ก.ค.ศ.เดินหน้าใช้ว.17ประเมินวิทยฐานะครู
  ข่าวทั้งหมด
18 มีนาคม 2553

      

ก.ค.ศ.เดินหน้าใช้ว.17ประเมินวิทยฐานะครู

นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ก.ค.ศ.ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.17) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2552 นั้น ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ยกร่างคู่มือการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 สายงาน คือ สายงานการสอน บริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา และนิเทศ เสร็จแล้วโดยจะนำร่างคู่มือเสนอต่อคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะจัดพิมพ์และส่งคู่มือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคาดว่าในเดือน เม.ย.นี้ จะเริ่มประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้
    
เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อไปว่า การประเมินจะมี 3 ด้าน คือ 1.ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 คะแนน 2.ด้านความรู้ความสามารถ 100 คะแนน แบ่งเป็น การเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 60 คะแนน จะดูจากหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมที่ใช้ และแฟ้มสะสมผลงาน และการพัฒนาตนเอง 40 คะแนน ซึ่งครูต้องไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น อบรม ประชุม สัมมนา และค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดการเรียนการสอน รวมถึงดูวุฒิบัตร เกียรติบัตร หนังสือคำสั่งต่าง ๆ ด้วย และ 3.ด้านผลการปฏิบัติงาน 100 คะแนน แบ่งเป็น การพัฒนาคุณภาพการทำงานในสายงาน 60 คะแนน และผลงานวิชาการ 40 คะแนน ซึ่งในส่วนนี้จะแยกย่อยออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ดูผลงานมีคุณภาพตามหลักวิชาการ มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 20 คะแนน และ 2.ประโยชน์ของผลงาน เพื่อนำไปใช้พัฒนานักเรียน และสถานศึกษา 20 คะแนน
       
“ขอฝากถึงเพื่อนครู ว่า อย่าสร้างข้อมูลเท็จ เพื่อให้ได้คะแนนประเมินสูง ๆ เพราะมาตรา 91 ในพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบุผู้เข้ารับการประเมินจะต้องไม่ลอกเลียน ไม่จ้างวาน และไม่รายงานอันเป็นเท็จ หากกระทำผิดนอกจากจะไม่ได้รับการประเมินแล้ว ยังมีโทษทางวินัยสูงสุด คือ ปลดออก กับไล่ออกด้วย” นายประเสริฐ กล่าวและว่า จากข้อมูลของสำนักงาน ก.ค.ศ.ล่าสุด วันที่ 18 ก.พ. 2553 ระบุว่า ปัจจุบันมีครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการ 266,093 คน คิดเป็น 61.46% ชำนาญการพิเศษ 100,818 คน คิดเป็น 23.29% เชี่ยวชาญ 1,275 คน คิดเป็น 0.29% เชี่ยวชาญพิเศษ 1 คน คิดเป็น 0.001% ไม่มีวิทยฐานะ 64,755 คน คิดเป็น 14.96% รวมทั้งสิ้น 432,942 คน.

------------------------------------------------------

แหล่งที่มา :
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentID=54518


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
106 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์