ก.ค.ศ.เดินหน้าใช้ว.17ประเมินวิทยฐานะครู
  ข่าวทั้งหมด
18 มีนาคม 2553

      

ก.ค.ศ.เดินหน้าใช้ว.17ประเมินวิทยฐานะครู

นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ก.ค.ศ.ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.17) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2552 นั้น ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ยกร่างคู่มือการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 สายงาน คือ สายงานการสอน บริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา และนิเทศ เสร็จแล้วโดยจะนำร่างคู่มือเสนอต่อคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะจัดพิมพ์และส่งคู่มือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคาดว่าในเดือน เม.ย.นี้ จะเริ่มประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้
    
เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อไปว่า การประเมินจะมี 3 ด้าน คือ 1.ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 คะแนน 2.ด้านความรู้ความสามารถ 100 คะแนน แบ่งเป็น การเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 60 คะแนน จะดูจากหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมที่ใช้ และแฟ้มสะสมผลงาน และการพัฒนาตนเอง 40 คะแนน ซึ่งครูต้องไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น อบรม ประชุม สัมมนา และค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดการเรียนการสอน รวมถึงดูวุฒิบัตร เกียรติบัตร หนังสือคำสั่งต่าง ๆ ด้วย และ 3.ด้านผลการปฏิบัติงาน 100 คะแนน แบ่งเป็น การพัฒนาคุณภาพการทำงานในสายงาน 60 คะแนน และผลงานวิชาการ 40 คะแนน ซึ่งในส่วนนี้จะแยกย่อยออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ดูผลงานมีคุณภาพตามหลักวิชาการ มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 20 คะแนน และ 2.ประโยชน์ของผลงาน เพื่อนำไปใช้พัฒนานักเรียน และสถานศึกษา 20 คะแนน
       
“ขอฝากถึงเพื่อนครู ว่า อย่าสร้างข้อมูลเท็จ เพื่อให้ได้คะแนนประเมินสูง ๆ เพราะมาตรา 91 ในพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบุผู้เข้ารับการประเมินจะต้องไม่ลอกเลียน ไม่จ้างวาน และไม่รายงานอันเป็นเท็จ หากกระทำผิดนอกจากจะไม่ได้รับการประเมินแล้ว ยังมีโทษทางวินัยสูงสุด คือ ปลดออก กับไล่ออกด้วย” นายประเสริฐ กล่าวและว่า จากข้อมูลของสำนักงาน ก.ค.ศ.ล่าสุด วันที่ 18 ก.พ. 2553 ระบุว่า ปัจจุบันมีครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการ 266,093 คน คิดเป็น 61.46% ชำนาญการพิเศษ 100,818 คน คิดเป็น 23.29% เชี่ยวชาญ 1,275 คน คิดเป็น 0.29% เชี่ยวชาญพิเศษ 1 คน คิดเป็น 0.001% ไม่มีวิทยฐานะ 64,755 คน คิดเป็น 14.96% รวมทั้งสิ้น 432,942 คน.

------------------------------------------------------

แหล่งที่มา :
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentID=54518


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1076 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์