โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
15 กุมภาพันธ์ 2553

      

          คุรุสภา โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จะดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม สมาธิ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาโดยกำหนดให้มีการพัฒนา 2 หลักสูตร ดังนี้
          หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการสร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จัด ณ ศูนย์จังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ (หลักสูตร 3 วัน) ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละศูนย์จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน รวม ประมาณ 15,200 คน รับสมัครช่วงเดือนมีนาคม 2553 ดำเนินการอบรมระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2553
          หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จัด ณ ศูนย์ภูมิภาค 10 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์ภูมิภาคจังหวัด 1.ลำปาง 2.พิษณุโลก 3.สุรินทร์ 4.อุดรธานี 5.หนองคาย 6.สิงห์บุรี 7.ปราจีนบุรี 8.กาญจนบุรี 9.สงขลา 10.ตรัง (หลักสูตร 5 วัน) โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ระดับจังหวัดจังหวัดละ 20 คน จาก 76 ศูนย์ รวม 1,520 คน ระยะเวลาการอบรม ระหว่างเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2553
          วัตถุประสงค์ของโครงการ
          1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเป็นพ่อครูของแผ่นดิน
          2.เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีล สมาธิ ปัญญา และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
          การประกาศเกียรติคุณและสิทธิประโยชน์ของผู้ร่วมโครงการฯ
          1.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรที่ 1 (ระดับจังหวัด) หลักสูตรที่ 2 (ระดับภูมิภาค) จะได้รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมตามหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทีเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและอาจได้รับเลือกเป็นผู้ให้การฝึกอบรมด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคุรุสภาในโอกาสต่อไป
          2.อาจได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรดีเด่นของคุรุสภา ซึ่งจะได้รบเข็มและวุฒิบัตรทองคำ จำนวน 25 คน โดยจะมีการพิจารณาคัดเลือกจาก 3 กลุ่มคือ
          2.1 กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ คัดเลือกจากผู้ผ่านการอบรมระดับจังหวัด/ภาค จำนวน 10 คน โดยมีขั้นตอนพิจารณา 3 ขั้นตอน คือ
          ขั้นตอนที่ 1 ผ่านการอบรมระดับจังหวัดและศูนย์จังหวัด คัดเลือกให้เข้าอบรม ในระดับภูมิภาค จังหวัดละ 20 คน
          ขั้นตอนที่ 2 ศูนย์ภูมิภาคคัดเลือกผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเด่นให้เหลือศูนย์ละ 2 คน
          ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการออกประเมินตามสภาพจริงให้เหลือ 10 คน
          2.2 กลุ่มที่ 2 กรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณา คัดเลือกโดยตรง จำนวน 5 คน
          2.3 กลุ่มที่ 3 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ร่วมกับคณะกรรมการเครื่อข่ายครูดีประจำจังหวัดพิจารณาคัดเลือกตามวิธีการในข้อ 2.1 จำนวน 10 คน         
          สนับสนุนโดย
          1.โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
          2.คณะกรรมการคุรุสภา/คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
          3.ชมรมพุทธศาสตร์สากล
          ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ
          สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา โทร 02-280-2735 และเจ้าคณะจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

          "เรามารวมใจกัน เราจะทำวิชาชีพครูให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เราจะปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2"

          บรรยายใต้ภาพ
          นายธนารัชต์ สมคเณ ประธานบริหารโครงการฯ นำคณะเข้าถวายพระพรและทูลเกล้าถวายสมุดปฏิญาณประพฤติตามจรรยาบรรณ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2553 ณ ตึก 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

          แหล่งที่ ศธ.และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
146 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์