนะ การทำความสะอาดห้องเรียน การดูแลน้องๆ การทำงานบ้าน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เป็นต้น
1.2  แสดงให้เห็นถึงความเสมอภาคของสตรี-บุรษ ในการร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ด้านการเรียน กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบภายในครัวเรือน
2.  แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากบทบาทเดิมๆ ของเด็กหญิง-ชาย สตรีและบุรุษ เช่น
2.1  เด็กหญิงกำลังพูดหน้าชั้นเรียนและเขียนกระดานดำ ในขณะที่เด็กชายนั่งฟัง
2.2  เด็กหญิงเล่นฟุตบอลหรือกีฬาอื่นๆ ที่ปกติมักจะเป็นกิจกรรมของเด็กชาย
2.3  ผู้หญิงและผู้ชายช่วยกันทำงานบ้าน ดูแลเด็กๆ หรือมีส่วนร่วมในการเรียนและกิจกรรมของชุมชนที่แสดงถึงบทบาทที่เท่าเทียมกัน
2.4  ผู้หญิงในบทบาทของการเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้เท่าๆ กับผู้ชาย

คุณลักษณะภาพถ่า
1. ต้องล้างอัดมาเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นภาพสีหรือขาว-ดำก็ได้ และต้องส่งภาพพร้อมกับฟิล์มเนกาตีฟหรือสไลด์ พร้อมด้วยภาพถ่ายจริงลงบนกระดาษ A4 (21 ซม. × 29.7 ซม.)
2. ภาพดิจิตอล ต้องส่งเป็นไฟล์ TIFF, EPS หรือ JPEG โดยมีค่าความละเอียดของภาพ (resolution) อย่างน้อย 300 dpi ส่งในรูปแบบของ CD ROM พร้อมด้วยภาพถ่ายจริง
ลงบนกระดาษ A4 (21 ซม. × 29.7 ซม.)

อื่นๆ
1.  ภาพถ่ายแต่ละภาพต้องระบุชื่อผู้ถ่าย ปีที่ถ่าย สถานที่ที่ถ่ายภาพ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพถ่ายนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการให้คำบรรยายใต้ภาพ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถ่ายภาพ ได้แก่ ชื่อ อายุ เพศ และอาชีพ โดยระบุรายละเอียดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.  ต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศของผู้ส่งเข้าประกวด
3.  เป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา
4.  ภาพถ่ายนั้นต้องไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใดมาก่อน
5.  ผู้ถ่ายภาพนั้นต้องมีสิทธิ์ขาดในภาพถ่ายที่ส่งประกวด
6.  ลิขสิทธิ์ของภาพต้องเป็นของผู้ถ่าย
7.  ภาพที่องค์การยูเนสโกนำไปใช้จะระบุชื่อเจ้าของภาพและประเทศไว้ด้วย
8.  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องยินยอมให้องค์การยูเนสโกนำภาพไปใช้ในสิ่งพิมพ์ เอกสาร และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์การยูเนสโก
9.  นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่องค์กรการศึกษาสามารถส่งภาพ     เข้าประกวดได้
10.  ไม่จำกัดจำนวนภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด

รางวั
1.  ผู้ชนะการประกวดจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การยูเนสโก
2.  ภาพถ่ายที่ชนะการประกวดจำนวน 13 ภาพ จะได้รับการตีพิมพ์ลงในปฏิทินของยูเนสโกและ UNGEI (EAP and SA) ประจำปี 2554 และเผยแพร่ไปยังภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และอื่นๆ รวมทั้งได้รับการเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ gender.bgk@unesco.org อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือศึกษาข้อมูลผ่านทาง www.unesco.org/bangkok  ทั้งนี้ กรุณาส่งภาพถ่ายเข้าประกวดโดยตรงไปยัง สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้:

UNESCO Bangkok
APPEAL Unit
Mom Luang Pin Malakul Centenary Building
920 Sukhumvit Road, Prakanong, Klongtoey
Bangkok  10110
THAILAND
หมายเหตุ กรุณาระบุที่มุมซองจดหมาย : (2nd Photo Contest 2010)

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
215 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์