ประชุมเสริมความเข้มแข็งครูพี่เลี้ยงวิทย์ คณิตของ สสวท.
  ข่าวทั้งหมด
12 มีนาคม 2553

      

ประชุมเสริมความเข้มแข็งครูพี่เลี้ยงวิทย์ คณิตของ สสวท.

          นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2550 สสวท. และสถาบันอุดมศึกษา ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรกลางในการอบรมครูให้ได้มาตรฐานเดียวกันเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง โดยเน้นทั้งเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคิด วิเคราะห์ กระบวนการสืบเสาะความรู้ และการแก้ปัญหา เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมครูจากโรงเรียนต่างๆ ทุกสังกัดในจังหวัดนำร่อง 10 จังหวัด คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม กรุงเทพมหานคร ระยอง ภูเก็ต ขอนแก่นและอุบลราชธานี 


          การอบรมครูหลักสูตรดังกล่าวจะเกิดประสิทธิผลได้จะต้องให้ครู ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการสอนเป็นอย่างดี ทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงวิชาการ คอยให้คำแนะนำ ติดตามช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูที่ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องในรูปของเครือข่ายการเรียนรู้ การที่จะให้ครูพี่เลี้ยงวิชาการทำหน้าที่ได้มีอย่างประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีการเสริมความรู้ทั้งวิชาการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ


          สสวท. จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่ ครูพี่เลี้ยงวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงวิชาการที่เข้ารับการอบรม 180 คน มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิดขั้นสูง และการวิจัยในชั้นเรียน ที่นำไปใช้พัฒนาตนเองและใช้ในการปฏิบัติงานเป็นครูพี่เลี้ยงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
88 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์