โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
18 กุมภาพันธ์ 2553

      

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

          คุรุสภา โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จะดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีล สมาธิ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดให้มีการพัฒนา ๒ หลักสูตร ดังนี้


          หลักสูตรที่ ๑ หลักสูตรการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จัด ณ ศูนย์จังหวัด ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ(หลักสูตร ๓ วัน) ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละศูนย์จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน รวม ประมาณ ๑๕,๒๐๐ คน รับสมัครช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ ดำเนินการอบรมระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๓


          หลักสูตรที่ ๒ หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จัด ณ ศูนย์ภูมิภาค ๑๐ ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์ภูมิภาคจังหวัด ๑.ลำปาง ๒.พิษณุโลก ๓.สุรินทร์ ๔.อุดรธานี ๕.หนองคาย ๖.สิงห์บุรี ๗.ปราจีนบุรี ๘.กาญจนบุรี ๙.สงขลา ๑๐.ตรัง(หลักสูตร ๕ วัน) โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ระดับจังหวัด จังหวัดละ ๒๐ คน จาก ๗๖ศูนย์ รวม ๑,๕๒๐ คน ระยะเวลาการอบรม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓


          วัตถุประสงค์ของโครงการ


          ๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเป็นพ่อครูของแผ่นดิน
          ๒. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีล สมาธิ ปัญญา และจรรยาบรรณของวิชาชีพ


          การประกาศเกียรติคุณและสิทธิประโยชน์ของผู้ร่วมโครงการฯ


          ๑.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรที่ ๑(ระดับจังหวัด) หลักสูตรที่ ๒(ระดับภูมิภาค) จะได้รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมตามหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและอาจได้รับเลือกเป็นผู้ให้การฝึกอบรมด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคุรุสภาในโอกาสต่อไป


          ๒.อาจได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเด่นของคุรุสภา ซึ่งจะได้รับเข็มและวุฒิบัตรทองคำ จำนวน ๒๕ คน โดยจะมีการพิจารณาคัดเลือกจาก ๓ กลุ่ม คือ


          ๒.๑ กลุ่มที่ ๑ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ คัดเลือกจากผู้ผ่านการอบรมระดับจังหวัด/ภาค จำนวน ๑๐ โดยขั้นตอนพิจารณา ๓ ขั้นตอน คือ


          ขั้นตอนที่ ๑ ผ่านการอบรมระดับจังหวัดและศูนย์จังหวัด คัดเลือกให้เข้าอบรม ในระดับภูมิภาค จังหวัดละ ๒๐ คน
          ขั้นตอนที่ ๒ ศูนย์ภูมิภาคคัดเลือกผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเด่นให้เหลือศูนย์ละ ๒ คน


          ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการออกประเมินตามสภาพจริงให้เหลือ ๑๐ คน
          ๒.๒ กลุ่มที่ ๒ กรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาคัดเลือกโดยตรง จำนวน ๕ คน
          ๒.๓ กลุ่มที่ ๓ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายครูดีประจำจังหวัดพิจารณาคัดเลือกตามวิธีการในข้อ ๒.๑ จำนวน ๑๐ คน


          สนับสนุนโดย


          ๑.โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
          ๒.คณะกรรมการคุรุสภา/คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
          ๓.ชมรมพุทธศาสตร์สากล


          ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา โทร 02-280-2735 และเจ้าคณะจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ


          นายธนารัชต์ สมคเณ ประธานบริหารโครงการฯ นำคณะเข้าถวายพระพรและทูลเกล้าถวายสมุดปฏิญาณประพฤติตามจรรยาบรรณ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2553 ณ ตึก 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
          "เรามารวมใจกัน เราจะทำวิชาชีพครู ให้มีเกียรติมีศักดิ์ เราจะปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2"
          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
          "ศูนย์กลางแห่งวิชาชีพ  คือ "คุรุสภา"
           ศูนย์รวมแห่งสำนึกครู  คือ "ศิษย์"
           ศูนย์หลักแห่งวิทยฐานะ คือ "จรรยาบรรณ"
          นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา
          "ขณะที่สังคมพร่ำเพรียกหาจรรยาบรรณครู
          ครู ก็กำลังยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้วย "วิทยฐานะ" แน่นอน...เป้าหมายสุดท้ายคือ "เด็ก" และอนาคตของประเทศไทย"
          บุญช่วย ทรงศรี : ครูชน
          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุรุสภา

          แหล่งที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 18 ก.พ. 2553


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.31  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์