ประชุมเสริมความเข้มแข็งครูพี่เลี้ยงวิทย์ คณิตของ สสวท.
  ข่าวทั้งหมด
12 มีนาคม 2553

      

ประชุมเสริมความเข้มแข็งครูพี่เลี้ยงวิทย์ คณิตของ สสวท.

          นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2550 สสวท. และสถาบันอุดมศึกษา ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรกลางในการอบรมครูให้ได้มาตรฐานเดียวกันเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง โดยเน้นทั้งเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคิด วิเคราะห์ กระบวนการสืบเสาะความรู้ และการแก้ปัญหา เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมครูจากโรงเรียนต่างๆ ทุกสังกัดในจังหวัดนำร่อง 10 จังหวัด คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม กรุงเทพมหานคร ระยอง ภูเก็ต ขอนแก่นและอุบลราชธานี 


          การอบรมครูหลักสูตรดังกล่าวจะเกิดประสิทธิผลได้จะต้องให้ครู ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการสอนเป็นอย่างดี ทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงวิชาการ คอยให้คำแนะนำ ติดตามช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูที่ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องในรูปของเครือข่ายการเรียนรู้ การที่จะให้ครูพี่เลี้ยงวิชาการทำหน้าที่ได้มีอย่างประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีการเสริมความรู้ทั้งวิชาการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ


          สสวท. จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่ ครูพี่เลี้ยงวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงวิชาการที่เข้ารับการอบรม 180 คน มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิดขั้นสูง และการวิจัยในชั้นเรียน ที่นำไปใช้พัฒนาตนเองและใช้ในการปฏิบัติงานเป็นครูพี่เลี้ยงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
454 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์