ทุนรัฐบาลตุรกี ระดับ ป.ตรีประจำปีการศึกษา 2010/2011
  ข่าวทั้งหมด
7 เมษายน 2553

      

ทุนรัฐบาลตุรกี ระดับ ป.ตรีประจำปีการศึกษา 2010/2011


รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2010/2011 ให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 4 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศตุรกี สำหรับทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ต้องศึกษาเป็นภาษาตุรกี โดยรัฐบาลตุรกีรับผิดชอบค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 195 เตอร์กิสไลลา ยกเว้นค่าอาหารและค่าเดินทาง ซึ่งผู้รับทุนรับผิดชอบเอง ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้รับทุนดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้


คุณสมบัติผู้ที่สมัครรับทุน

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้วไม่เกิน 2 ปี

มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป) ภาษาอังกฤษดี อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่สมัคร ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพและไม่มีโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคเอดส์และโรคตับอักเสบซี มีความรู้ภาษาตุรกี


เอกสารการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์http://digm.meb.gov.tr พร้อมหลักฐานทางการศึกษา (ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา ม.ปลายและใบแสดงผลการเรียน) และรายงานผลการตรวจสุขภาพที่แปลเป็นภาษาตุรกีหรือภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส 


การส่งใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 20 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องจัดทำเอกสารการสมัครรับทุนอย่างสมบูรณ์ เพื่อส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณผาณิต ทิพย์สุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646-7 ต่อ 115


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
204 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์