ประชุมสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
  ข่าวทั้งหมด
29 มกราคม 2553

      

         สมาคมสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยได้มีการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมชุดใหม่ ตามมาตรา 85 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 25 ท่าน ได้แก่
1. นายนิวัตร นาคะเวช ประธานสภาฯ
2. นายปรีชา จิตรสิงห์
3. นายวิศรุต สนธิชัย
4. นางสุมนมาศ วุฒิสง่าธรรม
5. นายศิริ สุงคาสิทธิ์
6. นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา
7. นายกิจจา ชูประเสริฐ
8. นายบุญธรรม พิมพาภรณ์
9. นายธีระพงศ์ นิยมทอง
10. นายธวัช หมื่นศรีชัย
11. นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง
12. นายประกอบ ผู้วิบูลย์สุข
13. นายหรั่ง มีสุข  
14. นาวาอากาศเอก นิพนธ์ หรั่งมี
15. นายสุทธิศักดิ์ เฟื่องเกษม
16. นายปรเมษฐ์ โมลี
17. นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า
18. นายเกษม สดงาม
19. นางสาวขวัญเรือน อภิมณฑ์
20. นายภักดี คงดำ
21. นางสิริยุพา สกุนตะเสถียร
22. นายนภดล โกสุม
23. นายพชรพงศ์  ตรีเทพา
24. นายพิชยนันท์ สารพานิช และ 
25. นายจารึก ศรีเลิศ 
         โดยได้รับการจดทะเบียนการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จาก อธิบดีกรมปกครอง นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา

         เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 /2553 ในฐานะประธานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน โดยมี นายสุรพล เดชมณีธร อดีตประธานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 – 2552 ส่งมอบงานและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมคณะกรรมการสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยชุดใหม่ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

         นายนิวัตร นาคะเวช ประธานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยทุกท่านที่มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในกิจกรรมของสภาฯ ซึ่งกิจกรรมจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทุกท่านที่จะต้องมีส่วนในการผลักดันในการบริหารงานของสภาฯ ให้เกิดความสำเร็จ และเชื่อมั่นว่าทุกคนพร้อมที่จะเสียสละความเป็นสภาฯ ก็หวังว่าการก้าวต่อไปของสภาฯ คงจะเป็นองค์กรที่ยอมรับ แล้วก็เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือโรงเรียน ช่วยเหลือครู นักเรียน และผู้ปกครองอย่างแท้จริง และขอขอบคุณท่านสุรพล เดชมณีธร อดีตประธานสภาฯ ที่ได้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุดใหม่ด้วย”

         ประธานสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ได้มอบนโยบายแก่สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ทั้งหมด 9 ข้อ คือ
1.ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมผู้ปกครองและครูในอันที่จะช่วยเหลือสนับสนุนสถาบันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ
2. เป็นศูนย์รวมในการดำเนินการของสมาคมผู้ปกครองและครูและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูเพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาคมผู้ปกครองและครูเข้าในบทบาทหน้าที่ของสมาคมผู้ปกครองและครู รวมทั้งองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง 4. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีในบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและครู เพื่อร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากลตลอดจนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
5. เสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมขององค์กรสมาชิกที่เป็นประโยชน์แก่ครู ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เยาวชน อย่างกว้างขวางในหลากหลายรูปแบบ
6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของชุมชน
7. ส่งเสริม สนับสนุนและเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สุขภาพอนามัย รวมทั้ง สวัสดิภาพและการคุ้มครองครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
8. เป็นตัวแทนองค์กรสมาชิกในประเทศไทย ในการติดต่อให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและนอกประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน และ
9 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมสัมมนาตลอดจนการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้หารือการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกฯ ได้แก่ โครงการติดตามผลการดำเนินงานของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย / โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น และ โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องบทบาทของผู้ปกครองและครูในการพัฒนาการศึกษา เป็นต้น  


ไผ่ทอง/ข่าว/ภาพ
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: วรชาติ วัฒนอมร
493 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์