คุรุสภากำหนดมาตรฐานความรู้ การขอเทียบโอนความรู้ของผู้บริหาร
  ข่าวทั้งหมด
1 เมษายน 2553

      

คุรุสภากำหนดมาตรฐานความรู้ การขอเทียบโอนความรู้ของผู้บริหาร

          www.ksp.or.th Call center โทร.0-2304-9899

          ตามที่คุรุสภาเปิดโอกาสผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาที่มีความรู้หรือมีคุณวุฒิไม่ตรงตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 สามารถเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาได้โดยการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษานั้น คุรุสภาได้กำหนดมาตรฐานความรู้ที่ใช้ในการเทียบโอนไว้ดังนี้
          ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีมาตรฐานความรู้ตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 คือ มีความรู้เรื่อง หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษาการบริหารด้านวิชาการ การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชนและคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
          ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ต้องมีมาตรฐานความรู้ตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 คือมีความรู้เรื่อง หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษา การบริหารจัดการการศึกษา การบริหารทรัพยากร การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยทางการศึกษา และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
          สำหรับเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาที่ผู้ประกอบการเทียบโอนได้จากการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีลักาณะที่กำหนดไว้ 3 ประการคือ เป็นรายวิชาในหลักสูตรไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)รับทราบหรือให้ความเห็นชอบ หรือเทียบคุณวุฒิให้ หรือสำนักงาน ก.พ.ให้การรับรองวุฒิ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสาระความรู้ในมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู และเป็นรายวิชาที่ผู้ขอเทียบโอนสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
          ส่วนเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ที่ผู้ขอรับการเทียบโอนได้จากการฝึกอบรม ต้องเป็นการฝึกอบรมจากสถานบันที่คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรอบรม และสาระความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548
          ในการขอรับเทียบโอนความรู้ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเทียบโอนมาตรฐานละ 300 บาท จึงจะถือว่าการเทียบโอนเสร็จสมบูรณ์ โดยคุรุสภาจะมอบวุฒิบัตรให้เป็นหลักฐานการรับรองความรู้ตามมาตรฐานที่ผ่านการรับรอง ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการเทียบโอนไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอน ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ โทร.0 2282 4862, 0 2280 4334-8 ต่อ 553
          109 ปี วารสารวิทยาจารย์ ปรับโฉมใหม่ สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้ รายปี 12 เล่ม เพียง 500 บาท ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัด สำนักงาน สกสค.จังหวัด ทั่วประเทศ

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 1 เม.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
762 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
form moe2015
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
เว็บไซต์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
วิทยุศึกษา
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
moe
moe
12
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์