หลักธรรมภิบาลฯ
  ข่าวทั้งหมด
9 กุมภาพันธ์ 2553

      

 

             8  กุมภาพันธ์  2553  : นายวินัย  รอดจ่าย  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธาน ในการประชุมหารือเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลฯ ตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยมีตัวแทนจากองค์กรหลักเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอธิบดี  ชั้น  3  อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

              โดยในที่ประชุมได้หารือในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  กำหนดมาตรการหลัก คือ

1. ทบทวนระบบบริหารโดยองค์คณะบุคคลในทุกระดับ / ประเภทการศึกษาทั้งวิธีการได้มาของผู้บริหาร และคณะกรรมการต่าง ๆ องค์ประกอบอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีแนวทางการดำเนินงาน คือต้องศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนองค์ประกอบ วิธีการได้มาอำนาจหน้าที่ขององค์คณะบุคคลตามกฎหมาย  3  ฉบับ  ได้แก่ พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบ 

2. ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู ให้สามารถบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณค่า เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม สร้างกลไกการเข้าสู่ตำแหน่งโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการดำเนินงาน คือ จัดประเมินประสิทธิภาพขงการบริหารงานบุคคล หรือติดตามการดำเนินงาน ระบบบริหารงานบุคคลขององค์คณะบุคคล เพื่อนำไปสู่การทบทวนหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ก.ค.ศ.เป็นผู้รับผิดชอบ
และ

3. มาตรการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล ในระดับ/ประเภทต่าง ๆ ทั้งกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการสภา สถาบันอุดมศึกษา และอื่น ๆ ให้มีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษามากขึ้น ตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา สำหรับแนวทางการดำเนินงาน มีดังนี้
       1. การจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพกรรมการสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
       2. การจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพของ ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
       3. การจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพของ  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.)

4. ปรับบทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดยทั้งหมดนี้ ให้ สพฐ. ก.ค.ศ. สป. สกอ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามลำดับ โดยข้อสรุปจากการหารือครั้งนี้จะนำไปประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป


วาสนา / ข่าว
ไผ่ทอง / ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
         


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: วรชาติ วัฒนอมร
165 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์