กฟผ. มอบทุนโครงการวิจัย
  ข่าวทั้งหมด
22 มีนาคม 2553

      

     ทุนวิจัย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยและ พัฒนา  เพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มสมรรถนะ การทำงานด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจการของ กฟผ. โดยได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง ปัญหาการอุดตันระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ อันเนื่องจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

      โรงไฟฟ้าพระนครใต้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าหลัก เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 ชุด ในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า จำเป็นจะต้องใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาใช้ในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า โดยในช่วงระหว่างเดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วงที่มีระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้น จะทำให้น้ำในบริเวณนี้มีความเค็ม ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ทะเลบางชนิดในการดำรงชีวิตอยู่ และสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าที่ 3 บริเวณ คือ บริเวณตะแกรงดักวัสดุและสิ่งสกปรกก่อนเข้าสู่ปั๊มน้ำ บริเวณระบบหล่อเย็น (Condenser) และบริเวณหอหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า ส่งผลทำให้โรงไฟฟ้าต้องลดกำลังการผลิตลง จนกระทั่งไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จำเป็นจะต้องหยุดการผลิตและดำเนินการแก้ไขการอุดตันอยู่เป็นประจำ


     ในการแก้ปัญหาได้มีการศึกษาในเบื้องต้น สำรวจพบว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบ่อพักของน้ำของโรงไฟฟ้า เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเกาะอยู่ตามผนังคอนกรีต จำนวน 23 ชนิด ประกอบไปด้วย Phylum Protozoa 2 ชนิด ที่เกาะอยู่กับสัตว์อื่น Phylum Cnidaria 2 ชนิด เป็น Colonial Hydroid 1 ชนิด และ Sea Anemone 1 ชนิด Phylum Platyhelminthes 3ชนิด Phylum Nemertea 3ชนิด Phylum Nematoda ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบชนิด Phylum Annelida 6 ชนิด Phylum Bryzoa 2 ชนิด Phylum Ectoprocta 1 ชนิด Phylum Arthropoda 2 ชนิด  งานศึกษาเบื้องต้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้ำเค็มสามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว ทั้งยังสร้างท่อเป็นเครื่องป้องกันตัว และเป็นอุปสรรคในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า
ทางแผนกเคมีและสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าได้มีการทดลองกำจัดโดยการใช้ แก๊สคลอรีน กรดเกลือผสมกับแคลเซี่ยมคลอไรด์ไดออกไซด์ ก็สามารถชลอได้เพียงเล็กน้อย ไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยเด็ดขาด และจะเกิดปัญหานี้อยู่เป็นประจำทุกปี จึงเปิดรับสมัครโครงการวิจัยเพื่อคัดมอบ
เงินสนับสนุนโดยเปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553

ขอบเขตการทำงาน


1. เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์หาสิ่งมีชีวิตที่สร้างปัญหาในการอุดตันของระบบหล่อเย็น
2. หาแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาการอุดตันของระบบหล่อเย็นที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. วิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


ได้แนวทางหรือวิธีการกำจัดหรือลดปริมาณการอุดตันของตะแกรงปั๊มน้ำ Condenser และระบบหล่อเย็น เป็นการแก้ปัญหาการอุดตันในระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานในการผลิตไฟฟ้า

ระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย

ไม่เกิน 2 ปี


กำหนดการดำเนินงาน


     ปิดรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept proposal)  วันที่  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ส่งไปที่ข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ได้ที่  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  อาคาร ท. 101 ห้อง 1511  53 หมู่ 2  ต.บางกรวย  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี 11130
ติดต่อสอบถามสอบถามรายละเอียดได้ที่


- นายสุรเชษฐ์  จึงเกษมโชคชัย โทรศัพท์ 0 2436 4910  โทรสาร 0 2436 4990  e-mail:
surachate.j@egat.co.th
- นายไวยกูล  พรศักดิ์ประเสริฐ  โทรศัพท์ 0 2436 4913  โทรสาร 0 2436 4990   e-mail: vaigool.p@egat.co.th

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวทุนการศึกษาจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้

แหล่งที่มาของข่าว http://www.igogrants.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
252 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์