คุรุสภากำหนดมาตรฐานความรู้ การขอเทียบโอนความรู้ของผู้บริหาร
  ข่าวทั้งหมด
1 เมษายน 2553

      

คุรุสภากำหนดมาตรฐานความรู้ การขอเทียบโอนความรู้ของผู้บริหาร

          www.ksp.or.th Call center โทร.0-2304-9899

          ตามที่คุรุสภาเปิดโอกาสผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู่วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาที่มีความรู้หรือมีคุณวุฒิไม่ตรงตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 สามารถเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาได้โดยการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษานั้น คุรุสภาได้กำหนดมาตรฐานความรู้ที่ใช้ในการเทียบโอนไว้ดังนี้
          ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีมาตรฐานความรู้ตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 คือ มีความรู้เรื่อง หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษาการบริหารด้านวิชาการ การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนักเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชนและคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
          ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ต้องมีมาตรฐานความรู้ตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 คือมีความรู้เรื่อง หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษา การบริหารจัดการการศึกษา การบริหารทรัพยากร การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยทางการศึกษา และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
          สำหรับเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาที่ผู้ประกอบการเทียบโอนได้จากการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีลักาณะที่กำหนดไว้ 3 ประการคือ เป็นรายวิชาในหลักสูตรไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)รับทราบหรือให้ความเห็นชอบ หรือเทียบคุณวุฒิให้ หรือสำนักงาน ก.พ.ให้การรับรองวุฒิ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระเทียบเคียงกันได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสาระความรู้ในมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู และเป็นรายวิชาที่ผู้ขอเทียบโอนสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
          ส่วนเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ที่ผู้ขอรับการเทียบโอนได้จากการฝึกอบรม ต้องเป็นการฝึกอบรมจากสถานบันที่คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรอบรม และสาระความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548
          ในการขอรับเทียบโอนความรู้ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเทียบโอนมาตรฐานละ 300 บาท จึงจะถือว่าการเทียบโอนเสร็จสมบูรณ์ โดยคุรุสภาจะมอบวุฒิบัตรให้เป็นหลักฐานการรับรองความรู้ตามมาตรฐานที่ผ่านการรับรอง ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการเทียบโอนไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอน ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ โทร.0 2282 4862, 0 2280 4334-8 ต่อ 553
          109 ปี วารสารวิทยาจารย์ ปรับโฉมใหม่ สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้ รายปี 12 เล่ม เพียง 500 บาท ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัด สำนักงาน สกสค.จังหวัด ทั่วประเทศ

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 1 เม.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1005 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.33  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์