1 อำเภอ 1 ทุน
  ข่าวทั้งหมด
5 มีนาคม 2553

      

 
          

5  มีนาคม  2553  :  นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนานักเรียนทุนโครงการ 1  อำเภอ  1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่  1 และรุ่นที่ 2 ทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ    โรงแรมปริ๊นส์พาเลซ ว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน โดยจัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 โดยคัดเด็กที่เรียนดีและมีความประพฤติดี ในอำเภอ/กิ่งอำเภอทั่วประเทศ  ซึ่งมีนักเรียนทุนกว่า  2,000 คน ขณะนี้จบการศึกษาแล้ว 347  คน จบจากต่างประเทศ  26  คน และที่เหลือก็จบในประเทศ  ซึ่งการเรียนในประเทศจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าต่างประเทศ เพราะเด็กที่เรียนในต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องไปเรียนในเรื่องของภาษา เป็นการปรับตัว  2  ปี หลังจากนั้นก็เรียนต่ออีก 4-5  ปี รวมประมาณ 7 ปี ถือเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง เพราะเด็กที่ได้รับทุนเป็นเด็กที่มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในด้านการเรียน ซึ่งเด็กที่จบมาส่วนใหญ่มีงานทำ มีเพียงบางส่วนที่ยังไม่ได้งานเพราะเพิ่งเรียนจบ หรืองานที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการ

                รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวต่อว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.พ. และทางกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการช่วยเหลือเด็กที่จบมาโดยแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะมีบางหน่วยงานที่ต้องการรับนักเรียนทุนเข้าไปทำงานแต่ไม่ทราบว่าจะมีวิธีการอย่างไร จึงได้สร้าง เว็บไซต์ของนักเรียนทุน  ODOD  ขึ้น และให้นักเรียนมาลงทะเบียนไว้ หากหน่วยงานหรือองค์กรใดต้องการนักเรียนทุนเข้าทำงานสามารถเข้ามาดูข้อมูล และมีความต้องการในสาขาอะไรก็สามารถติดต่อได้โดยตรง และในส่วนของนักเรียนที่มีความประสงค์จะทำงานในส่วนราชการ ทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศจะรับหน้าที่ในการประสานงานดังกล่าวให้ โดยมีเว็บไซต์เป็นสื่อกลาง

                “อีกส่วนที่ได้ทราบข้อมูลจากนักเรียนทุนบางท่านมีความตั้งใจที่จะกลับไปทำงานในท้องถิ่นของตน แต่มีข้อจำกัดในเรื่องตลาดแรงงาน จึงทำให้ต้องทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร แต่นักเรียนเหล่านี้พร้อมที่จะกลับไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนของเขา นอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษามีความต้องการที่จะให้นักเรียนทุนได้มีส่วนช่วยเหลือในชุมชนโดยการกลับไปให้คำแนะนำน้อง ๆ ให้ความรู้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโรงเรียนที่เคยศึกษา  ถือเป็นจิตสำนึกที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เด็กนักเรียนรุ่นต่อไปที่ต้องการจะดำเนินชีวิต” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

                 นายวรวิทย์  ช่วยเอื้อ  หนึ่งในนักเรียนทุนที่จบการศึกษา ได้รับทุนจากอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  รุ่นที่ 1เรียนในประเทศไทย เรียนจบสาขาการจัดการศัตรูพืชเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัดสงขลา  ปัจจุบันทำงานที่บริษัทซีพีโภคภัณฑ์  กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เพราะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนระดับรากหญ้าได้มีโอกาสศึกษาต่อ และสามารถนำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับการทำงานได้ดี สิ่งที่อยากทำต่อไปคือ อยากนำความรู้ที่ได้รับมาไปพัฒนาท้องถิ่น อยากทำงานด้านเกษตร ที่อำเภอ หรือจังหวัด เพราะการเกษตรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา ซึ่งปัจจุบันการเกษตรของประเทศไทยต้องพึ่งธรรมชาติ  จึงอยากนำความรู้ที่ได้รับมาในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาส่งเสริมในด้านการเกษตรต่อไป

                นางสาวลลิตา  ตารียะ  นักเรียนที่ได้ทุนเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส  คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ Université François Rabelais ขณะนี้ทำงานในบริษัทฝรั่งเศส เกี่ยวกับการผลิตยา ตำแหน่งการเงิน การที่ได้รับทุนนี้เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพราะให้โอกาสเด็กด้อยโอกาสในต่างจังหวัดที่ฐานะทางบ้านยากจน มีความตั้งใจและอยากจะกลับมาพัฒนาประเทศ และนำความรู้ที่ได้เรียนมากลับไปพัฒนาถิ่นเกิดคือที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้มีความเจริญมากขึ้น

           

 


 
                                                                                                     วาสนา / ข่าว / ภาพ

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อิชยา
237 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์