แฟนต้ายุวทูต เวทีแสดงความสามารถเด็กไทยเก่งและดี
  ข่าวทั้งหมด
16 กุมภาพันธ์ 2553

      

แฟนต้ายุวทูต เวทีแสดงความสามารถเด็กไทยเก่งและดี

          เปิดฉากไปแล้วสำหรับการประกวดรอบแรก ใน “โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2552 - 2553”  ภายใต้หัวข้อ “ร่วมทำสิ่งดีๆ ที่แตกต่าง เพื่อเรา...เพื่อโลก” ที่จัดขึ้นโดยผู้ใหญ่ใจดี กลุ่มธุรกิจ โคคา - โคลา ในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)ได้ตระเวนจัดประกวดรอบแรกครบทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 6 ภาค ได้แก่ ส่วนกรุงเทพฯ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคใต้  โดยทีมที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินในรอบแรกจะประกาศผลให้ทราบทาง www.fyathai.comและ www.opp.go.th ต่อไป


          ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง ประธานกรรมการตัดสิน โครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทย เผยภาพรวมของเยาวชนว่า ปีนี้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ในขณะที่โรงเรียนรู้ทิศทางโครงการมากขึ้นว่าต้องการอะไร เมื่อทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจแล้วก็จะนำไปสู่ความร่วมมือ เด็กจะได้พบประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียน โดยภาพรวมเด็กมีพัฒนาการที่ดีมาก ชัดเจน ครูมีการเตรียมการที่ดี และเด็กกล้าแสดงออก สำหรับพัฒนาการด้านสติปัญหา พบว่าเด็กมีการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา ทำงานเป็นทีม มีปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ดีกว่าปีก่อน กล่าวคือเด็กเก่งขึ้นนั่นเอง

          “เด็กไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นตอนต้นนั้นต้องการความรัก ความใจใส่อย่างมาก และแสวงหาตนเอง ต้องการคนเป็นผู้นำ ดังนั้น ผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก พร้อมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ควรหันมาใส่ใจพัฒนาเด็กให้ถูกทิศทาง การมีกิจกรรมกับเด็ก จะทำให้เด็กสนุกสนานและสมองเกิดการเรียนรู้ พร้อมกันนั้นยังเกิดความผูกพันระหว่างกัน ทั้งครูและนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน เราควรจะพัฒนาคนให้พร้อมกับความเจริญสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด”


          ในขณะที่ ทีม “ข้าวเหนียวยิ้มแฉ่ง” จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นำโดย ด.ญ.รอยพิมพ์ ศรีวิชัย, น้องใบเตย - ด.ญ.เชาวณี กัลยาราช  และน้องพวงแสด - ด.ญ.ชโลบล อุดมศรี กับโครงการ “เด็กไทยไหว้สวย” เผยว่า ตั้งใจประกวดแฟนต้ายุวทูต เพราะอยากได้ประสบการณ์ชีวิตเหมือนรุ่นพี่ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่อปีก่อน ที่สนใจทำเรื่องการไหว้เพราะว่าเด็กไทยสมัยนี้ละเลยการเคารพผู้ใหญ่ จึงอยากทำกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังและส่งเสริมให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนรักการไหว้ โดยให้ข้อมูลข้อดีของการไหว้ ใช้การทำให้เห็น เช่นเพื่อนคนหนึ่งไหว้ ที่มาด้วยกันก็ต้องรู้ว่าควรจะไหว้ด้วย การไหว้เป็นวัฒนธรรมไทยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรรักษา นอกจากหัวใจและสองมือ คิดว่าโครงการนี้น่าจะทำให้ทุกคนในโรงเรียนไหว้เยอะขึ้น และขยายไปยังบ้าน และชุมชนต่อไป


          ทีม “คนดี ศรี เอกอโยธยา” จากโรงเรียนเอกอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นำโดย ด.ญ.ทิพวัลย์  กาดี, ด.ญ.ศรุตา  จับศัตรู และ ด.ญ.ชนากาญจน์  อรุณรัตน์  กับโครงการ “คุณธรรมนำใจกับจิ๋วแจ๋ว” เผยว่า พวกเราได้นำโครงการ “คุณธรรมนำใจกับจิ๋วแจ๋ว” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำอยู่ประจำที่โรงเรียน เป็นการจับดี คือ ใครทำดีเมื่อเราเห็นก็จะบันทึกไว้ เช่น เก็บขยะ จูงคนแก่ข้ามถนน เป็นต้น จากนั้นนำไปขยายต่อให้รุ่นน้องอนุบาลและประถมศึกษา ทำให้รุ่นน้องเอาเยี่ยงอย่างและเกิดความภูมิใจที่ทำดีแล้วมีคนเห็น ส่งผลให้อยากทำต่อไปจนเป็นนิสัย โครงการนี้มุ่งส่งเสริมคุณธรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้าง


          สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เข้าสู่รอบที่สอง จะเป็นกิจกรรมการเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2553 ซึ่งจะมีการดีไซน์รูปแบบให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กวัยรุ่นตอนต้น เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เพื่อนใหม่ มีการแบ่งปัน มีความรัก การให้อภัย เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น นำพาไปสู่การเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เติบโตไปแล้วมีความสุขในอนาคต ค่ายเป็นห้องเรียนแห่งชีวิต จะมีปัญหา มีสถานการณ์เกิดขึ้น มีกฎกติกาของค่าย แต่ขณะเดียวกันก็มีความสนุกซ่อนอยู่ตลอดเวลา


          ซึ่งค่ายนี้จะมีกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้หลักการและทฤษฎีพหุปัญญา เป็นการฝึกเชาวน์ปัญญา 8 ด้าน ได้แก่ คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา, การใช้ภาษา, กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว, ดนตรีและท่วงทำนอง, มิติสัมพันธ์, เข้าใจตนเอง, เข้าใจผู้อื่น และสุดท้ายเข้าใจธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในค่ายจะตอบรับกับสมองของเด็ก ที่ต้องการออกซิเจนไปพัฒนาสมองให้มีการเจริญเติบโตเหมือนเป็นการให้อาหารสมองอย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเอง

แหล่งที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์แนวหน้า


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
495 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.82  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์