ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ รับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2553
  ข่าวทั้งหมด
22 เมษายน 2553

      


ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  รับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2553
สมัคร
1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(หลักสูตรนานาชาติ)
วันรับสมัคร   
1.  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่
วันที่ วันที่ 7 เมษายน  2553  ถึงวันที่ 10พฤษภาคม 2553  (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานบริการวิชาการ ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ  โทรศัพท์ 055-968575  โทรสาร 055-968558

2.  Download
ใบสมัครที่นี้ ระหว่างวันที่ 7 เมษายน  2553  ถึงวันที่ 10พฤษภาคม 25523  และนำหลักฐานประกอบการสมัครฉบับจริงมาแสดงในวันทดสอบภาษาอังกฤษ พร้อมชำระเงิน ค่าสมัครและค่าทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ 7 เมษายน  2553  ถึงวันที่ 10พฤษภาคม 2553 หรือ

3.  สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่  7 เมษายน  2553  ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  
ส่งที่ งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 พร้อม ชำระเงินค่าสมัครโดยตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
สั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่สมัครเข้าศึกษา  
งานบริการวิชาการ ชัั้น2 วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โทรศัพท์   0-5596-8558 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5596-8558 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.1  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากต่างประเทศ หรือนักเรียน
โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ หรือ
1.2  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติ หรือ
1.3  นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2552

2.  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี

3.  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.  มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย รับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษา เล่าเรียน และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

5.  ไม่เป็นผู้ที่จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจ โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง

6.  ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิด
อันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
หลักฐานประกอบการสมัคร
1.  ใบสมัครตามแบบของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยติดต่อขอรับใบสมัคร
ที่งานวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ หรือโหลดจาก เมนูทางด้านซ้าย

2.  ใบประกาศนียบัตร หรือ ใบระเบียนการศึกษา (รบ.) Transcript ทั้งฉบับจริง และสำเนาที่ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
อัตราค่าสมัคร 
        
1.  ค่าสมัครเข้าศึกษา             800
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร


 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
214 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf ประกาศรับสมัคร.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์