โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
15 กุมภาพันธ์ 2553

      

          คุรุสภา โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จะดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม สมาธิ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาโดยกำหนดให้มีการพัฒนา 2 หลักสูตร ดังนี้
          หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการสร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จัด ณ ศูนย์จังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ (หลักสูตร 3 วัน) ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละศูนย์จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน รวม ประมาณ 15,200 คน รับสมัครช่วงเดือนมีนาคม 2553 ดำเนินการอบรมระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2553
          หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จัด ณ ศูนย์ภูมิภาค 10 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์ภูมิภาคจังหวัด 1.ลำปาง 2.พิษณุโลก 3.สุรินทร์ 4.อุดรธานี 5.หนองคาย 6.สิงห์บุรี 7.ปราจีนบุรี 8.กาญจนบุรี 9.สงขลา 10.ตรัง (หลักสูตร 5 วัน) โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ระดับจังหวัดจังหวัดละ 20 คน จาก 76 ศูนย์ รวม 1,520 คน ระยะเวลาการอบรม ระหว่างเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2553
          วัตถุประสงค์ของโครงการ
          1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเป็นพ่อครูของแผ่นดิน
          2.เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีล สมาธิ ปัญญา และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
          การประกาศเกียรติคุณและสิทธิประโยชน์ของผู้ร่วมโครงการฯ
          1.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรที่ 1 (ระดับจังหวัด) หลักสูตรที่ 2 (ระดับภูมิภาค) จะได้รับวุฒิบัตรสำเร็จการอบรมตามหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทีเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและอาจได้รับเลือกเป็นผู้ให้การฝึกอบรมด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคุรุสภาในโอกาสต่อไป
          2.อาจได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรดีเด่นของคุรุสภา ซึ่งจะได้รบเข็มและวุฒิบัตรทองคำ จำนวน 25 คน โดยจะมีการพิจารณาคัดเลือกจาก 3 กลุ่มคือ
          2.1 กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ คัดเลือกจากผู้ผ่านการอบรมระดับจังหวัด/ภาค จำนวน 10 คน โดยมีขั้นตอนพิจารณา 3 ขั้นตอน คือ
          ขั้นตอนที่ 1 ผ่านการอบรมระดับจังหวัดและศูนย์จังหวัด คัดเลือกให้เข้าอบรม ในระดับภูมิภาค จังหวัดละ 20 คน
          ขั้นตอนที่ 2 ศูนย์ภูมิภาคคัดเลือกผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณดีเด่นให้เหลือศูนย์ละ 2 คน
          ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการออกประเมินตามสภาพจริงให้เหลือ 10 คน
          2.2 กลุ่มที่ 2 กรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณา คัดเลือกโดยตรง จำนวน 5 คน
          2.3 กลุ่มที่ 3 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ร่วมกับคณะกรรมการเครื่อข่ายครูดีประจำจังหวัดพิจารณาคัดเลือกตามวิธีการในข้อ 2.1 จำนวน 10 คน         
          สนับสนุนโดย
          1.โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
          2.คณะกรรมการคุรุสภา/คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
          3.ชมรมพุทธศาสตร์สากล
          ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ
          สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา โทร 02-280-2735 และเจ้าคณะจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

          "เรามารวมใจกัน เราจะทำวิชาชีพครูให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เราจะปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2"

          บรรยายใต้ภาพ
          นายธนารัชต์ สมคเณ ประธานบริหารโครงการฯ นำคณะเข้าถวายพระพรและทูลเกล้าถวายสมุดปฏิญาณประพฤติตามจรรยาบรรณ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2553 ณ ตึก 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

          แหล่งที่ ศธ.และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
622 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์