วันรักการอ่าน
  ข่าวทั้งหมด
2 เมษายน 2553

      

ภาพข่าว http://www.moe.go.th/websm/2010/apr/102.html

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ๒๕๕๓  ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รมว.ศธ.กล่าวว่า รัฐบาลมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการส่งเสริมการอ่าน และให้ความสำคัญกับการอ่านในฐานะวาระแห่งชาติ ซึ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยจะต้องให้ความสำคัญด้วย เพราะการอ่านเป็นวิธีการพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ ไม่ว่าจะอ่านจากหนังสือ หรือสื่อต่างๆ ที่มีอยู่  แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าพวกเราจะให้ความสำคัญต่อการอ่านอย่างไรก็ตาม ก็ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ ๓ ประการ ดังนี้

·  ประชาชนชาวไทยต้องมีทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึกของการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพึงพอใจ มีนิสัยที่จะค้นคว้าความรู้ โดยให้การอ่านเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ ไม่ใช่เพียงแต่การรับข่าวสารข้อมูล ด้วยการฟัง พูด และด่วนสรุปแต่ส่วนเดียว หากต้องให้การอ่านเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแสวงหาข้อมูล และความรู้ นอกจากนั้น ยังจำเป็นจะต้องส่งเสริมความรู้หนังสือให้เข้มแข็งมากขึ้น เช่นเดียวกับการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการอ่านที่สูงขึ้น

·  มีหนังสือที่ดี มีคุณค่า มีประโยชน์ จำนวนมากพอสำหรับประชาชน กลไกการตลาดต้องเอื้อต่อการที่ประชาชนจะหาซื้อหนังสือดี มีคุณภาพ ได้อย่างสะดวก ในราคาที่สมเหตุสมผล ในขณะเดียวกัน ต้องมีระบบกระจายหนังสือไปสู่ประชาชนทุกครัวเรือน  การมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้หนังสือดี มีคุณภาพ เข้าถึงประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

·  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ที่ต้องถือว่าการอ่านเป็นภาระรับผิดชอบร่วมกัน ต้องจัดโอกาสและจัดสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการอ่านด้วย

รมว.ศธ.กล่าวถึงกรณีเด็กไทยส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออกว่า เป็นประเด็นที่ ศธ.ต้องมุ่งเน้นการรักการอ่าน โดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้ใช้การอ่านเป็นกิจกรรมหลัก  ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ของ ศธ.จะเน้นการเรียนกลุ่มสาระหลัก ๗๐% ส่วนที่เหลือจะเน้นสร้างนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ให้กับสังคม เพื่อเป็นต้นแบบให้นักเรียนสนใจการอ่านมากขึ้น

ขณะนี้ ศธ.จะเร่งดำเนินการ โดยในส่วนของ สพฐ.มีกิจกรรมรักการอ่าน กศน.ก็มีห้องสมุดดี ซึ่ง ศธ.จะสร้างตอบให้ได้ว่า เมื่อได้อ่านแล้ว ผู้อ่านได้ประโยชน์อย่างไร และนอกจาก ศธ.จะดำเนินการรักการอ่านใน ๕ องค์กรหลักแล้ว ยังได้มีการขับเคลื่อนให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชน ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ คือ การสร้างเครือข่ายรักการอ่าน มีอาสาสมัครรักการอ่านในทุกตำบล

โดยในเดือนพฤษภาคมจะเปิดตัวโครงการนำร่องใน ๕ จังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน อาสาสมัครทำหน้าที่หมุนเวียนหนังสือ ซึ่ง กศน.จะเป็นเจ้าภาพหลัก เพราะมีแหล่งเรียนรู้ราคาถูกและศูนย์เรียนรู้เพื่อแบ่งปัน ทั้งในเรื่องของการอ่านและการเรียนรู้อื่นๆ ด้วย  โดยคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน ได้กำหนดแผนดำเนินการ ๕ แผนหลัก ซึ่งขณะนี้ต้องดำเนินการแผนที่ ๑ การวิจัยและส่งเสริมการรักการอ่าน เพื่อให้ได้หนังสือดีที่เหมาะสมกับการอ่านแต่ละวัย.

นวรัตน์ รามสูต
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
224 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์