ทุน UNESCO/People’s Republic of China
  ข่าวทั้งหมด
15 มีนาคม 2553

      

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2010/2011 จำนวน 27 ทุน แก่ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกในแถบเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มประเทศแอฟริกาและอาหรับ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนานาชาติ ด้านการศึกษา วัฒนธรรม การสื่อสาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเป็นทุนประเภท non-degree สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป ยกเว้นในสาขาเกษตรกรรมรับสมัครผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าวจะได้ไปศึกษาและวิจัยในสาขาที่ตนเลือกในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลาประมาณ 1 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ยกเว้นผู้สมัครสาขาเกษตรกรรมวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ในกรณีผู้ที่เลือกสาขา/มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาจีน อาจจะต้องเรียนภาษาจีนก่อนเข้ารับการศึกษาหรือปฏิบัติงานวิจัย)
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ


เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัคร China/UNESCO/The Great Wall Co-Sponsored Fellowships (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของยูเนสโกด้านล่าง)
- สำเนาใบรับรองผลคะแนนการเรียน/ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
- สำเนาหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย (ในกรณีที่ได้ติดต่อไว้แล้ว)
- หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้สมัครจำนวน 2 ท่าน
- เค้าโครงงานวิจัยที่ผู้สมัครจะทำการวิจัย (ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 400 คำ)
- ผู้สมัครต้องระบุสาขาที่ต้องการเรียน 1 สาขา โดยเลือกมหาวิทยาลัยได้ 3 แห่ง (รายชื่อสาขาวิชาเรียนและมหาวิทยาลัยตามเว็บไซต์ของยูเนสโกด้านล่าง)
- ใบตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก)
- ใบรับรองความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้ประเมินให้)
เว็บไซต์ของยูเนสโก 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=44172&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


การรับสมัคร
         ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆทางไปรษณีย์มาที่  กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2628 5646 ต่อ 119


วันหมดเขตรับสมัคร
ภายในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
255 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์